0
ویژه نامه ها
نظریه هنر در یونان باستان

نظریه هنر در یونان باستان

زیباشناسی دوره یونانی گرا، اندیشه های گران قدری را عرضه نمود، اما این اندیشه ها بیشتر به جزئیات می پرداختند تا نظریه های کلی و فراگیر.
مفهوم رایج زیبایی در میان یونانیان

مفهوم رایج زیبایی در میان یونانیان

موضع کلی فلوطین درباره هنر، نتایج گسترده و مهمی برای نظریه هنر او به بار آورد.
مفاهیم زیباشناختی

مفاهیم زیباشناختی

از این فرض که مهم ترین عنصر هنر حقیقت است به این اندیشه رسیدند که در هنر «زیبایی بسیار مهم است».
مزیت ها و کاستی های زیباشناسی فلوطین

مزیت ها و کاستی های زیباشناسی فلوطین

نظریه هنر فلوطین، به ویژه در مورد نقاشی، قرن ها باقی ماند و به عنصر اساسی زیباشناسی قرون میانه تبدیل شد.
گسترش هنر در میان یونانیان

گسترش هنر در میان یونانیان

از این پیش فرض اولیه که هنر بایستی با قوانین و اصول اخلاقی و حقیقت مرتبط باشد، به تدریج دیدگاهی مخالف سر برآورد و به استقلال هنر و زیبایی تأکید...
عقیده افلاطون درباره هنر

عقیده افلاطون درباره هنر

هنر به سبب مثال موجود در ذهن هنرمند است که به وجود می آید.
حقایق مقبول فیلسوفان یونان

حقایق مقبول فیلسوفان یونان

این گزاره که زیبایی به نسبت میان اجزا وابسته است، تا دوران فلوطین، نوعی اصل بدیهی زیباشناختی به شمار می آمد.
انواع زیبایی و خاستگاه آن

انواع زیبایی و خاستگاه آن

وجود تفاوت در زیباشناسی دوران قدیم نباید کسی را شگفت زده سازد. زیرا مسائل بسیار پیچیده تر از راه حل های ارائه شده و کلی بودند.
ارزیابی زیباشناسی دوران قدیم

ارزیابی زیباشناسی دوران قدیم

زیباشناسی دوران قدیم فرم های خاص خودش را گسترش داد، اما فرم‌ هایی را نیز به عاریت گرفت.
هنرهای تجسمی و شعر

هنرهای تجسمی و شعر

دیون بر اساس دلایلی که ارائه داده است دریافت که وظیفه مجسمه ساز دشوارتر از وظیفه شاعر است.
هنرمند در نگاه یونانیان

هنرمند در نگاه یونانیان

دانش و خرد برای هنرمند ضروری است، زیرا او هم می ‌تواند و هم باید نه تنها سطح خارجی اشیاء را بلکه درونی ترین ویژگی‌ های اشیاء را نیز به نمایش...
نظریه یونانی گرایی

نظریه یونانی گرایی

اختلافات و انشعابات دیدگاه یونانی گرا در هنر، ناشی از مکاتب فلسفی بود که با همدیگر منازعه و مجادله داشتند.
مفهوم هنر و زیبایی در یونان باستان

مفهوم هنر و زیبایی در یونان باستان

سوفسطائیان هنر را به آن‌هایی که مفیدند و آن‌هایی که لذت را فراهم می‌ کنند، تقسیم کردند.
مجسمه سازی از نظر فیلسوفان یونان

مجسمه سازی از نظر فیلسوفان یونان

دوران باستان دارای الگویی بود که بر اساس آن اثر هنری به داوری گذاشته می ‌شد.
شش تقسیم بندی از هنر در یونان باستان

شش تقسیم بندی از هنر در یونان باستان

گرچه نویسندگان یونانی گرا علاقه زیادی به تقسیم بندی هنر داشتند، اما ارزشمندترین این تقسیم ها، تقسیم بندی های قدیمی بود.
دیدگاه رواقیون درباره هنر

دیدگاه رواقیون درباره هنر

یک اثر هنری، اثری فردی است نه جمعی. به همین دلیل می ‌تواند تجارب شخصی را هم مطرح کند و هم به نمایش بگذارد.
دوگانگی زیباشناسی یونانی گرا

دوگانگی زیباشناسی یونانی گرا

دگرگونی هایی که هنرهای تجسمی در دوره یونانی گرایی به خود دید، خاستگاه های متعدد و ویژگی ‌های گوناگونی داشت.
تقسیم بندی کوئینتیلیان توسط دیوگنس

تقسیم بندی کوئینتیلیان توسط دیوگنس

دیونوسیوس تراکس تقسیم بندی ای از هنر را ذکر کرده است که در آن هنر به هنرهای عملی و هنرهای تکمیل شده تقسیم شده است.
تقسیم بندی جالینوس در دوره یونانی گرایی

تقسیم بندی جالینوس در دوره یونانی گرایی

در دوران یونانی گرایی درباره اینکه کدام یک از هنرها را بایستی جزو هنرهای آزاد دانست، تردیدهایی وجود داشت.
هنرهای تجسمی در روم

هنرهای تجسمی در روم

برخلاف یکنواختی و یکدستی هنر و فرهنگ کلاسیک، هنر و فرهنگ یونانی گرا گرایش های گوناگونی را نشان می‌داد.