فرهنگ و اندیشه

مدیریت فرهنگی و افزایش مصرف گرایی از دید کارشناسان

مدیریت فرهنگی و افزایش مصرف گرایی از دید کارشناسان
رسانه ها  عهده دار مدریت فرهنگی جوامع هستند. در واقع  امروز مدیران و سیاستگذاران فرهنگی برنامه های خود را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی اعمال می کنند. افزایش مصرف گرایی در جوامع یکی از سیاست های فرهنگی است که در اغلب رسانه ها در دنیا بدان پرداخته می شود. در این مقاله مروری خواهیم داشت بر تاثیر رسانه ها در افزایش مصرف گرایی در جوامع و هدف از این سیاستگذاری فرهنگی از منظر کارشناسان این امر. ادامه ...

برخی از شرایط لازم هیأت حاکمه برای برقراری عدالت در جامعه

عدالت در جامعه

برخی از شرایط لازم هیأت حاکمه برای برقراری عدالت در جامعه
از آنجا که حکومت مهمترین مسئول برقراری عدالت اجتماعی است، برای تحقق عدالت موردنظرِ آموزه های اسلامی، حاکم باید دارای ویژگی هایی باشد تا شایستگی لازم را برای برقراری عدالت در جامعه داشته باشد. ادامه ...

این آقا فراماسون است و اساساً مأمور بود (قسمت اول)

این آقا فراماسون است و اساساً مأمور بود (قسمت اول)
کربن خود معتقد است که احتمالا پیش از وی کمتر کسی به مقایسه میان اندیشه های هایدگر و عرفان ایرانی اسلامی اقدام ورزیده است، و صراحتا اظهار میدارد: آنچه من نزد هایدگر جسته ام و آن چه از طریق هایدگر درک کرده ام، همان است که در متافیزیک ایرانی-اسلامی جسته و یافته‌ام. ادامه ...

این آقا فراماسون است و اساساً مأمور بود (قسمت دوم)

این آقا فراماسون است و اساساً مأمور بود (قسمت دوم)
هیچ گاه زمین خالی و محروم از حکیمی یا جماعتی از حکما که بدانها حجج و بینات الهی اقامه و نظام عالم بشری ادامه پیدا می کنند نیست. در میان سلسله حکما فرد اکمل و افضل آنهاست که مادام که آسمانها و زمین برجای باشد، در حکم خلیفه خداوندی و به منزله پیشوای حقیقی مردمان است. ادامه ...

این آقا فراماسون است و اساساً مأمور بود (قسمت سوم)

این آقا فراماسون است و اساساً مأمور بود (قسمت سوم)
کربن در رجوعش به سنت تفکر اسلامی، بیشتر به فلسفه اشراق توجه دارد؛ او سهروردی را قهرمان و اسوه تفکر ایده آل خویش برمی شمارد و معتقد است که «متافیزیک اشراقیون و به ویژه متافیزیک ملاصدرا به اوج متافیزیک حضور منتهی می شود». ادامه ...

اتیمولوژی فردیدی (قسمت اول)

اتیمولوژی فردیدی  (قسمت اول)
زبان شناسان می کوشند تا به تغییرات و تحولات تاریخی واژگان و نیز صیرورت خود زبانها به طور کلی پی برده، بر اساس اصول و قواعدی علمی به ریشه‌های اصلی و مشترک واژگان در زبان های گوناگون و در زبان هایی که خانواده زبانی مشترکی را تشکیل می دهند دست یابند. ادامه ...

اتیمولوژی فردیدی (قسمت دوم)

اتیمولوژی فردیدی  (قسمت دوم)
هرچند در مرحله اول ناظر به علم انسان به اسما و صفات حق است لیکن در مرحله ثانی به اسمای ملفوظ که مظاهر این اسما با آنها نامیده می شوند، دلالت دارد. ادامه ...

نگرش علم الاسمایی (قسمت اول)

نگرش علم الاسمایی (قسمت اول)
تفکر فردید، بی تردید از ذات گرایی ارسطویی فاصله دارد؛ وی، به خصوص با توجه به تأثیر پذیری اش از تفکر هایدگر و نیز به تبع نگرش تاریخی جدید، بر اساس نگرشی تاریخی به پدیدارهای انسانی و اجتماعی می نگرد.. ادامه ...

نگرش علم الاسمایی (قسمت دوم)

نگرش علم الاسمایی (قسمت دوم)
فردید از آیات قرآنی به منزله منبع بهره می گیرد. دوره دوم تاریخ از نظر فردید، دورة غفلت از وجود و نیست انگاری است که با ظهور متافیزیک آغاز می گردد. متافیزیک تنها یک امر فلسفی نیست، بلکه نسبتی جدید با وجود است که اساس این نسبت را غفلت از وجود و اشتغال به موجود، متحقق میسازد. ادامه ...

نگرش علم الاسمایی (قسمت سوم)

نگرش علم الاسمایی (قسمت سوم)
در فلسفه تاریخ فردید حضور تفکر هایدگر به خوبی هویداست. میدانیم که هایدگر تاریخ متافیزیک را تاریخ بسط غفلت از وجود می داند غفلتی که دیوار به دیوار بسط نیست انگاری است. فردید نیز تفسیر هایدگر از تاریخ متافیزیک غرب را پذیرفته آن را یکی از مقومات فلسفه تاریخ خود قرار میدهد. ادامه ...

برگزیده‌ها
آخرین مقالات
میزبان

میزباندور نیستیمن حضور روشن تو راپشت پلک­ های بسته­ امدرک می­ کنمسالهاستپای سفره­ ات نشسته ­اممیزبان ادامه ...

دوازده رنگ در یک جعبه فلزی

دوازده-رنگ-در-یک-جعبه-فلزیمنظم کنار هم چیده شده­ اندیازده تایشانهمدم نقاشی­ هایمان شده ­اندو ما چه بی ­توجه، آسمان و گل و ادامه ...

دختران دشت

دختران-دشتبا ابرها بگودامن بگسترندبر دشت بی بهاربا باد رهگذر ادامه ...

برگرد

برگردکاش در لحظه زیبا شدنت من باشمای گل ناز خداحس زیبای شکفتن داری؟ ادامه ...

اسفند (شعر دوم)

اسفند-شعر-دوماسفند !ای قاصد بهار!ای در تو آب و آینه و سبزه بی شماربا ما بگوبهارچرا دیر کرده است؟! ادامه ...

استاد

استاددلم گرفته است امروزبرای یک پرنده ی شادبرای آن درخت دانشکه میوه ی امید می داد ادامه ...

حوالی اردیبهشت

حوالی-اردیبهشتچه اتفاق قشنگی برای باغ افتادتو آمدی و نهال جوان ما گل دادتو با بهار تو با عطر یاس های سپید...تو ادامه ...

اسفند (شعر اول)

اسفند-شعر-اولباران بی بهانه ی اسفندیک چندبارید بر نگاه مه آلود کوچه هااز روشنی سرود... ادامه ...

مهربانی

مهربانیاین منم که گاهبا نسیممی شکوفم از حریر دامنمرشته ی طلای آفتابدور گردنمگاه سکه سکه می چکم از ادامه ...

578/1324