جهان سیاست

رشد جامعه شیعه و نمود آن در حوداثی مانند 19 و 9 دیماه

رشد جامعه شیعه و نمود آن در حوداثی مانند 19 و 9 دیماه
در آستانه 19 دی ماه و سالگرد قیام تاریخی مردم قم در حمایت از مقتدا و رهبر خود یعنی امام خمینی (رحمت الله علیه) قرار داریم. قیامی که برخاسته از پیوند عمیق امام و امت در مقطعی تاریخی و حساس و البته سرآغازی برای حرکت های بعدی و به ثمر نشستن انقلاب در 22بهمن 57 بود. عنصر مهم و تعیین کنندۀ قیام 19 دی ماه و حوداث مشابه آن نظیر حماسه نهم دی را می توان در «رشد جامعه شیعی و همراهی امت با امام و رهبر جامعه» خلاصه کرد. ادامه ...

حقوق بشر چیست؟

حقوق بشر چیست؟
برای صیانت از حقوق انسان و آزادی‌های خدادادی او مجموعه قوانین جامعی در سازمان ملل متحد تدوین گردید. هم چنین ارگان‌هایی رسمی برای تضمین رعایت این حقوق در سطح بین المللی تشکیل شده است. ادامه ...

عقده برتری در جوامع مستعمراتی

عقده برتری در جوامع مستعمراتی
افراد و گروههایی که در جوامع مستعمراتی دچار عقده خود بزرگ بینی اند، و براساس فرضیه های نژادی، خود را متعلق به نژادی بالاتر و والاتر از اقوام خویشاند و همسایگان می پندارند و گذشته تاریخی جامعه خویش را دوران طلایی جامعه خود و جامعه جهانی میدانند و معتقدند که هنر نزد آنان است . ادامه ...

نفوذ فرهنگ استعماری

نفوذ فرهنگ استعماری
روشنفکر مجذوب فرهنگ استعماری در فکر فرار از جامعه خود است. همه نقشه ها و فعالیتها بر محور آزادی فرار به «دیار موعود» و «بهشت روی زمین» و سرزمین «آزادی و رفاه» می چرخد و برای انجام این آرزو اقدام به هر کار زننده و زشت، دزدی و ارتشاء و استثمار مردم محروم برای تأمین مخارج لازم، امری مشروع و بحق محسوب می شود. ادامه ...

سرمایه تجاری در خدمت سرمایه صنعتی

سرمایه تجاری در خدمت سرمایه صنعتی
در کشورهای سرمایه داری، سرمایه صنعتی استخوان بندی و ستون فقرات سرمایه داری ملی است و با در دست داشتن قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکمیت و مالکیت عمده را در دست دارد و بر پایه مصالح نظام و شیوه تولید سرمایه داری در همه شئون و از جمله خصوصی سازی عمل میکند. ادامه ...

خصوصی سازی و پیامدهای آن

خصوصی سازی و پیامدهای آن
و انگیزه موافقت یک اقلیت صاحب قدرت و ثروت، حاکم و مالک و مخالفت توده های کارگران، کشاورزان، بیکاران و تهیدستان و بخشی از روشنفکران را توضیح داد که ساختار طبقاتی جامعه ما، بافت اقتصادی و فرهنگی آن به گونه عام و بافت و ساختار و دلبستگیها و وابستگیهای طبقاتی دولت و بخش خصوصی بررسی و به گستردگی مطرح شود. ادامه ...

شکست نهضتهای طبقه زحمتکشان تهیدست

شکست نهضتهای طبقه زحمتکشان تهیدست
دول سرمایه داری استعماری با کمک طبقه وابسته به استعمار و یارانش برای جلوگیری از وحدت طبقات و اقشار محروم و زحمتکش در پیرامون یک سازمان و برنامه معین، به پایه گذاری سازمانهای سیاسی و اجتماعی با برنامه های مترقی و فریب دهنده نیز می پردازند تا از طرفی روشنفکران را به گروههای مختلف تجزیه کنند و مانع تفکر و کوششهای آنان برای فهم مشکلات اجتماعی . ادامه ...

