0
ویژه نامه ها
سیاست های کلان سیاسی

آزادی در انتخابات

باید انتخابات را آزادانه برگزار کنید. صحیفه نور ج 18 ص 270
سیاست های کلان سیاسی

عدم حصر انتخابات

انتخابات را منحصر در عهده خاصی نکنید. صحیفه نور ج 18 ص 245
سیاست های کلان سیاسی

تبعیت از آرای مردم

از آرای مردم تبعیت کنید. صحیفه نور ج 10 ص 181
سیاست های کلان سیاسی

حضور روحانیون

باید روحانیون در صحنه های انقلاب حضور داشته باشند. صحیفه نور ج 15 ص 144
سیاست های کلان سیاسی

حضور دائمی مردم در صحنه

باید حضور در صحنه مردم را حفظ کنید. صحیفه نور ج 18 ص 250
سیاست های کلان سیاسی

ابتکارات مردمی

نباید در امور، ابتکار عمل را از مردم سلب کنید. صحیفه نور ج 20 ص 109
سیاست های کلان سیاسی

اسلام و حضور در صحنه

باید از طریق اسلام مردم را در صحنه نگه دارید. صحیفه نور ج 17 ص 117
سیاست های کلان سیاسی

مشارکت اجتماعی و اسلامیت جامعه

باید در مشارکت اجتماعی، اسلامیت جامعه محفوظ بماند. صحیفه نور ج 14 ص 212
سیاست های کلان سیاسی

مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی

زنان را باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی وارد کنید. صحیفه نور ج 18 ص 263
سیاست های کلان سیاسی

نظارت دولت و مشارکت مردم

با نظارت بر مردم، مردم را در امور مشارکت دهید. صحیفه نور ج 20 ص 250