خانواده ایرانی
گرما را فقط در خانواده ایرانی باید حس کرد
نويسندگان
حسین اسفندیاری

برگرفته از نشريه پويا وابسته به مؤسسه روان پويا -تهران)

چگونه به كودكان ياري برسانيم تا احسا سات وعواطف درستي داشته باشند؟

با پذيرش عواطفشان به راحتي مي توانيم با كودكان ارتباط برقرار كنيم.هنگامي كه احسا سات كودك را مورد پذيرش قرار  ميدهيم خدمت بزرگي به او مي كنيم. اما معمولا والدين عواطف كودكانشان را نمي پذيرند.انكار مداوم احساس كودك مي تواند سبب سردر گمي و خشم آنان شودو معمولا تمام گفتگوهاي روزانه ما با كودكان منجر به بحث و كشمكش مي شود .

    

ياري دادن به كودكان با تكيه بر احسا سات و عواطف آنان 

(برگرفته از نشريه پويا وابسته به مؤسسه روان پويا -تهران)

چگونه به كودكان ياري برسانيم تا احسا سات وعواطف درستي داشته باشند؟

با پذيرش عواطفشان به راحتي مي توانيم با كودكان ارتباط برقرار كنيم.هنگامي كه احسا سات كودك را مورد پذيرش قرار  ميدهيم خدمت بزرگي به او مي كنيم. اما معمولا والدين عواطف كودكانشان را نمي پذيرند.انكار مداوم احساس كودك مي تواند سبب سردر گمي و خشم آنان شودو معمولا تمام گفتگوهاي روزانه ما با كودكان منجر به بحث و كشمكش مي شود .

با اين چهار دستور ميتوانيد  احساس خوب را به كودكانتان منتقل بسازيد:

دستور اول: بجاي تقريبا گوش كردن بيائيم با دقت تمام گوش كنيم در بيشتر موقع سكوت از روي همدردي همان چيزي است كه كودك به آن نياز دارد.

دستوردوم:بجاي سئوال كردن وپند واندرز دادن، احساس كودكان را با كلماتي تصديق كنيد .

دستور سوم: بجاي سئوال كردن عواطفشان ،احساسات كودكانمان را با عباراتي بيان كنيم.     مادر:مي دانم ،خيلي ناراحتي و ...

دستور چهارم:بجاي اينكه توضيح دهيد و منطق بكار ببريد ، آرزوهاي كودكان را بطور خيالي بر آورده  كنيد چرا كه گاهي اوقات اگر بفهميم كه كسي هست كه درك كند كه  به چه اندازه چيزي مورد نيازمان است، ان وقت عدم دسترسي به ان برايمان آسانتر است. 

راهكارهايي براي استقلال شخصيت كودكان :

1-    به كودكان قدرت انتخاب بدهيم

2-    براي تلاش كودكان احترام قائل شويم

3-    بيش از اندازه از فرزندان سئوال نكنيم

4-    در جواب دادن به سوالات عجله نكنيم

5-    كودكان را تشويق كنيد تا از منابع بيرون از خانه استفاده كنند.

6-     اميد را از دست ندهند(در او ايجاد يا س نكنيم)

7-    هنگامي كه خو دشان حضور دارند در مورد انها با ديگران صحبت نكنيم.

8-    بگذاريم آنها خود پاسخگو باشند.

9-    خيلي به انها نه نگوئيم.

  راههاي بالا بردن اعتماد به نفس در كودكان

1-آنچه مي بينيم يا احساس مي كنيم توصيف كنيم(كارها و رفتارهاي خوب كودكان را توصيف كنيم)

2ـتوضيحات خودرا در انتها خلاصه كنيم (به اين كارت ميگن ابتكار به خرج دادن ) (به اين ميگن وقت شناسي)

                   

      

بازي حق كودكان

بازي شيوه بر خورد با زندگي است. گفتگو،خلق يك اثر هنري ،گردش وسفر ،كار در كارگاه يا ازمايشگاه، مطالعه ،جست وجو و همه فعاليتهاي زندگي را مي توان به وسيله بازي تجربه كرد و شورو شوق زندگي را افزون ساخت.

كشف مجهولات براي كودك سر گرم كننده ترين تفريح و بازي است. بازي براي غلبه بر اسيب هاي رواني و ناراحتي هاي عاطفي داروئي شفا بخش است. بازي با آموزش وپرورش ميز رابطه دارد. رابطه اي كاملا تعيين كننده.مي دانيم يكي از مو فق ترين روشهاي ياد دادن، روش حل مسئله است،

اين روش در واقع بازي با مشكل است يعني مو ضو عات و مطالب آموزشي بصورت مشكل يا مسئله مطرح مي شوند و ياد گيرندگان مجبورند به جستجوي راه حل بپردازند .بچه ها وقتي با بازي به يادگيري مي پر دازند، با صداقت و صراحت درو نشان را بيان ميكنند.در اين بيان روشن و آشكار،احسا سات ،نگرشها و افكار پر تلاطم آنها اشكار مي شوند . پيچ و تاب مي خورند و سرانجام به آرامش دروني و اعتماد به نفس مي رسند.

انجمن بين المللي تعليم و تربيت دوران كودكي در بيانيه اي از حق بازي كودكان دفاع نموده است بخشي از بيانيه عبارتست از:

- بازي براي يادگيري شيوهاي زندگي ضروري است .

- كودكان نه فقط با بازي ، دنياي اطراف خود رامي شناسند بلكه بوسيله آن ، آگاهيهاي خود را از اين دنيا بيان مي كنند.

