0
ویژه نامه ها
انقلاب اسلامی و موریانه سستی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و موریانه سستی

در این میان جریانی که بیخیالی و سستی را پیش گرفته اند و در انتهای خط مبارزاتی خود نقطه گذاشته اند کسانی هستند اگر به جای سستی مبارزه را ادامه می دادند و جلوی کژی ها را در کشور می گرفتند امروز انقلابی واقعا...
انقلاب اسلامی و فاجعه تفرقه انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و فاجعه تفرقه

انقلاب اسلامی در طول چهار دهه از عمر خود ضربات مهلکی را در وادی تفرقه تجربه کرده است که فقط بخشی از آن در این نوشتار آمده؛ اما نکته مهم این است که با همه این ضربه ها اتحاد ملت مسلمان ایران هر روز بیش از...
انگیزه های متغیر و متغیرهای مسیر انقلاب انقلاب اسلامی

انگیزه های متغیر و متغیرهای مسیر انقلاب

نکته مهمی که وجود دارد این است که در هر بخش از کشور که انگیزه های الهی همچنان باقی مانده باشد پیشرفت و کمال نیز وجود دارد و در هر بخش ازکشور که انگیزه های مادی جای انگیزه های الهی را گرفته باشد سیر قهقرایی...
چه شد که انقلاب شد؟ انقلاب اسلامی

چه شد که انقلاب شد؟

این نکته واضح و مبرهن است که پهلوی را نه امام خمینی و نه مردم ایران سرنگون نکرد بلکه پهلوی به دست خود پهلوی سرنگون شد و این سرنوشت محتوم هر حکومتی است که بیکفایتی حاکمان با فساد اطرافیان و ظلم وابستگان...
یک وقف هوشمندانه مفاهیم و مسائل عمومی

یک وقف هوشمندانه

وقف لله یا وقف مطلق یکی از بهترین انواع وقف است و آن این است که فرد در زمان وقف نیت خاص و یا گستره زمانی و مکانی خاصی را مشخص نکند بلکه به صورت مطلق این مال را برای خدا وقف کند تا متولیان امین در آینده...
ادب اختلاف در امت اسلامی اسلام در جهان

ادب اختلاف در امت اسلامی

جامعه ای که اختلاف در آن از عرصه علمی به بستر عملی برسند جهنمی سیالی است که کسی در آن شبی را به خوشی نخواهد گذراند و هر روز باید با کینه به شب رسید و هر شب باید با خوف و هراس از اخبار ناخوش فردا به بستر...
تاریخچه وحدت در دوران معاصر اسلام در جهان

تاریخچه وحدت در دوران معاصر

تاریخ معاصر چه تاریخ شیعه و چه تاریخ اهل سنت نشان می دهد که رهبران دینی که دمشان به سفارتخانه های خارجی متصل نبوده و نیست و آنان که واقعا در حوزه اندیشه استخوان خورد کرده و نوپا نیستند ضرورت وحدت امت...