0
ویژه نامه ها
حاج سید محمود حسینی- شب دوم محرم 1397- حسینیه اعظم زنجان - صوتی محرم 1397

حاج سید محمود حسینی- شب دوم محرم 1397- حسینیه اعظم زنجان - صوتی

حاج سید محمود حسینی- شب دوم محرم 1397- حسینیه اعظم زنجان - صوتی
حاج سید محمود حسینی- شب دوم محرم 1397- حسینیه اعظم زنجان محرم 1397

حاج سید محمود حسینی- شب دوم محرم 1397- حسینیه اعظم زنجان

حاج سید محمود حسینی- شب دوم محرم 1397- حسینیه اعظم زنجان
حاج سید محمود حسینی -شب اول محرم 1397- حسینیه اعظم زنجان- مراسم تعویض پرچم - صوتی محرم 1397

حاج سید محمود حسینی -شب اول محرم 1397- حسینیه اعظم زنجان- مراسم تعویض پرچم - صوتی

حاج سید محمود حسینی -شب اول محرم 1397- حسینیه اعظم زنجان- مراسم تعویض پرچم - صوتی
حاج سید محمود حسینی -شب اول محرم 1397- حسینیه اعظم زنجان- مراسم تعویض پرچم محرم 1397

حاج سید محمود حسینی -شب اول محرم 1397- حسینیه اعظم زنجان- مراسم تعویض پرچم

حاج سید محمود حسینی -شب اول محرم 1397- حسینیه اعظم زنجان- مراسم تعویض پرچم
شب دوم محرم 1397-حاج سید محمود حسینی - حسینیه اعظم زنجان مداحی

شب دوم محرم 1397-حاج سید محمود حسینی - حسینیه اعظم زنجان

شب دوم محرم 1397- حاج سید محمود حسینی - حسینیه اعظم زنجان
شب اول محرم 1397- حاج سید محمود حسینی - حسینیه اعظم زنجان مداحی

شب اول محرم 1397- حاج سید محمود حسینی - حسینیه اعظم زنجان

شب اول محرم 1397- حاج سید محمود حسینی - حسینیه اعظم زنجان- مراسم تعویض پرچم و افراشتن پرچم سیاه