0
ویژه نامه ها
معرفت به آفرینش(جلسه هجدهم)/ استاد محمد شجاعی محمد شجاعی
دانلود فایل

معرفت به آفرینش(جلسه هجدهم)/ استاد محمد شجاعی

سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش نوزدهم قرآن می گوید هر موقع ضعیف و ناتوان شدید و گره در کار شما افتاد از صبر و نماز کمک بگیرید. دانشمندان برای حل مشکلات علمی به نماز...
معرفت به آفرینش(جلسه هفدهم)/ استاد محمد شجاعی محمد شجاعی
دانلود فایل

معرفت به آفرینش(جلسه هفدهم)/ استاد محمد شجاعی

سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش هجدهم در هنگام اذان شایسته است که به سوی نماز بشتابیم. این شتاب به سوی وسیله ای است که با تمسک به آن می توانیم درجات و مقامات خود را...
معرفت به آفرینش(جلسه شانزدهم)/ استاد محمد شجاعی محمد شجاعی
دانلود فایل

معرفت به آفرینش(جلسه شانزدهم)/ استاد محمد شجاعی

سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش هفدهم مهم ترین و قوی ترین وسیله ای که خداوند متعال در حرکت به سمت ابدیت برای ما قرار داده است نماز است. خداوند فرمود: «نماز بخوان تا...
معرفت به آفرینش(جلسه پانزدهم)/ استاد محمد شجاعی محمد شجاعی
دانلود فایل

معرفت به آفرینش(جلسه پانزدهم)/ استاد محمد شجاعی

سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش شانزدهم در حرکت به سمت ابدیت چهار اصل وجود دارد: ۱. عقب گرد ممنوع. ۲. توقف ممنوع ۳. سرعت ۴. سبقت. در حرکت ما به سوی ابدیت بایستی معارف...
معرفت به آفرینش(جلسه چهاردهم)/ استاد محمد شجاعی محمد شجاعی
دانلود فایل

معرفت به آفرینش(جلسه چهاردهم)/ استاد محمد شجاعی

سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش چهاردهم اصل تمرکز و آرامش در تغذیه معنوی فوق العاده مهم است. با تغذیه پاک باطل ها و افکار منفی خود به خود کنار می رود. برای زدودن افکار...
معرفت به آفرینش(جلسه سیزدهم)/ استاد محمد شجاعی محمد شجاعی
دانلود فایل

معرفت به آفرینش(جلسه سیزدهم)/ استاد محمد شجاعی

سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش سیزدهم انسان در حرکت به سوی ابدیت دائما به غذای معنوی نیاز دارد. هر وقت مشکلات و مصائب به سراغ انسان می آیند، زمان پرواز انسان است و...
معرفت به آفرینش(جلسه دوازدهم)/ استاد محمد شجاعی محمد شجاعی
دانلود فایل

معرفت به آفرینش(جلسه دوازدهم)/ استاد محمد شجاعی

سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش دوازدهم ما یه سیستمی به نام هوس داریم که خداوند در وجودمان قرار داده است و به طوری است که وقتی بدن ما به غذایی احتیاج دارد ما هوس خوردن...
معرفت به آفرینش(جلسه یازدهم)/ استاد محمد شجاعی محمد شجاعی
دانلود فایل

معرفت به آفرینش(جلسه یازدهم)/ استاد محمد شجاعی

سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش یازدهم زیبایی صلوات این است که انسان را از دعا کردن برای خود باز می دارد و نیابت دعا کردن را به پیامبر (ص) و آل او می دهد و اثر آن به...
معرفت به آفرینش(جلسه دهم)/ استاد محمد شجاعی محمد شجاعی
دانلود فایل

معرفت به آفرینش(جلسه دهم)/ استاد محمد شجاعی

سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش دهم مهم ترین دارایی ما قلب ماست و ما باید به پرورش و تغذیه آن اهتمام بورزیم. فقط کسانی از دنیا نجات پیدا می کنند که پس از مرگ ثروتمند...
معرفت به آفرینش(جلسه نهم)/ استاد محمد شجاعی محمد شجاعی
دانلود فایل

معرفت به آفرینش(جلسه نهم)/ استاد محمد شجاعی

سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش نهم قرآن خصوصیتی که دارد این است که اگر کسی آن را بخواند عقل و قوه تفکرش روز به روز بهبود پیدا می کند و تمام بیماری های روحی اش برطرف...