0
ویژه نامه ها
واگویه علیرضا قربانی
دانلود فایل

واگویه

قطعه «واگویه» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه» (این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید.)
یک اتفاق علیرضا قربانی
دانلود فایل

یک اتفاق

قطعه «یک اتفاق» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «هم آواز پرستوهای آه» (این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید.)
بیداد علیرضا قربانی
دانلود فایل

بیداد

قطعه «بیداد» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل» (این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید.)
بیداد علیرضا قربانی
دانلود فایل

بیداد

قطعه «بیداد_دو» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل» (این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید.)
چهار مضراب / بیداد علیرضا قربانی
دانلود فایل

چهار مضراب / بیداد

قطعه «چهار مضراب_بیداد» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل» (این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید.)
چهار مضراب / اوج علیرضا قربانی
دانلود فایل

چهار مضراب / اوج

قطعه «چهار مضراب/اوج» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل» (این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید.)
چکاوک / تحریر علیرضا قربانی
دانلود فایل

چکاوک / تحریر

قطعه «چکاوک_تحریر» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل» (این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید.)
چکاوک / شعر علیرضا قربانی
دانلود فایل

چکاوک / شعر

قطعه «چکاوک_شعر» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل» (این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید.)
درآمد علیرضا قربانی
دانلود فایل

درآمد

قطعه «درآمد» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل»(این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید. گنجینه صوتی تبیان)
درآمد علیرضا قربانی
دانلود فایل

درآمد

قطعه «درآمد_دو» با صدای «علیرضا قربانی» از آلبوم «جلوه گل» (این آلبوم با رعایت قانون کپی رایت بارگذاری شده؛ لطفا اصل آلبوم را خریداری نمایید.)