0
ویژه نامه ها
عصر جدید (فصل دوم) (5-25) | استندآپ کمدی / سجاد اسماعیلی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (5-25) | استندآپ کمدی / سجاد اسماعیلی

سجاد اسماعیلی پنجمین اجرای قسمت پنجم - فصل دوم - مرحله دوم - عصر جدید - ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹
عصر جدید (فصل دوم) (4-25) | شعبده بازی که همه را شوکه کرد مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (4-25) | شعبده بازی که همه را شوکه کرد

شعبده بازی که همه را شوکه کرد چهارمین اجرای قسمت پنجم - فصل دوم - مرحله دوم - عصر جدید - ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹
عصر جدید (فصل دوم) (3-25) | خوانندگی / پارسا سیمین مرام مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (3-25) | خوانندگی / پارسا سیمین مرام

پارسا سیمین مرام سومین اجرای قسمت پنجم - فصل دوم - مرحله دوم - عصر جدید - ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹
عصر جدید (فصل دوم) (2-25) | حرکات نمایشی / محمد بازوپیشه مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (2-25) | حرکات نمایشی / محمد بازوپیشه

محمد بازوپیشه دومین اجرای قسمت پنجم - فصل دوم - مرحله دوم - عصر جدید - ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹
عصر جدید (فصل دوم) (1-25) | حرکات پارکور / گروه ضربان مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-25) | حرکات پارکور / گروه ضربان

گروه ضربان اولین اجرای قسمت پنجم - فصل دوم - مرحله دوم - عصر جدید - ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹
عصر جدید (فصل دوم) (5-24) | استندآپ کمدی / علی فریادی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (5-24) | استندآپ کمدی / علی فریادی

علی فریادی پنجمین اجرای قسمت چهارم - فصل دوم - مرحله دوم - عصر جدید - ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹
عصر جدید (فصل دوم) (4-24) | حرکات رزمی / محمد داوری مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (4-24) | حرکات رزمی / محمد داوری

محمد داوری چهارمین اجرای قسمت چهارم - فصل دوم - مرحله دوم - عصر جدید - ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹
عصر جدید (فصل دوم) (3-24) | خوانندگی / مجید معظمی مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (3-24) | خوانندگی / مجید معظمی

مجید معظمی سومین اجرای قسمت چهارم - فصل دوم - مرحله دوم - عصر جدید - ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹
عصر جدید (فصل دوم) (2-24) | گروه ریسمونا مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (2-24) | گروه ریسمونا

گروه ریسمونا دومین اجرای قسمت چهارم - فصل دوم - مرحله دوم - عصر جدید - ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹
عصر جدید (فصل دوم) (1-24) | حرکات رزمی/ گروه تکاوران البرز مجموعه برنامه عصر جدید

عصر جدید (فصل دوم) (1-24) | حرکات رزمی/ گروه تکاوران البرز

گروه تکاوران البرز اولین اجرای قسمت چهارم - فصل دوم - مرحله دوم - عصر جدید - ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