0
ویژه نامه ها
احکام ازدواج | ازدواج موقت: سوال پنج ازدواج

احکام ازدواج | ازدواج موقت: سوال پنج

اگر شخصى دختربچه خود را که قابل تمتع نیست به مدت کوتاهى به منظور محرم شدن مادر آن بچه به داماد، به عقد انقطاعى وى درآورد، آیا مادر آن بچه به آن شخص محرم مى شود؟
احکام ازدواج | ازدواج موقت: سوال چهار ازدواج

احکام ازدواج | ازدواج موقت: سوال چهار

آیا در ازدواج موقت، اذن پدر شرط است یا نه؟
احکام ازدواج | ازدواج موقت: سوال سه ازدواج

احکام ازدواج | ازدواج موقت: سوال سه

شخصى دخترى را صیغه کرده و با وى آمیزش کرده و دختر حامله شده است، آیا مى تواند مدت صیغه را ببخشد و در زمان حمل آن دختر را به عقد دائم خود درآورد؟
احکام ازدواج | ازدواج موقت: سوال دو ازدواج

احکام ازدواج | ازدواج موقت: سوال دو

آیا ازدواج موقت 99 ساله صحیح است و حکم عقد دائم را پیدا مى کند یا خیر؟
احکام ازدواج | ازدواج موقت: سوال یک ازدواج

احکام ازدواج | ازدواج موقت: سوال یک

آیا ازدواج موقت با مجوسیة جایز است یا نه؟
ازدواج موقت بدون اذن پدر به تصور بى پدرى ازدواج

ازدواج موقت بدون اذن پدر به تصور بى پدرى

با دخترى ازدواج موقت کردم که به گفته خودش نه پدر داشت و نه مادر و نه قیم پس از ازدواج معلوم شد که پدر دارد و دروغ گفته است، تکلیف من چیست؟
ازدواج موقت و جلوگیرى از مفسده ازدواج

ازدواج موقت و جلوگیرى از مفسده

در صورتى که پدر و جد راغب به ازدواج دائم دختر و پسرى نباشند براى جلوگیرى از مفسده آیا مى توان بدلیل عسر و حرج ازدواج موقت انجام داد؟
ازدواج موقت با اهل کتاب بدون اذن پدر ازدواج

ازدواج موقت با اهل کتاب بدون اذن پدر

ازدواج موقت با باکره اهل کتاب بدون اذن پدر جایز است؟ غیر باکره چطور؟
هبه مدت در ازدواج موقت و عدم قبول زوجه ازدواج

هبه مدت در ازدواج موقت و عدم قبول زوجه

آیا مرد مى تواند بدون رضایت زن مدّت عقد موقت را ببخشد؟
ازدواج موقت بهانه ای برای هوسبازان و عاملی برای تحویل کودکان بی سرپرست به جامعه فلسفه احکام

ازدواج موقت بهانه ای برای هوسبازان و عاملی برای تحویل کودکان بی سرپرست به جامعه

چه تفاوتی بین ازدواج موقت با فحشاء وجود دارد؟! در حالی که هر دو مصداق تن فروشی در مقابل مبلغی ناچیز است؟! آیا ازدواج موقت بهانه ای برای هوسبازان و عاملی برای تحویل کودکان بی سرپرست به جامعه نیست؟!