0
ویژه نامه ها
پنج فیلم پرفروش هفته | ۱۶ بهمن تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ فیلم های سینمایی
دانلود فایل

پنج فیلم پرفروش هفته | ۱۶ بهمن تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۱۶ بهمن تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۸) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم...
پنج فیلم پرفروش هفته | ۹ بهمن تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ فیلم های سینمایی
دانلود فایل

پنج فیلم پرفروش هفته | ۹ بهمن تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۹ بهمن تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۸) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم را...
پنج فیلم پرفروش هفته - ۲ بهمن تا ۹ بهمن ۱۳۹۸ فیلم های سینمایی
دانلود فایل

پنج فیلم پرفروش هفته - ۲ بهمن تا ۹ بهمن ۱۳۹۸

از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۲ بهمن تا ۹ بهمن ۱۳۹۸) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم را...
پنج فیلم پرفروش هفته - ۲۵ دی تا ۲ بهمن ۱۳۹۸ فیلم های سینمایی
دانلود فایل

پنج فیلم پرفروش هفته - ۲۵ دی تا ۲ بهمن ۱۳۹۸

از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۲۵ دی تا ۲ بهمن ۱۳۹۸) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم را...
پنج فیلم پرفروش هفته - ۱۸ تا ۲۵ دی فیلم های سینمایی
دانلود فایل

پنج فیلم پرفروش هفته - ۱۸ تا ۲۵ دی

از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۱۸ تا ۲۵ دی ۱۳۹۸) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم را مرور...
پنج فیلم پرفروش هفته - ۲۷ آذر تا ۴ دی فیلم های سینمایی
دانلود فایل

پنج فیلم پرفروش هفته - ۲۷ آذر تا ۴ دی

از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۲۷ آذر تا ۴ دی ۱۳۹۸) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم را مرور...
پنج فیلم پرفروش هفته | ۲۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸ فیلم های سینمایی
دانلود فایل

پنج فیلم پرفروش هفته | ۲۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۲۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم را مرور...
پنج فیلم پرفروش هفته - ۱۳ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ فیلم های سینمایی
دانلود فایل

پنج فیلم پرفروش هفته - ۱۳ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸

از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۱۳ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم را مرور...
پنج فیلم پرفروش هفته /۶ تا ۱۳ آذر ۱۳۹۸ فیلم های سینمایی
دانلود فایل

پنج فیلم پرفروش هفته /۶ تا ۱۳ آذر ۱۳۹۸

از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۶ تا ۱۳ آذر ۱۳۹۸) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم را مرور...
پنج فیلم پرفروش هفته - ۲۹ آبان تا ۶ آذر ۱۳۹۸ فیلم های سینمایی
دانلود فایل

پنج فیلم پرفروش هفته - ۲۹ آبان تا ۶ آذر ۱۳۹۸

از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۲۹ آبان تا ۶ آذر ۱۳۹۸) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم را...