0
ویژه نامه ها
معانی واژه‌های غبن و مصیبت

معانی واژه‌های غبن و مصیبت

مغبون واقعی کسی است که دین خود را به دنیا بفروشد و از خداوند متعال و آخرت خود غافل شود، نه کسی که دنیا را از دست داده باشد.
مبانی تربیتی پراگماتیسم

مبانی تربیتی پراگماتیسم

پراگماتیستها مدرسه فعال و شاگرد فعال را در نظر می‌گیرند.همانطور که دیویی گفته است کاراساسی تعلیم و تربیت انتخاب فعالیتهایی است که منجر به پیدایش...
تعلیم و تربیت و پراگماتیسم

تعلیم و تربیت و پراگماتیسم

آنچه مهاجران اروپایی نسبت به بومیان سرخ پوست انجام دادند به عنوان برگهای سیاه در تاریخ آمریکا باقی خواهد ماند. دومین عامل فرهنگی که در تحکیم...
پلورالیسم سیاسی

پلورالیسم سیاسی

ممکن است نظام سرمایه داری از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و به علت عدم رعایت پاکیزگی محیط زیست در محدوده جغرافیایی ملی، قاره ای یا حتی جهانی یا...
«طبقه» از دید پاتریک جویس

«طبقه» از دید پاتریک جویس

در کتاب‌‌های نگاه مردم (در سال 1991)، Vision of the People (1991)، و موضوع‌های مردمی (در سال 1994)، (1994) Democratic Subjects، جویس هر دو نظریه‌ی...
پسااستعمارگرایی

پسااستعمارگرایی

پسااستعمارگرایی به عنوان یكی از مفاهیم نسبتاً جدید و متأخر ادبیات روابط بین الملل است كه آن را رویكردی چندوجهی و غالباً انتقادی برای بررسی روابط...
قدرت‌های نوظهور

قدرت‌های نوظهور

قدرت‌های در حال ظهور كشورهایی هستند كه در طی دو دهه گذشته رشد اقتصادی بالایی داشته و به قطب‌های اقتصادی جدیدی در جهان تبدیل شده‌اند (Fleles 2010).
تئولوژی سیاسی بین المللی

تئولوژی سیاسی بین المللی

یكی از مفاهیم نسبتاً مهم و البته جدید در حوزه روابط بین الملل مفهوم تئولوژی سیاسی بین المللی است. مفهومی كه ناظر بر در نظر گرفتن نقش مذهب و دین...
مداخلات بشر دوستانه

مداخلات بشر دوستانه

افزون بر نظریه‌های «دفاع پیش دستانه» و «دفاع پیشگیرانه» نظریه «مداخلات بشر دوستانه» نیز اصل «عدم توسل به زور» موجود در منشور سازمان ملل متحد...
دیپلماسی عمومی

دیپلماسی عمومی

برای روشن تر شدن مفهوم دیپلماسی عمومی ابتدا باید مفهوم خود دیپلماسی به طور كلی بیشتر آشنا شویم. در همین زمینه مروری بر ادبیات روابط بین الملل...
تروریسم جدید

تروریسم جدید

واژه تروریسم یكی از پرمناقشه ترین واژه‌های علوم سیاسی و روابط بین الملل در مقام تعریف علمی است. به بیان لاكوئر هیچ تعریف جامعی از تروریسم وجود...
دفاع پیشگیرانه

دفاع پیشگیرانه

مفهوم «پیش دستانه» یكی از مفاهیم نسبتاً جدیدی است كه در حوزه «دفاع مشروع» مطرح می‌شود. طبق دكترین «دفاع پیش دستانه» كه با نام «دفاع مشروع پیش...
انقلاب اطلاعات

انقلاب اطلاعات

بی شك یكی از مهم ترین مسائلی كه در دنیای كنونی وجود دارد و بسیاری از مسائل نظامی، اقتصادی و سیاسی را جهت داده و بر آن تأثیر می‌گذارد، پدیده فناوری...
انقلاب رنگی

انقلاب رنگی

به لحاظ تاریخی از اواسط دهه 1990 همراه با تغییر در ساختار نظام بین الملل و فروپاشی نظام دو قطبی بود كه اصطلاح انقلاب‌های رنگی وارد ادبیات روابط...
جنبش‌های اجتماعی

جنبش‌های اجتماعی

مفهوم جنبش‌های اجتماعی دارای تعاریف متعدد و گاه تاحدودی متفاوت از هم است. در همین راستا برخی از این تعاریف بر نقش ارزش‌ها و هنجارهای جدیدی كه...
حكمرانی جهانی

حكمرانی جهانی

نخستین گزارشی كه مفهوم حكمرانی جهانی در ان به كار رفت و در سطح گسترده‌ای انتشار یافت، گزارش كمیسیون اداره گری جهانی بود كه با عنوان «محله جهانی...
جامعه مدنی جهانی

جامعه مدنی جهانی

به طور كلی جامعه مدنی جهانی مفهوم مورد اختلافی است كه برای توصیف موجودیت بی شكلی به كار می‌رود كه برای نظریه پردازان مختلف معانی متفاوتی داشته...
جهانی شدن

جهانی شدن

معنای لغوی جهانی شدن فراگرفتن و یا تأثیر گذاری بر كل دنیا و سراسر جهان است (Oxford 1994). در واقع این اصطلاح برای كلیت فراگیر و به هم پیوسته...
روابط اقتصادی بین الملل

روابط اقتصادی بین الملل

با اهمیت یافتن پارامتر اقتصادی در تحولات بین الملل به ویژه از دهه 1970 به بعد، نظریه پردازان مختلف روابط بین الملل به رابطه متقابل اقتصاد و...
بحران بین المللی

بحران بین المللی

به طور كلی بحران‌ها، رویدادها و نقاط عطف در تاریخ روابط بین الملل هستند. كه در توصیف آنها تعابیر مختلفی به كار رفته است؛ به عنوان مثال در یكی...