0
ویژه نامه ها
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های اعلی تا انتهای ناس خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های اعلی تا انتهای ناس

ترتیل آموزشی خلیل الحصری،سوره های اعلی تا انتهای ناس
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره ذاریات آیات ۳۱ تا آخر، سوره های طور، نجم، قمر خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره ذاریات آیات ۳۱ تا آخر، سوره های طور، نجم، قمر

ترتیل آموزشی خلیل الحصری،سوره ذاریات آیات ۳۱ تا آخر، سوره های طور، نجم، قمر
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های جمعه، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های جمعه، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم

ترتیل آموزشی خلیل الحصری، سوره های جمعه، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره بقره آیات ۷۵ تا۱۴۱ خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره بقره آیات ۷۵ تا۱۴۱

ترتیل آموزشی خلیل الحصری، سوره بقره آیات ۷۵ تا۱۴۱
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های رحمن، واقعه، حدید خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های رحمن، واقعه، حدید

ترتیل آموزشی قرآن کریم توسط استاد خلیل الحصری سوره های رحمن، واقعه، حدید
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره اعراف آیات ۱ تا ۸۷ خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره اعراف آیات ۱ تا ۸۷

ترتیل آموزشی قرآن کریم توسط استاد خلیل الحصری سوره مبارکه اعراف آیات ۱ تا ۸۷
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره مائده آیات ۲۷ تا ۸۱ خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره مائده آیات ۲۷ تا ۸۱

ترتیل آموزشی قرآن کریم توسط استاد خلیل الحصری سوره مبارکه مائده آیات ۲۷ تا ۸۱
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره نساء آیات ۸۸ تا ۱۴۷ خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره نساء آیات ۸۸ تا ۱۴۷

ترتیل آموزشی قرآن کریم توسط استاد خلیل الحصری سوره مبارکه نساء آیات ۸۸ تا ۱۴۷
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره نساء آیات ۲۴ تا ۸۷ خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره نساء آیات ۲۴ تا ۸۷

ترتیل آموزشی قرآن کریم توسط استاد خلیل الحصری سوره مبارکه نساء آیات ۲۴ تا ۸۷
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره آل عمران ۹۳ تا ۱۷۰ خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره آل عمران ۹۳ تا ۱۷۰

ترتیل آموزشی قرآن کریم توسط استاد خلیل الحصری سوره مبارکه آل عمران ۹۳ تا ۱۷۰