بيانات امام خامنه ای در ديدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌

92/3/8

انتخابات پرشور و با حضور عمومی مردم

انتخابات هميشه مهم است و حالا هم  كه خب طبعاً به مناسبتهائی اهميت زيادی دارد. همه بايد تلاش كنند كه انشاءاللّه اين انتخابات، پرشور و با حضور عمومی مردم انجام بگيرد.

حضور مردم؛ اقتدار، امنیت برای کشور ، از بین رفتن تهدید دشمن

اين موجب ميشود كه كشور، هم مصونيت پيدا كند، هم اقتدار پيدا كند، هم امنيت پيدا كند. حضور مردم، تهديد دشمنان را از بين ميبرد. شما میبينيد كه برخی از سياستمداران غربی و بخصوص برخی از سياستمدارهای پشت پردهی آمريكائی تحليلهائی ميكنند - كه خب، بعضاً منتشر هم ميشود، به رسانهها منتقل هم ميشود - و ميگويند: نظام جمهوری اسلامی ايران به اين آسانیها و به اين زودیها تكانبخور نيست. چرا اين حرف را ميگويند؟ برای خاطر اينكه میبينند اين نظام، متكی به مردم است؛ سرّش فقط اين است؛ والّا اينكه خيال كنيم كه حالا در رأس نظام زيد وجود دارد يا عمرو وجود دارد، اينها در مقابل عظمت حضور مردم و پشتوانهی نظام، در واقع هيچ است؛ شبيه هيچ است.

اجتماع مردم عزت به نظام و عزت به نظام، عزت مردم

اجتماع مردم حول اين نظام، مايهی عزت و بركت كشور و بركت نظام و بركت خود آن مردم است. مردم كمك ميكنند به اين كه نظام عزت پيدا كند؛ خود اين، عزت مردم است؛ خود اين، مصونيت و امنيت مردم است؛ خود اين، امكانی است برای حل همهی مشكلات مردم؛ اين را بايد دانست؛ اين يك فرمول كلی است. بنابراين انتخابات كه مظهر حضور مردم است، بايد پرشور برگزار شود؛ همهی تلاش و همت مسئولان بايد اين باشد.

اجر خداوند به تشخیص هر دو انتخاب درست و غلط در انتخابات

خوشبختانه امروز وسيلهی تشخيص هم در اختيار مردم است. خب، اين صدا و سيما است؛ برنامهها را ضبط ميكند، برنامهها را پخش ميكند، حرفها را نشان ميدهد، شخصيتها را نشان ميدهد؛ مردم ميتوانند نگاه كنند، به يك نتيجهای برسند؛ اين نتيجه ممكن است درست باشد، ممكن است نادرست باشد؛ ممكن است زيد به يك نتيجه برسد، عمرو به يك نتيجه برسد؛ خب، طبعاً يكیاش درست است، يكیاش غلط؛ اما خدای متعال به هر دو اجر خواهد داد. وقتی انسان نگاه كرد و ملاحظه كرد و تشخيص داد و بر اساس تشخيصِ خود محض رضای خدا عمل كرد، خدای متعال به انسان اجر ميدهد. اين وظيفهی ماها است - همهی آحاد مردم - كه نگاه كنيم ببينيم واقعاً به چه نتيجهای ميرسيم، بر طبق آن نتيجه عمل كنيم.
 
البته آقايانی هم كه در تلويزيون به عنوان نامزد ظاهر ميشوند و حرف ميزنند، وظائف سنگينی دارند؛ آنها هم بايد مراقب باشند. حرفی كه از دهان انسان خارج ميشود، بايد واقعی، صميمی، متكی به اطلاعات درست و برآمدهی از زبان صادق و راستگو باشد.

مواظبت از گفتار در صحبت های انتخاباتی

اينجور نباشد كه حالا برای اينكه توجه مردم را جلب كنيم، هرچه به دهانمان آمد، بگوئيم؛ اينها را بايد مراقبت كنند. نامزدها كاری كه ميدانند درست است، ميتوانند انجام دهند، آن را بگويند - حالا به عنوان وعده، به عنوان برنامه، به عنوان هرچه - سعی كنند مردم را با واقعيت مواجه كنند؛ هم واقعيت اوضاع، هم واقعيت خودشان.