شروع نهضتهای ضد استعماری

شروع نهضتهای ضد استعماری
با شرکت هر چه بیشتر توده های محروم در نهضت این جریانهای اجتماعی به تدریج به چپ کشیده می شود و استحاله ای در این جهت در رهبری نهضت آغاز می گردد. آن بخش از رهبری که چه به علت وابستگی و پیوستگی طبقاتی و چه به علت اعتقادات دینی و مذهبی یا نظریات اجتماعی با این اکثریت محروم، خود را همسو و یکدل می یابد ادامه ...

آرزوها و خواستهای زحمتکشان تهیدست

آرزوها و خواستهای زحمتکشان تهیدست
خصلت عمده جریان اجتماعی انقلابی ۔ ملی، وحدت مبارزات طبقاتی و مبارزات ضد استعماری است زیرا به علت ترکیب شدن منافع سرمایه داری استعماری با منافع طبقه وابسته به استعمار و تمایل اقشار و طبقات ثروتمند و سرمایه دار به همکاری با این دو نهضت ضد استعماری و مبارزات طبقاتی نیز با یکدیگر ترکیب می شود و وحدت می یابد. ادامه ...

مبارزات مردم محروم ضد استعمار

مبارزات مردم محروم ضد استعمار
عقب نشینیهای موقت اقشار مرفه و سرمایه دار در برابر خواستهای مردم محروم در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بخشی از استراتژی و تاکتیک حساب شده و آگاهانه رهبران و سران این جریان اجتماعی برای حفظ روابط اصلی و بنیادی شیوه تولید استعماری در زمینه اقتصاد است تا بتوانند از این پایگاه بار دیگر نفوذ و قدرت سیاسی و فرهنگیشان را در سازمان دولت و اجتماع به دست آورند. ادامه ...

برگزیده‌ها
آخرین مقالات
دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت اول)

دانش-تاریخی-در-باره-ی-چیست-قسمت-اولهیچ چیز غیر از فکر تاریخ ندارد. مثلا، زندگی نامه ی شخصی هر قدر هم که تاریخ در بر داشته باشد، بر پایه ادامه ...

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت دوم)

دانش-تاریخی-در-باره-ی-چیست-قسمت-دومدر یاد آوری ساده یا ادراک به عنوان ادراک از خویشتن به عنوان متفکر آگاه نیستم. از خودم فقط به عنوان واجد ادامه ...

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت سوم)

دانش-تاریخی-در-باره-ی-چیست-قسمت-سومقابل تصور است که نژادهای مختلف آدمی و به تبع آن افراد مختلف آدمی، شیوه های مختلف یاد آوری یا ادراک داشته ادامه ...

تغافل: راهکاری کارآمد در زندگی مشترک

تغافل-راهکاری-کارآمد-در-زندگی-مشترکتحکیم خانواده در دیدگاه اسلام، موجب تعالی فرد و به دنبال آن تعالی جامعه می‌گردد و این امر، با ایجاد بستری ادامه ...

مدرسه و مسجد موقوفه شیخ عبدالحسین تهرانی (قسمت اول)

مدرسه-و-مسجد-موقوفه-شیخ-عبدالحسین-تهرانی-قسمت-اولمقاله ذیل نگاهی دارد به یکی از آثارو خدمات ارزشمند عالم فرزانه شیخ عبدالحسین تهرانی که از جمله موقوفات ادامه ...

نقش امر به معروف و نهی از منکر در اقامه سایر عبادات

نقش-امر-به-معروف-و-نهی-از-منکر-در-اقامه-سایر-عباداتنقش کلیدی امر به معروف و نهی از منکر در برپایی سایر عبادات به گونه ای مهم و ارزشمند است که اگر دو فریضه ادامه ...

برگی از خاطرات یک شهید

برگی-از-خاطرات-یک-شهیدشهید مدافع حرم محمد تقی سالخورده در اول زمستان سال 65 متولد شد و بیست و یک روز که از بهار سال 95 می گذشت ادامه ...

پرسش و مدرک

پرسش-و-مدرکچنان چه تاریخ به معنای تاریخ سرهم بندی شده که در آن مورخ به احکام حاضر و آماده متکی است و آن متونی که ادامه ...

قفسه‌بندی کل تاریخ

قفسه-بندی-کل-تاریخبعضی از آنان قفسه بندی خود را به عنوان «ارتقای تاریخ به مرتبه ی علم» توصیف کرده اند. تاریخ، آنگونه که ادامه ...