طرح جامع شهر شيراز به تصويب رسيد
 معاون شهرسازي و معماري شهردار شيراز گفت: طرح جامع شهر شيراز پس از اتمام مطالعات نهايي به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيده است.
مهدي عزيزخاني افزود: بر اساس اين طرح كه افق شهر شيراز را تا سال 1400پيش‌بيني كرده است، شيراز در سال 1400 بالغ بر يك ميليون و 750 هزار نفر جمعيت داشته و محدوده قانوني آن از 14 به 20 هزار هكتار توسعه مي‌يابد كه اين توسعه در بخشي از شمال غرب، جنوب جاده سپيدان تا شهرك گلستان، جنوب كمربندي شيراز در قسمت ميانرود، شرق و روستاهاي پيرامون از جمله وزيرآباد، تركان و دست‌خضر تعيين شده است.
عزيزخاني ضمن اشاره به موقعيت جغرافيايي و توسعه طولي و خطي شهر شيراز اظهار داشت: در طرح جامع به‌منظور تعديل توسعه شهري و جلوگيري از گسترش طولي شيراز پيشنهاد شده است، حاشيه رودخانه سلطان‌آباد بسترسازي و به‌عنوان مركز جديد شهر تعريف شود كه اين پيشنهاد پس از بررسي‌هاي لازم به‌تصويب رسيد.
وي با اعلام اين خبر كه مطالعات طرح تفضيلي شيراز نيز توسط شش نفر از مشاوران برجسته مجموعه شهرداري در حال انجام است، اظهار داشت: در اين طرح جزئياتي همچون عرض شبكه‌هاي دسترسي، تراكم ساختماني، كاربري‌ها و ... عملياتي مي‌شود كه اميدواريم تا اوايل سال 88 تصويب و به مراجع قانوني ارجاع شود.
وي افزود: به‌دنبال تصويب طرح تفضيلي، شهر شيراز توسعه عمودي يافته و به‌ميزان تراكم بافت فرسوده نيز افزوده خواهد شد.
عزيز‌خاني تصريح كرد: توسعه عمودي در برخي نقاط شهر كه قابليت تراكم دارد از جمله در محدوده‌هاي جنوب، شرق و مركز شيراز صورت خواهد گرفت كه براساس آن هر منطقه‌اي كه جزو بافت فرسوده شهري تعريف شده باشد به‌ميزان 60 درصد افزايش تراكم خواهد داشت.
وي تأكيد كرد: طرح تفضيلي بسترسازهايي را به‌منظور توسعه شهر از جنوب، پيش‌بيني كرده است كه به‌دنبال آن در راستاي توسعه ساختمان‌سازي علاوه ‌بر اينكه ارزش افزوده اراضي آن منطقه بيشتر مي‌شود، كيفيت بنا نيز ارتقا يافته و شمال و جنوب شهر از لحاظ نماي ظاهري و سيماي ظاهري و سيماي بصري تا حد زيادي يكدست خواهد شد.