0
ویژه نامه ها
عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | حرکات آکروباتیک مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | حرکات آکروباتیک

گروه پرواز هفتمین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 9 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | خوانندگی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | خوانندگی

محمدامین فراهانی و احمد جعفری ششمین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 9 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | تیراندازی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | تیراندازی

امین صالحی پنجم اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 9 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | نقاشی مدرن مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | نقاشی مدرن

مهران رحمانی چهارمین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 9 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | خوانندگی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | خوانندگی

حامد رنجبر سومین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 9 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | ذهن خوانی دختر معلول مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | ذهن خوانی دختر معلول

سارا آزور دومین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 9 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | حرکات آکروباتیک روی تشک کشی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-7) | حرکات آکروباتیک روی تشک کشی

مهدی آذرمهر اولین اجرای قسمت هفتم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 9 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-6) | حرکات رزمی با آتش مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-6) | حرکات رزمی با آتش

محمد داوری هفتمین اجرای قسمت ششم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 8 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-6) | کاریکاتوریست مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-6) | کاریکاتوریست

محمد پوررضا ششمین اجرای قسمت ششم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 8 فروردین 1399
عصر جدید (فصل دوم) (1-6) | خوانندگی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-6) | خوانندگی

سروش امامی پنجمین اجرای قسمت ششم - فصل دوم - مرحله اول - عصر جدید - 8 فروردین 1399