0
ویژه نامه ها
آموزش روخوانی قرآن | درس نوزدهم | علائم وقف معارف اسلامی و قرآن
دانلود فایل

آموزش روخوانی قرآن | درس نوزدهم | علائم وقف

آموزش روخوانی قرآن | درس نوزدهم | علائم وقف | استاد علی قاسمی
آموزش روخوانی قرآن | درس هجدهم | نحوه وقف بر کلمات معارف اسلامی و قرآن
دانلود فایل

آموزش روخوانی قرآن | درس هجدهم | نحوه وقف بر کلمات

آموزش روخوانی قرآن | درس هجدهم | نحوه وقف بر کلمات | استاد علی قاسمی
آموزش روخوانی قرآن | درس هفتدهم | نحوه خواندن از ابتدای همزه وصل معارف اسلامی و قرآن
دانلود فایل

آموزش روخوانی قرآن | درس هفتدهم | نحوه خواندن از ابتدای همزه وصل

آموزش روخوانی قرآن | درس هفتدهم | نحوه خواندن از ابتدای همزه وصل | استاد علی قاسمی
آموزش روخوانی قرآن | درس شانزدهم | نحوه خواندن تنوین در کنار همزه وصل معارف اسلامی و قرآن
دانلود فایل

آموزش روخوانی قرآن | درس شانزدهم | نحوه خواندن تنوین در کنار همزه وصل

آموزش روخوانی قرآن | درس شانزدهم | نحوه خواندن تنوین در کنار همزه وصل | استاد علی قاسمی
آموزش روخوانی قرآن | درس پانزدهم | اشباع معارف اسلامی و قرآن
دانلود فایل

آموزش روخوانی قرآن | درس پانزدهم | اشباع

آموزش روخوانی قرآن | درس پانزدهم | اشباع | استاد علی قاسمی
آموزش روخوانی قرآن | درس چهاردهم | حروف ناخوانا (6) معارف اسلامی و قرآن
دانلود فایل

آموزش روخوانی قرآن | درس چهاردهم | حروف ناخوانا (6)

آموزش روخوانی قرآن | درس چهاردهم | حروف ناخوانا (6) | استاد علی قاسمی
آموزش روخوانی قرآن | درس سیزدهم | حروف ناخوانا (5) معارف اسلامی و قرآن
دانلود فایل

آموزش روخوانی قرآن | درس سیزدهم | حروف ناخوانا (5)

آموزش روخوانی قرآن | درس سیزدهم | حروف ناخوانا (5) | استاد علی قاسمی
آموزش روخوانی قرآن | درس دوازدهم | حروف ناخوانا (4) معارف اسلامی و قرآن
دانلود فایل

آموزش روخوانی قرآن | درس دوازدهم | حروف ناخوانا (4)

آموزش روخوانی قرآن | درس دوازدهم | حروف ناخوانا (4) | استاد علی قاسمی
آموزش روخوانی قرآن | درس یازدهم | حروف ناخوانا (۲) معارف اسلامی و قرآن
دانلود فایل

آموزش روخوانی قرآن | درس یازدهم | حروف ناخوانا (۲)

آموزش روخوانی قرآن | درس یازدهم | حروف ناخوانا (۲) | استاد علی قاسمی
آموزش روخوانی قرآن | درس دهم | حروف ناخوانا (۲) معارف اسلامی و قرآن
دانلود فایل

آموزش روخوانی قرآن | درس دهم | حروف ناخوانا (۲)

آموزش روخوانی قرآن | درس دهم | حروف ناخوانا (۲) | استاد علی قاسمی