0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
کرامت انسان در اندیشه دینی انسان‌شناسی

کرامت انسان در اندیشه دینی

دین به عنوان برنامه زندگی انسان بهترین راه های رسیدن به عزت نفس و کرامت حقیقی را به بندگان نشان داده است که با بررسی دقیق می توان به مواردی مهم در این باره دست یافت و ما در اینجا نیز به برخی از مهم ترین...
قتل‌ های ناموسی! چرا؟ سایر آسیب‌ها

قتل‌ های ناموسی! چرا؟

با بررسی چند نمونه از پرونده قتل‌های ناموسی، به راحتی می‌توان به این موضوع پی برد که "توسعه ابزارهای ارتباطی و عقب‌ماندگیِ فرهنگی جامعه ایران در مواجهه با اینگونه ابزارها" در تمامی قتل‌های اخیر دارای سهم‌اثرِ...
مفهوم جامعه سیاسی مستقل روش‌شناسی علوم اجتماعی

مفهوم جامعه سیاسی مستقل

در جست وجوی راه هایی برای تعدیل، موازنه و کنترل رابطه‌ی میان دولت و جامعه، به گونه ای که حقوق عمومی و خصوصی هر دو به نوعی مورد حمایت قرار گیرند.
مبناهای منطقی برای اولویت دولت مدرن روش‌شناسی علوم اجتماعی

مبناهای منطقی برای اولویت دولت مدرن

حاکم قدرت کافی دارد که قوانین حاکم بر زندگی سیاسی و اقتصادی را حفظ کند.
دشواری های جدی دولت مدرن روش‌شناسی علوم اجتماعی

دشواری های جدی دولت مدرن

رسیدن به نوعی داوری درباره دولت مدرن با دشواری های جدی مواجه است، به خصوص اگر خواسته باشیم آن را در رابطه با تاریخ نظام دولت ‌ها و پیوندهای متقابل موجود در اقتصاد جهانی بررسی کنیم.
برگزاری انتخابات منظم در دولت مدرن روش‌شناسی علوم اجتماعی

برگزاری انتخابات منظم در دولت مدرن

فکر دولت دموکراتیک مدرن هم چنان پیچیده و مورد منازعه است. خود سنت لیبرال دموکراتیک یکی از ناهمگون ترین مجموعه های فکری است.
گسترش قدرت دستگاه اداری دولت روش‌شناسی علوم اجتماعی

گسترش قدرت دستگاه اداری دولت

مفهوم حقوق بین المللی که در چارچوب پدیده ی جدید «جامعه‌ی جهانی دولت‌ها» شکل گرفت، از سوی حقوق دانان بین المللی، به خصوص ریچارد فالک و آنتونیو کاسه سه، «مدل وستفالی» نامیده شده است.
دولت‌های مطلقه روش‌شناسی علوم اجتماعی

دولت‌های مطلقه

پادشاه مطلقه در رأس نظام جدیدی از فرمانروایی قرار داشت که مرتبة متمرکزتر شده، و به دعوی قدرت برتر و تقسیم ناپذیر متصل شده بود
تاریخ و جغرافیای مختصر دولت‌های اروپایی روش‌شناسی علوم اجتماعی

تاریخ و جغرافیای مختصر دولت‌های اروپایی

طی قرن‌های پس از تجزیه ی امپراتوری روم، «اروپا» شاهد شکل گیری یک جامعه‌ی امپراتوری دیگر نبود، هر چند دائما مشغول جنگ بود و در معرض هجوم های خارجی نیز قرار داشت.
پیوند روشنگری با علم اجتماعی روش‌شناسی علوم اجتماعی

پیوند روشنگری با علم اجتماعی

فعالان روشنگری از کاربرد اصطلاح «جامعه» اکراه نداشتند، ولی کمتر به تعریف آنچه از این کلمه در نظر داشتند می‌پرداختند.