اراده ی الهی در انتخاب

همه چيز به ارادهی الهی برميگردد؛ «كلّ اليه راجعون»، «ازمّة الأمور طرّ بيده / و الكلّ مستمدّة من مدده».(۴) اگر چنانچه ما صادقانه عمل كرديم، ارادهی الهی هم كمك خواهد كرد. گاهی كمك به اين بندهی حقير اين است كه توفيق اين مسئوليت را پيدا كنم، گاهی كمك به من اين است كه توفيق اين مسئوليت را پيدا نكنم؛ هر دويش كمك الهی است. اگر چنانچه ما صادقانه عمل كرديم، خدای متعال به ما كمك خواهد كرد و آنچه كه صلاح و خير است، به ما خواهد داد.

اينجور نباشد كه حالا برای اينكه مردم به ما متوجه شوند، همهی آنچه را كه ماورای ما است، تخريب كنيم؛ چه آنچه كه مربوط به نامزدهای ديگر است، چه آنچه كه مربوط به واقعيتهای موجود جامعه است. بايد درست عمل شود. آن وقت ما انتخاب خواهيم كرد.
رأی من را کسی نشنفته ، نمی‌شنود و نخواهد شنفت

از كجا ميدانند كه بنده طرفدار چه كسیام؟ كسی كه از من نميشنود؛ نه در گذشته شنفته است، نه تا حالا شنفته، نه بعد از اين خواهد شنفت. حدسياتی ميزنند؛ اين حدسيات هرچه گفته نشود، هرچه بر زبان آورده نشود، بهتر است؛ نميدانند كه. بنده هم يك رأی دارم مثل بقيه. آن روز من در جمع برادران دانشجوی پاسدار اين را گفتم: ممكن است نظر شما به يك نفری باشد، نظر من به يك نفر ديگر باشد؛ چه اشكالی دارد؟ شما يكی را بپسنديد، من يك كس ديگر را بپسندم؛ هيچ اشكالی ندارد. شما يك شناختی از زيد داريد كه من آن شناخت را از او ندارم؛ هيچ مانعی ندارد. اينجور نيست كه هرچه شما فهميديد، بنده هم بايد همان را بفهمم؛ يا هرچه من فهميدم، شما هم بايد همان را بفهميد؛ نه، اينها تشخيصها است. آنچه كه بين ما و خدا حجت است، اين است كه بتوانيم درست تشخيص دهيم.

راه مشخص نظام اسلامی

ما كار خودمان را انجام ميدهيم. ما بلديم چه كار كنيم. جامعهی اسلامی و نظام اسلامی ميفهمد دارد چه كار ميكند. نظام اسلامی دارد راه خودش را ميرود. هدف مشخص است، راه مشخص است، تدابير مشخص است. نظام، كار خودش را انجام ميدهد؛ حالا ديگران توی سر خودشان ميزنند، بزنند؛ آن تأثيری در كار نظام ندارد؛ ليكن آگاهی و هوشياری در اين مراحل، مهم است.


[جمعه 10 خرداد 1392 ]  [09:48 ب.ظ]  [ابراهیم وکیلی گندمانی]

بيانات امام خامنه ای در ديدار با نمایندگان مجلس

92/3/8

تمکین به قانون

حرفی كه از دهان انسان خارج ميشود، بايد واقعی، صميمی، متكی به اطلاعات درست و برآمدهی از زبان صادق و راستگو باشد.

حالا برای اينكه مردم به ما متوجه شوند، همهی آنچه را كه ماورای ما است، تخريب كنيم؛ چه آنچه كه مربوط به نامزدهای ديگر است، چه آنچه كه مربوط به واقعيتهای موجود جامعه است.


