0
ویژه نامه ها
فرازی زیبا از تلاوت سوره کهف/ استاد مصطفی اسماعیل

فرازی زیبا از تلاوت سوره کهف/ استاد مصطفی اسماعیل

فرازی زیبا از تلاوت سوره مبارکه کهف توسط استاد مصطفی اسماعیل
ترجمه شنیداری قرآن صفحه 270/ سوره 27-34

ترجمه شنیداری قرآن صفحه 270/ سوره 27-34

در این برنامه تلاوت ترتیل محمد جبریل و ترجمه شنیداری صفحه ۲۷۰ قرآن کریم شامل آیات ۲۷ تا ۳۴ سوره نحل را به قلم استاد بهاء الدین خرمشاهی می شنوید...
ترجمه شنیداری قرآن صفحه 269/ سوره نحل15-26

ترجمه شنیداری قرآن صفحه 269/ سوره نحل15-26

در این برنامه تلاوت ترتیل محمد جبریل و ترجمه شنیداری صفحه ۲۶۹ قرآن کریم شامل آیات ۱۵ تا ۲۶ سوره نحل را به قلم استاد بهاء الدین خرمشاهی می شنوید...
ترجمه شنیداری قرآن صفحه 268/ سوره نحل7-14

ترجمه شنیداری قرآن صفحه 268/ سوره نحل7-14

آیات ۷ تا ۱۴ سوره نحل باصدای محمدجبریل و ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی
ترجمه شنیداری قرآن صفحه 267/ سوره حجر 91-آخر نحل1-6

ترجمه شنیداری قرآن صفحه 267/ سوره حجر 91-آخر نحل1-6

آیات ۹۱ تا آخر سوره حجر و ۱ تا ۶ نحل باصدای محمدجبریل و ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی
ترجمه شنیداری قرآن صفحه 266/ سوره حجر 71-90

ترجمه شنیداری قرآن صفحه 266/ سوره حجر 71-90

آیات ۷۱ تا ۹۰ سوره حجر باصدای محمدجبریل و ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی
ترجمه شنیداری قرآن صفحه 265/ سوره حجر 52-70

ترجمه شنیداری قرآن صفحه 265/ سوره حجر 52-70

آیات ۵۲ تا ۷۰ سوره حجر باصدای محمد جبریل و ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی
ترجمه شنیداری قرآن صفحه 264/ سوره حجر 32-51

ترجمه شنیداری قرآن صفحه 264/ سوره حجر 32-51

آیات ۳۲ تا ۵۱ سوره حجر باصدای محمدجبریل و ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی
ترجمه شنیداری قرآن صفحه 263/ سوره حجر 16-31

ترجمه شنیداری قرآن صفحه 263/ سوره حجر 16-31

آیات ۱۶ تا ۳۱ سوره حجر باصدای محمدجبریل و ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی
ترجمه شنیداری قرآن صفحه 262/ سوره حجر 1-15

ترجمه شنیداری قرآن صفحه 262/ سوره حجر 1-15

آیات ۱ تا ۱۵ سوره حجر باصدای محمدجبریل و ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی
ترجمه شنیداری قرآن صفحه 261/ سوره ابراهیم 43-52

ترجمه شنیداری قرآن صفحه 261/ سوره ابراهیم 43-52

آیات ۴۳ تا ۵۲ سوره ابراهیم باصدای محمدجبریل و ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی
ترجمه شنیداری قرآن صفحه 260/ سوره ابراهیم 34-42

ترجمه شنیداری قرآن صفحه 260/ سوره ابراهیم 34-42

آیات ۳۴ تا ۴۲ سوره ابراهیم باصدای محمدجبریل و ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی