0
ویژه نامه ها
تاریخ چیست؟

تاریخ چیست؟

تاریخ مفهومی انتزاعی است که حداقل دو معنا از آن برداشت میشود: گاه ناظر به وقایع گذشته و گاه معطوف به مطالعه و بررسی وقایع است.
مفهوم عینیت در تاریخ

مفهوم عینیت در تاریخ

عینیت یکی از مسایل مطرح شده در فلسفه علم تاریخ است که در قرون اخیر نظر فیلسوفان و مورخان را به خود جلب کرده است.
واقعیت غیر قابل دانستن اقلیدس

واقعیت غیر قابل دانستن اقلیدس

هر عمل فکر، آن چنان که بالفعل وقوع می یابد، مثل هر تجربه ی دیگر، به عنوان بخشی از پیکر حیات متفکر، در بستری وقوع می یابد که از آن می روید..
نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت اول)

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت اول)

اگر تجربه به عنوان جریان حالات متوالی مفهوم شود، فکر باید در حکم چیزی مفهوم شود که می تواند ساختار این جریان و صورتهای توالی را که به نمایش در...
نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت دوم)

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت دوم)

مسلم است که با امتداد عمل عام حافظه در مورد خاص که هر چه به یاد آورده می شود یک عمل تفکر است، بازسازی تاریخ ذهن خود شخص امکان پذیر می شود، آیا...
نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت سوم)

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت سوم)

ویژگی فکر این است که علاوه بر وقوع اینجا و اکنون در این بستر، می تواند خود را در یک تغییر بستر دیگر حفظ و در بستری متفاوت احیا کند.
درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت اول)

درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت اول)

اعمال تفکر به یقین در زمان های معین وقوع می یابند؛ ارشمیدس ایده‌ی وزن مخصوص را در گرما به کشف کرد. ولی رابطه‌ی آنها با زمان، مثل رابطه‌ی احساسات...
درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت دوم)

درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت دوم)

شرط وجود چیزی ممکن است به یکی از دو طریق زیر به آن مربوط شود: یا به عنوان چیزی که باید اول وجود داشته باشد، اما پس از به وجود آمدن، وجودش متوقف...
تاریخ نگاه به گذشته(قسمت اول)

تاریخ نگاه به گذشته(قسمت اول)

مورخ گذشته را با باور کردنی ساده‌ی شاهدی عینی که حوادث مورد بحث را دیده و مدرکش را ضبط کرده است، نمی شناسد. آن نوع وساطت، حداکثر چیزی که به دست...
تاریخ نگاه به گذشته (قسمت دوم)

تاریخ نگاه به گذشته (قسمت دوم)

عمل تفکر دانش است و دانش چیزی بیش از شعور بی واسطه است. بنابراین، فرایند دانش جریان صرف شعور نیست. شخصی که شعورش صرفا توالی حالات باشد، صرفنظر...
تاریخ علم است؛ نه کم تر، نه بیشتر (قسمت اول)

تاریخ علم است؛ نه کم تر، نه بیشتر (قسمت اول)

تاریخ به هیچ یک از این طریقه ها سازمان داده نمی شود. جنگها و انقلابها و دیگر فرایندهایی که تاریخ به آنها می پردازد، تعمدا به دست مورخان، تحت...
تاریخ علم است؛ نه کم تر، نه بیشتر (قسمت دوم)

تاریخ علم است؛ نه کم تر، نه بیشتر (قسمت دوم)

ضرورت برهان برای هر ادعای معرفت با به نمایش در آوردن زمینه هایی که آن دانش بر آنها استوار است، خصیصه ی کلی علم است، زیرا از این واقعیت ناشی می...
استدلال درعلوم تاریخ

استدلال درعلوم تاریخ

گاه بخواهد فکر کردن را متوقف کند. آنچه از دستش بر نمی آید این است که فرض اولیه را وضع کند، به فکر کردن ادامه دهد و به نتیجه‌ای برسد متفاوت با...
مورخ مرجع علوم تاریخ

مورخ مرجع علوم تاریخ

در زندگی عملی همه روزه، ما همواره و به حق اطلاعاتی را که اشخاص دیگر به ما عرضه میکنند می پذیریم، با این باور که این اطلاعات هم کامل و هم صحیح...
تاریخ انتقادی قرن هفدهم

تاریخ انتقادی قرن هفدهم

آلمان وطن «تاریخ انتقادی» در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، اهمیت کار ویکو آنقدر که می بایست شناخته نشده بود؛ ولی به کلی هم ناشناخته نبود...
تاریخ سرهم بندی شده

تاریخ سرهم بندی شده

اگر نقد مورخ را به نتیجه‌ای مثبت هدایت کند حداکثر چیزی که به او می دهد یک عبارت «هیچ مانعی ندارد» است، زیرا نتیجه‌ی مثبت در واقع این است که شخصی...
ماهیت آدمی و تاریخ آدمی (قسمت دوم)

ماهیت آدمی و تاریخ آدمی (قسمت دوم)

ما با تظاهر به توضیح اصول طبیعت آدمی، در واقع نظام کاملی از علوم را پیشنهاد می‌کنیم که بر شالودهای تقریبا یکسره جدید بنا شده و تنها شالوده‌ای...
ماهیت آدمی و تاریخ آدمی (قسمت اول)

ماهیت آدمی و تاریخ آدمی (قسمت اول)

خودشناسی در این جا به معنای شناخت از ماهیت جسمانی آدمی و کالبدشناسی و فیزیولوژی او نیست؛ حتی شناخت از ذهن تا آن جا که شامل احساسات، حساسیت ها...
عشق مقدس فیلسوف

عشق مقدس فیلسوف

همه‌ی فلاسفه‌ی بزرگ این آرامش ذهن را دارند، همهی هیجان آنان به هنگام روشن شدن دید مصرف شده است، و چنان می نویسند که گویی اشیا را از قله‌ی کوه...
روشهای جستار تاریخی نوین

روشهای جستار تاریخی نوین

جمهوری افلاطون شرح آرمانی تغییر ناپذیر حیات سیاسی نیست، بلکه آرمان یونان است، آنگونه که افلاطون آن را دریافت و تفسیر می کرد. اخلاق ارسطو اخلاقی...