[جمعه 10 خرداد 1392 ]  [03:40 ب.ظ]  [ابراهیم وکیلی گندمانی]

بيانات امام خامنه ای در دانشگاه امام حسین(ع)  - 92/3/6

تمکین به قانون

كسى كه ميتواند براى انقلاب، براى كشور، براى آينده، براى عزت ملى، براى باز كردن گره مشكلات، براى ايستادگى قدرتمندانه و عزتمندانه در مقابل جبهه‌ى معاندان، و براى الگو كردن جمهورى اسلامى در چشم مستضعفان عالم، بيشتر و بهتر تلاش كند

عدم ایجاد تنفر و کدورت

عدم ريخت‌وپاش و خرج و تبليغاتِ زياد از اندازه‌ى لازم

عدم هزینه از بيت‌المال

عدم استفاده از پول مشتبه به حرامِ بعضی ها

در شعارها و تبلیغات مواضع عزت‌آفرين و صحيح و عاقلانه و حكيمانه‌ى انقلاب و نظام تثبيت شود

چراغ سبز نشان ندادن به آدم های خارج از این مرز


[پنج شنبه 9 خرداد 1392 ]  [09:39 ب.ظ]  [ابراهیم وکیلی گندمانی]

بيانات امام خامنه ای در دانشگاه امام حسین(علیه السلام)

92/3/6

انتخابات بشارت ده گام های بعدی

اين گامى كه ملت ايران در چند روز ديگر در پيش دارد - يعنى گام انتخابات - يكى از همان گامها است كه ان‌شاءاللّه بشارت‌ده گامهاى بعدى است. ما نميدانيم چه كسى رئيس جمهور خواهد شد، نميدانيم خداى متعال دلها را به كجا متوجه خواهد كرد؛ اما ميدانيم كه حضور مردم در پاى صندوقهاى رأى - كه اعلام حضور قدرتمندانه‌ى اين ملت در عرصه‌ى حركت و تاخت به سوى آرمانها است - بلاشك به دنبال خود، موفقيتهاى ديگرى را دارد؛ به كشور مصونيت ميبخشد، عزت ميبخشد، آبروى بين‌المللى ميبخشد، دوستان شما را خوشحال ميكند، دشمنان شما را ناكام و بدحال ميكند.

تحرکات دشمن برای انتخابات
از مدتها پيش - و حالا شدت پيدا كرده است - سعى ميكنند مردم را نسبت به اين انتخابات دلسرد كنند. چرا؟ براى همين است كه اگر مردم دلگرم باشند، اگر مردم وارد اين ميدان شوند، اگر حركت پر شور خودشان را مثل هميشه نشان دهند - كه ان‌شاءاللّه نشان هم خواهند داد - براى آنها گران تمام خواهد شد.

 
درباره‌ى انتخابات ما اظهارنظر ميكنند؛ چه كسانى؟ آن كسانى كه زندان گوانتاناموشان مايه‌ى بى‌آبروئى‌شان است؛ هواپيماى بدون سرنشينشان بر بالاى روستاهاى محروم پاكستان و افغانستان، لكه‌ى ننگ در دامانشان است؛ آن كسانى كه جنگ‌افروزى در منطقه‌ى حساس ما و اشغال دو تا كشور مسلمان، جزو بى‌آبروگى‌هايشان است؛ آن كسانى كه دفاع و حمايت بى‌قيد و شرطشان از رژيم جنايتكار صهيونيستى، مايه‌ى خجلت و شرمندگى‌شان است - اگر بفهمند - اينها به جمهورى اسلامىِ آبرومند و سرافراز انتقاد ميكنند! اين اظهارنظرها جواب ندارد؛ اصلاً در خور اعتناى ملت ايران و مسئولان سرافراز اين ملت نيست. اما براى همه‌ى آحاد ملت ايران و براى همه‌ى ما عبرت‌انگيز است كه ببينيد اين انتخابات چقدر براى آنها حساس است. مخصوص اين انتخابات هم نيست؛ سى و چند سال است كه هر وقت ما يك انتخاباتى داريم، همين بساط هست؛ هميشه جنجال ميكنند، هميشه سعى ميكنند، هميشه هم تودهنى ميخورند. از كى؟ از اين ملت بزرگ. به توفيق الهى، اين دفعه هم تودهنى خواهند خورد.

