0
ویژه نامه ها
احکام اجاره موقوفه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

احکام اجاره موقوفه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

در این نوشتار، استفتائاتی که از محضر آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مدظله العالی) درباره اجاره موقوفه شده می آید.
احکام فروش موقوفه بر اساس نظر امام خامنه ای

احکام فروش موقوفه بر اساس نظر امام خامنه ای

در این نوشتار، استفتائاتی که از محضر آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مدظله العالی) درباره تخریب، تعمیر و نوسازی موقوفه شده می آید.
احکام تخریب، تعمیر و نوسازی موقوفه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

احکام تخریب، تعمیر و نوسازی موقوفه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

در این نوشتار، استفتائاتی که از محضر آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مدظله العالی) درباره تخریب، تعمیر و نوسازی موقوفه شده می آید.
احکام مصرف عواید و منافع موقوفه از منظر مقام معظم رهبری

احکام مصرف عواید و منافع موقوفه از منظر مقام معظم رهبری

در این نوشتار، استفتائاتی که از محضر آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مدظله العالی) درباره مصرف عواید و منافع موقوفه شده می آید.
احکام حق التولیه و حق النظاره در وقف بنا بر نظر مقام معظم رهبری

احکام حق التولیه و حق النظاره در وقف بنا بر نظر مقام معظم رهبری

در این نوشتار، برگزیده استفتائاتی که از محضر آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مدظله العالی) درباره حق التولیه و حق النظاره در وقف شده می آید.
احکام واگذاری تولیت و نظارت موقوفه به غیر از نظر امام خامنه ای

احکام واگذاری تولیت و نظارت موقوفه به غیر از نظر امام خامنه ای

در این نوشتار، استفتائاتی که از محضر آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مدظله العالی) درباره واگذاری تولیت و نظارت موقوفه به غیر شده می آید.
فتاوای مقام معظم رهبری درباره تولیت در وقف

فتاوای مقام معظم رهبری درباره تولیت در وقف

در این نوشتار، برگزیده فتاوای حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مدظله العالی) درباره تولیت در وقف می آید.
نگاهی به کنش گران فعال در حوزه وقف و امور خیریه عربستان

نگاهی به کنش گران فعال در حوزه وقف و امور خیریه عربستان

فعالان در حوزه وقف و امور خیریه با دیگر کشورهای غربی کمی تفاوت دارد؛ آن هم به این دلیل که یک کشور اسلامی است و نهادهایی مذهبی نیز در این امر...
روند رشد و وضعیت کنونی وقف و امور خیریه در کشور عربستان

روند رشد و وضعیت کنونی وقف و امور خیریه در کشور عربستان

در این مقاله به بررسی روند تاریخی توسعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشور عربستان پرداخته میشود و پس ازآن به بررسی وضعیت موجود و آمارهای مربوط...
مفهوم وقف و امور خیریه در کشور عربستان

مفهوم وقف و امور خیریه در کشور عربستان

برای بررسی ساختار وقف و امور خیریه در عربستان نیاز است ابتدا مفاهیم اولیه در این حوزه در این کشور را مورد بررسی قرار دهیم. با راسخون همراه باشید.
آشنایی با کشور عربستان؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور

آشنایی با کشور عربستان؛ از وضعیت سیاسی تا وضعیت فرهنگی این کشور

در این مقاله قصد داریم به بررسی ویژگی های بارز کشور عربستان بپردازیم که در پنج بخش اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات اقتصادی، اطلاعات سیاسی- اجتماعی...
آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن

آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در ژاپن

نهادهای سیاست گذار، تنظیم گر، تسهیل گر، ارائه دهندۀ خدمات و در کل مدیریت وقف و امور خیریه در کشور ژاپن توسط نهادهای بسیاری انجام می شود که در...
آشنایی با کنش گران فعال در حوزه وقف و امور خیریه ژاپن

آشنایی با کنش گران فعال در حوزه وقف و امور خیریه ژاپن

یکی از موضوعات مهم برای شناخت وضعیت وقف و امور خیریه در کشورهای مختلف شناخت ساختار و بازیگران فعال در این حوزه است. این موضوع از آن جهت مورد...
کشور ژاپن چگونه در حوزه وقف و امور خیریه رشد کرده است؟

کشور ژاپن چگونه در حوزه وقف و امور خیریه رشد کرده است؟

وقف و امور خیریه هر چند در ژاپن اتفاقی نسبتا جدید محسوب می شود اما رشد بسیاری خوبی در در این چند سال داشته است. با راسخون همراه باشید تا بیشتر...
آشنایی با مفهوم وقف و امور خیریه در کشور ژاپن

آشنایی با مفهوم وقف و امور خیریه در کشور ژاپن

در کشور ژاپن مفهوم خیریه با مفهوم منافع عمومی مطابقت دارد. این بدان معناست که هر کار یا عملی که منجر به نفع رسانی برای عموم مردم بشود همان کار...
قوانین و اهداف استرالیا در زمینه وقف و امور خیریه

قوانین و اهداف استرالیا در زمینه وقف و امور خیریه

قوانین و برنامه توسعه ای کشور استرالیا در زمینه وقف و امور خیریه با کشورهای دیگر متفاوت است. مهم ترین نهاد متولی امور خیریه این کشور کمیسیون...
معرفی چند سازمان خیریه شاخص در استرالیا

معرفی چند سازمان خیریه شاخص در استرالیا

در استرالیا چند سازمان خیریه شاخص وجود دارد که هر یک از آنها دارای اهداف، مأمور یت، چشمانداز، ساختار و ... دارند. با راسخون همراه باشید تا بیشتر...
آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در استرالیا

آشنایی با نهادهای سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر در حوزه امور خیریه در استرالیا

در این مقاله تلاش شده است تا درباره سازمان ها و نهادهای سیاســـتگذار، نظارت کننده، تســـهیل گر و مؤسســـات خیریـــه در موضوعات مختلف در حوزه...
نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور استرالیا چگونه است؟

نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور استرالیا چگونه است؟

در ایـــن مقاله پـــس از معرفی انـــواع کنشـــگران فعال در حـــوزه وقف وامـــور خیریه، به شناســـایی و تحلیل باز یگران مختلف با توجه به نقشـــی...
کشور استرالیا چگونه در حوزه وقف و امور خیریه رشد کرده است؟

کشور استرالیا چگونه در حوزه وقف و امور خیریه رشد کرده است؟

قدیمی ترین بنیاد بشردوســـتانه در اســـترالیا موسســـه ای است که در سال 1881 در آدالید تأسیس شد. اگر تمایل دارید بیشتر درباره چگونگی رشد استرالیا...