- هيج يك از برنامه هاي آموزشي نمي تواند جايگزين ياد گيريهاي مستقيم و غير مستقيم كودك از بازي مي شود .

-بازي به عنوان رفتاري پويا و سازنده،بخش جدايي نا پذ ير دوران كودكي ،از زمان تولد تا بزر گي است.

- پدران، مادران و مربيان بايد نياز به بازي در زندگي كودك را مرحله به مرحله بطور منظم هدايت كنند.

- كودكان از طريق بازي ،رويدادهاي زندگي را دگرگون وبازسازي ميكنند و آنها را با خواسته هاو نيازهاي خود سازگار مي سازند.

- كودكان از طريق بازي ،اختراع هم مي كنند.

- بازيهاي گروهي،فرصتهاي خو بي براي تقويت مهارتهاي اجتماعي شده است.

- در قرن 21 برخورداربودن از مهارتهاي بنيادين،اعتبار آفرين است بازيها فرصت هايي براي شكل گيري آنها فراهم مي آورند.و در كسب اين مهارتها نقش به سزايي  دارند.

   ( هوش و خلاقيت )

هوش عبارت است از سازش با واقعيت هاي جديد است. تمرين تجربه و آموزش از عوامل مؤثردر تقويت هوش هستند.

خلا قيت : همه افراد داراي از خلاقيت هستند اما بر حسب انكه امكانات فعا ليت انها تا چه اندازه باشد . اين خلا قيتها تقويت يا تضعيف مي شوند .

× روشهايي كه(نا خواسته)خلاقيت را تضعيف مي كند:

-         به بچه ها اجازه ندهيم كه شخصا براي مشكلات راه حلي پيدا كند و كار كنيم كه هميشه به ما تكيه كنند!

-         بچه ها را طوري تربيت كنيم كه تقليد كنند ، مثل همه مردم فكر كنند و اگر كار نامنا سبي كردند آنهارا با ديگران مقايسه كنيم!

-         به  آنها ياد بدهيم كه هميشه مطابق چارچوب معيني حر كت كنند چه موقع نقاشي يا انشاء نوشتن يا داستان تعريف كردن!

-         بخاطر راستگويي آنها را تنبيه  كنيم!

-         به آنها بفهمانيم كه هوش معمولي دارند ونبوغ ذاتي در آنها وجود ندارد !                                   

-         آنها را مورد انتقاد قرار دهيم و ارزش كار آنها را كم كنيم !

-         به آنها بياموزيم ،چون كوچكتر هستند به حرفهايشان اعتماد نداريم!

-         ياد بدهيم كه هميشه بزرگترها درست فكر مي كنند!

-         در انتخاب آنها را مجبور كنيم!

-         به بهانه كثيف نشدن از كشف كردن چيزها جلوگيري كنيم!

-         براي  راه حلهاي آنها ارزش و اعتبار قايل نشويم!

-         به خاطر دريافت جايزه بچه ها را تشويق كنيم!

بد يهي است اگر اين روشها بصورت معكوس استفاده كنيم امكان تحقق هوش و بروز خلاقيت را براي فر زندانمان فراهم خواهيم ساخت.  

چگونه  سپاسگزاري وقدر شناسي را به كودكانمان بياموزيم ؟

 پس از كلمات بابا ومامان ،كلمات ((لصفا))و((متشكرم)) كلماتي هستند كه به كودكانمان مي آموزيم .به زودي آنها نيز پاسخ ما را مي دهند .البته ممكن است در سالهاي اول همچنان نياز به يادآوري باشد اما سؤال اين است .كه: چگونه حس سپاسگزاري وقدر شناسي را درآنها ايجاد نماييم ؟ در پاسخ بايد گفت:

-در مورد جشن ها ومراسم مختلف مانند جشن عاطفه ها، در اين زمينه با آنها صحبت كنيم .

-نعمت ها را به آنها يادآوري كنيم كه از چه نعمت هاي خوبي در زندگي برخوردارند كه بايد به خاطر انها شكر گزار باشند .هر چه به فرزندان خود بگوييم خواهند پذيرفت چون روش ديگري در زندگي نمي دانند.

-زندگي خود را با افرادي كه از سطح زندگي پايين تري برخوردارند مقايسه كنيم.

-به اطرافمان توجه كنيم .به كودكان مان بياموزيم كه زيباييهاي اطرافششان را ببينند وبه آنها توجه كنند

-براي نعمت هاي غير مادي شكر گزار باشيم .پدر ومادري كه آنها را دوست دارند ، معلماني كه كمك مي كنند تا آنها چيزهاي خوب يادبگيرندو...

- به كودكانمان بياموزيم تاسپاسگزاري وقدر شناسي خود را نشان دهند .به آنها كمك كنيم تا كلمه ((متشكرم))را به زبان بياورند ودر عمل سپاسگزاري را از خود نشان دهند .يك لبخند مي تواند براي كسي كه به او هديه اي داده كافي باشد.

-سپاسگزاري وقدرشناسي رادر تمام طول سال تمرين كنيم .در جشن هاي مختلف مانند جشن تولد به كودكانمان بياموزيم تا براي هدايايي كه دريافت مي كنند نامه تشكر بنويسند ويا با كشيدن يك نقاشي از آنها تشكر نمايند.
 
 
[ چهارشنبه 8 آبان 1392  ] [ 10:25 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

درباره وبلاگ

پدر و مادر عزیزم شما چشم های من و رهبرم قلب من است بدون چشم می شود زندگی کرد اما بدون قلب حیات میسر نمی باشد. فرازی از وصیت نامه شهید شعبان اسفندیاری