الگو كردن جمهورى اسلامى در چشم مستضعفان عالم

 خب، ما بايد خودمان كارهاى خودمان را منظم و مرتب كنيم. مردم نگاه كنند به اظهارات داوطلبان محترمى كه در اين ميدان وارد شدند، ما هم نگاه ميكنيم؛ تشخيص بدهيم، ترجيح بدهيم، ببينيم آن كسى كه ميتواند براى انقلاب، براى كشور، براى آينده، براى عزت ملى، براى باز كردن گره مشكلات، براى ايستادگى قدرتمندانه و عزتمندانه در مقابل جبهه‌ى معاندان، و براى الگو كردن جمهورى اسلامى در چشم مستضعفان عالم، بيشتر و بهتر تلاش كند، كيست؟

عدم کدورت در ملت / سازوکار مناسب برای گزینش رییس جمهور

ممكن است تشخيص يك آقائى با تشخيص يك آقاى ديگر مخالف باشد؛ هيچ اشكالى ندارد. اين را من به همه بگويم: ممكن است شما به يكى از نامزدها علاقه‌مند شويد، رفيقتان به يك نامزد ديگر؛ اين موجب نشود كه شما در مقابل هم قرار بگيريد.

براى انتخابات و براى گزينش عالى‌ترين مقام اجرائى در كشور - كه بسيار هم حساس است، بسيار هم مهم است - سازوكارهاى درستى وجود دارد؛ سازوكار قانون. هيچ مانعى ندارد كه شما به يكى علاقه‌مند باشيد، بنده به يكى ديگر علاقه‌مند باشم؛ شما به او رأى دهيد، من به ديگرى رأى دهم؛ بالاخره اكثريتى هست، اقليتى هست، ضابطه‌اى هست، قانونى هست؛ بر طبق آن عمل خواهد شد. آحاد مردم با هم كدورت بيجا درست نكنند، به خاطر اينكه اين به آن علاقه‌مند است، اين به آن علاقه‌مند است؛ خب، باشند. خود داوطلبان محترم هم بايد رعايت كنند. كار را با حماسه، با شور، با غيرتمندى، اما بدون چالش، بدون منافرت پيش ببرند. ظرافت كار اينجا است كه ممكن است سكون و سكوت و جمود و خمودگى وجود نداشته باشد، نشاط باشد، تحرك باشد، در ميدان و در عرصه گفتگو باشد - گفتگوهاى گرم و داغ - درعين‌حال نفرت‌پراكنى نباشد؛ اين ميشود. اين يك نكته‌اى است كه آقايان داوطلبان محترم خوب است كه رعايت كنند.
 

ریخ و پاش و خرج تبلیغات / پول های مشتبه به حرام بعضی ها

 نكته‌ى ديگر اين است كه رفتار داوطلبان در ريخت‌وپاش و خرج و تبليغاتِ زياد از اندازه‌ى لازم ميتواند ماها و آحاد مردم را نسبت به آنچه كه بعداً پيش خواهد آمد، آگاه و هشيار و بيدار كند. آن كسى كه يا از بيت‌المال هزينه ميكند، يا از پول مشتبه به حرامِ بعضى‌ها استفاده ميكند، نميتواند اطمينان مردم را جلب كند؛ به اين چيزها خيلى بايد توجه كرد.

شعارهای انتخاباتی؛ مواضع عزت آفرین و صحیح

در تبليغات انتخاباتى، در شعارهاى انتخاباتى، آنچه كه اهميت دارد، اين است كه مواضع عزت‌آفرين و صحيح و عاقلانه و حكيمانه‌ى انقلاب و نظام تثبيت شود. مبادا در شعارهايمان، ما به زيد و عمرو در خارج از اين مرزها يا آدمهائى در داخل مرزها، چراغ سبز نشان دهيم. خب، دشمن كار خودش را دارد ميكند؛ عليه كسى، عليه كسانى، و بيشتر از همه عليه خود انقلاب و نظام و انتخابات لجن‌پراكنى ميكند. البته حنجره‌هاى بى‌تقوائى هم در داخل وجود دارد. در داخل، متأسفانه زبانهاى بى‌تقوا، قلمهاى بى‌تقوا و حنجره‌هاى بى‌تقوائى هستند كه همان حرفهاى دشمن را كه به قصد نوميد كردن و افسرده كردن مردم گفته ميشود، تكرار ميكنند؛ آحاد مردم به اينها نبايد اعتنائى كنند. فرداى اين ملت، فرداى روشنى است. فرداى اين انقلاب، فرداى عزتمدارانه‌اى است. فرداى اين كشور و اين ملت، فردائى است كه ان‌شاءاللّه به توفيق الهى براى همه الگو خواهد شد.


