0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نظریه کنش متقابل نمادین در جامعه شناسی خانواده خانواده

نظریه کنش متقابل نمادین در جامعه شناسی خانواده

یکی از حوزه های بسیار مهمی که جامعه شناسی بدان پرداخته است، حوزه خانواده است که به عنوان یک نهاد اجتماعی به شمار می آید. در این نوشتار به بیان یکی از نظریه های مهم در حوزه خانواده می پردازیم. با ما همراه...
نظریه کارکردگرایی در جامعه شناسی خانواده خانواده

نظریه کارکردگرایی در جامعه شناسی خانواده

کارکردگرایی یکی از نظریه هایی است که در حوزه جامعه شناسی خانواده بیان شده است. در این نوشتار برآنیم به توضیحاتی در مورد این نظریه بپردازیم. با ما همراه باشید.
نظریة مبادله اجتماعی در جامعه شناسی خانواده خانواده

نظریة مبادله اجتماعی در جامعه شناسی خانواده

در حوزه جامعه شناسی خانواده، نظریات مختلفی وجود دارد. یکی از این نظریات، نظریه مبادله اجتماعی است. در این نوشتار به بیان توضیحاتی در مورد این نظریه می پردازیم. با ما همراه باشید.
خشونت خانگی در طول تاریخ خانواده

خشونت خانگی در طول تاریخ

خشونت خانگی، به معنای خشونت یکی از اعضای خانواده علیه دیگر اعضای خانواده است. در این نوشتار به بیان تاریخی این خشونت و بررسی آن در طول تاریخ می پردازیم.