[پنج شنبه 9 خرداد 1392 ]  [11:36 ق.ظ]  [ابراهیم وکیلی گندمانی]

بیانات امام خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

8 خرداد 1392

انتخابات هميشه مهم است و حالا هم  كه خب طبعاً به مناسبتهائی اهميت زيادی دارد. همه بايد تلاش كنند كه انشاءاللّه اين انتخابات، پرشور و با حضور عمومی مردم انجام بگيرد. اين موجب ميشود كه كشور، هم مصونيت پيدا كند، هم اقتدار پيدا كند، هم امنيت پيدا كند. حضور مردم، تهديد دشمنان را از بين ميبرد. شما میبينيد كه برخی از سياستمداران غربی و بخصوص برخی از سياستمدارهای پشت پردهی آمريكائی تحليلهائی ميكنند - كه خب، بعضاً منتشر هم ميشود، به رسانهها منتقل هم ميشود - و ميگويند: نظام جمهوری اسلامی ايران به اين آسانیها و به اين زودیها تكانبخور نيست. چرا اين حرف را ميگويند؟ برای خاطر اينكه میبينند اين نظام، متكی به مردم است؛ سرّش فقط اين است؛ والّا اينكه خيال كنيم كه حالا در رأس نظام زيد وجود دارد يا عمرو وجود دارد، اينها در مقابل عظمت حضور مردم و پشتوانهی نظام، در واقع هيچ است؛ شبيه هيچ است.
 
وقتی مردم در يك نظامی متحدند، يكپارچهاند، پشتيبان نظامند، با نظامند، اين نظام مصونيت پيدا ميكند، اقتدار پيدا ميكند، قدرت پيدا ميكند، بركندن آن از جا ناممكن ميشود؛ مثل درختی است كه در اعماق زمين ريشه دوانده؛ اين را نميشود برداشت. بعضی از نظامها هستند كه پول هم دارند، امكانات هم دارند، بهبه و چهچه سياستمدارانِ استعمارگر دنيا را هم دارند، اما ريشه ندارند؛ خودشان هم ميدانند كه ريشه ندارند. نظام جمهوری اسلامی ريشه دارد؛ اين ريشه، مردمند. اجتماع مردم حول اين نظام، مايهی عزت و بركت كشور و بركت نظام و بركت خود آن مردم است. مردم كمك ميكنند به اين كه نظام عزت پيدا كند؛ خود اين، عزت مردم است؛ خود اين، مصونيت و امنيت مردم است؛ خود اين، امكانی است برای حل همهی مشكلات مردم؛ اين را بايد دانست؛ اين يك فرمول كلی است. بنابراين انتخابات كه مظهر حضور مردم است، بايد پرشور برگزار شود؛ همهی تلاش و همت مسئولان بايد اين باشد.
خوشبختانه قوانينی هم كه وجود دارد، قوانين خوبی است؛ قوانين معقولی است. همين طور كه مكرر عرض كرديم، بنبستی وجود ندارد. لذا مشاهده ميكنيد كه در همين انتخابات، تا اين مرحلهای كه تا الان پيش آمديم، روال قانونی جريان پيدا كرده. وقتی كه از نامزدهای محترم سؤال كردند كه اگر چنانچه شورای نگهبان نظری بدهد، شما تمكين ميكنيد، همهی آنها گفتند: بله، ما تمكين ميكنيم. تمكين هم كردند. ما بايد واقعاً تشكر كنيم از همهی اين نامزدها؛ آنهائی كه به نحوی صلاحيتشان احراز نشد. اينها گفتند از نظر شورای نگهبان تمكين ميكنيم، و به قول خودشان عمل كردند و تمكين كردند؛ اين نشاندهندهی اهميت و ارجحيت قانون است، نشاندهندهی كاربری قانون است؛ چون قانون بر مملكت حاكم است. ممكن است بنده يا جنابعالی از قانون ناراضی هم باشيم - گاهی اينجوری است - اما وقتی انسان در مقابل قانون تمكين كرد، حل اختلاف ميشود، فصلالخطاب ميشود؛ اين نعمت بزرگی است، اين بركت بزرگی است.
 
مردم هم در كشور ما بحمداللّه آگاهی و هوشياری دارند. نميخواهيم تملق بيجا بگوئيم؛ اما حقيقت قضيه اين است كه آشنائی ذهنی مردم ما با مسائل سياسی، از متوسط كشورهای دنيا در سطح عالم بالاتر است. آنطور كه ما اطلاع داريم از وضع كشورها - كه برای ما گزارش ميكنند و از منابع آشكار و منابع پنهان به دست میآيد - چه كشورهای اروپائی، چه كشورهای آمريكائی، چه كشورهای آسيائی، مردم آگاهیهای مختلفی دارند، كم و زياد دارد، يك متوسطی دارد؛ اما آگاهی مردم ايران و بصيرت مردم ايران در مسائل سياسی، از متوسط جهانی بالاتر است. نميخواهيم ادعای معصوميت كنيم برای آحاد مردم، اما اين ادعای قابل قبولی است و واقعی است؛ نگاه ميكنند، بصيرت دارند، تشخيص ميدهند. خوشبختانه امروز وسيلهی تشخيص هم در اختيار مردم است. خب، اين صدا و سيما است؛ برنامهها را ضبط ميكند، برنامهها را پخش ميكند، حرفها را نشان ميدهد، شخصيتها را نشان ميدهد؛ مردم ميتوانند نگاه كنند، به يك نتيجهای برسند؛ اين نتيجه ممكن است درست باشد، ممكن است نادرست باشد؛ ممكن است زيد به يك نتيجه برسد، عمرو به يك نتيجه برسد؛ خب، طبعاً يكیاش درست است، يكیاش غلط؛ اما خدای متعال به هر دو اجر خواهد داد. وقتی انسان نگاه كرد و ملاحظه كرد و تشخيص داد و بر اساس تشخيصِ خود محض رضای خدا عمل كرد، خدای متعال به انسان اجر ميدهد. اين وظيفهی ماها است - همهی آحاد مردم - كه نگاه كنيم ببينيم واقعاً به چه نتيجهای ميرسيم، بر طبق آن نتيجه عمل كنيم.
 
البته آقايانی هم كه در تلويزيون به عنوان نامزد ظاهر ميشوند و حرف ميزنند، وظائف سنگينی دارند؛ آنها هم بايد مراقب باشند. حرفی كه از دهان انسان خارج ميشود، بايد واقعی، صميمی، متكی به اطلاعات درست و برآمدهی از زبان صادق و راستگو باشد. اينجور نباشد كه حالا برای اينكه توجه مردم را جلب كنيم، هرچه به دهانمان آمد، بگوئيم؛ اينها را بايد مراقبت كنند. نامزدها كاری كه ميدانند درست است، ميتوانند انجام دهند، آن را بگويند - حالا به عنوان وعده، به عنوان برنامه، به عنوان هرچه - سعی كنند مردم را با واقعيت مواجه كنند؛ هم واقعيت اوضاع، هم واقعيت خودشان. اگر اين شد، خدا بركت خواهد داد؛ اگر اين شد، خدای متعال كمك خواهد كرد؛ چون كارها دست خدا است، همه چيز به ارادهی الهی برميگردد؛ «كلّ اليه راجعون»، «ازمّة الأمور طرّ بيده / و الكلّ مستمدّة من مدده».(۴) اگر چنانچه ما صادقانه عمل كرديم، ارادهی الهی هم كمك خواهد كرد. گاهی كمك به اين بندهی حقير اين است كه توفيق اين مسئوليت را پيدا كنم، گاهی كمك به من اين است كه توفيق اين مسئوليت را پيدا نكنم؛ هر دويش كمك الهی است. اگر چنانچه ما صادقانه عمل كرديم، خدای متعال به ما كمك خواهد كرد و آنچه كه صلاح و خير است، به ما خواهد داد. اينجور نباشد كه حالا برای اينكه مردم به ما متوجه شوند، همهی آنچه را كه ماورای ما است، تخريب كنيم؛ چه آنچه كه مربوط به نامزدهای ديگر است، چه آنچه كه مربوط به واقعيتهای موجود جامعه است. بايد درست عمل شود. آن وقت ما انتخاب خواهيم كرد.

 


[پنج شنبه 9 خرداد 1392 ]  [09:54 ق.ظ]  [ابراهیم وکیلی گندمانی]
تعداد کل صفحات : 10 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10