0
ویژه نامه ها
منابع قانونی غیر مدون

منابع قانونی غیر مدون

عرف یکی از منابع غیر مدون برای احراز مشروعیت در نظام اداری است. عرف در موارد فقدان قانون، الزام آور و مشروع است که مشروعیت را توجیه می کند.
مشروعیت نظام اداری و مقررات فوق العاده

مشروعیت نظام اداری و مقررات فوق العاده

اطاعت از مافوق در نظام اداری بخشی از مقررات حاکم و به موجب قانون است و همین امر مشروعیت اعمال کارمندان زیر دست را که بنابر دستور مافوق خود انجام...
عرف و احکام قضایی (قسمت اول)

عرف و احکام قضایی (قسمت اول)

مراجعة قاضی به منابع معتبر اسلامی در حقیقت یعنی قاضی به منابعی که قانونگذار به آن استناد می کرده، مراجعه کند و از همان منابعی که مورد استفاده...
عرف و احکام قضایی (قسمت دوم)

عرف و احکام قضایی (قسمت دوم)

در کشورهایی مانند مصر که دارای نظام دادگاه‌های اداری مشابه فرانسه هستند، مبانی عمومی حقوقی در آرای صادره این دادگاه‌ها نقش بسیار مؤثری دارد و...
ضمانت اجرای قدرت قانونی مقررات

ضمانت اجرای قدرت قانونی مقررات

موازین شرعی به آن معنا که تفسیر شد، مقدم بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است و به عبارت دیگر رهبری و تصمیمات وی در رتبة مقدم بر مجمع قرار دارد.
مشروعیت در نظام اداری

مشروعیت در نظام اداری

در اندیشه معاصر بر اساس دموکراسی به مفهوم غربی آن، حاکمیت مردم مبنای حاکمیت قانون و حاکمیت قانون، مبنای اصلی مشروعیت در هر دو مرحله عام و خاص...
قواعد عمومی مشروعیت قانونگذاری

قواعد عمومی مشروعیت قانونگذاری

نظام اداری بیشترین شباهت را به نظام تکوین دارد و الگو پذیری آن از نظم آفرینش، بیش از هر نوع نظام اجتماعی متصور است.
قانونگذاری در نظام اسلامی

قانونگذاری در نظام اسلامی

در اصل دوم قانون اساسی، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری به عنوان دومین منبع کشف مسئولیت‌های انسان در برابر خدا ذکر شده، و این یعنی...
ضوابط و معیارهای حاکم بر عدالت

ضوابط و معیارهای حاکم بر عدالت

نقش حق و عدالت در قواعد حقوقی مربوط به نظام‌های اجتماعی به مثابه نقشی است که قوانین طبیعی در پدیده‌ها دارند.
دوگانگی مشروعیت در نظام وضعی

دوگانگی مشروعیت در نظام وضعی

ملاک مشروعیت تنها در انطباق رفتار اداری با قانون منطبق با موازین شرعی خلاصه می شود.
دوگانگی مشروعیت به لحاظ شرع و قانون اساسی

دوگانگی مشروعیت به لحاظ شرع و قانون اساسی

مشروعیت نظام اداری را قانون تعیین می کند و ناگزیر باید تمامی تصرفات و امور مربوط به نظام اداری بر اساس قانون انجام شود.
اعتبار قانونی در نظام اداری

اعتبار قانونی در نظام اداری

هر گاه صفت قانونی بر یک قانون اطلاق شود، به آن معنا است که صدور آن از یک مرجع قانونی مطرح شده و خواه ناخواه این خود باید اثبات شود.
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

یکی از مشکلات قانونی که در عمل به انجام فعالیت‌های موازی دستگاه‌های نظارتی و صرف هزینه‌های گزاف منجر می شود و در نهایت موجبات تضعیف نقش دیوان...
نظارت و رسیدگی انتظامی به تخلفات کارکنان دولتی

نظارت و رسیدگی انتظامی به تخلفات کارکنان دولتی

نکته قابل توجه در این بحث، سابقه طولانی مسئله عدالت اداری و رسیدگی انتظامی به کارکنان دولت در تاریخ اسلام است که به صورت یک سیره مستمر اداری...
نظارت دیوان محاسبات

نظارت دیوان محاسبات

بی گمان از آنجا که تصویب بودجه با مجلس شورای اسلامی است، به طور طبیعی نظارت بر کیفیت اجرا و عملیات آن هم بر عهده مجلس و از اختیارات آن محسوب...
نارسایی های دیوان محاسبات عمومی

نارسایی های دیوان محاسبات عمومی

در این مقاله به پاره ای از نارسایی های دیوان محاسبات عمومی اشارتی کنیم، باشد که با رفع این نواقص، بر تقویت روزافزون جایگاه این نهاد قانونی اهتمام...
موارد رسیدگی هیأت های مستشاری و آیین دادرسی

موارد رسیدگی هیأت های مستشاری و آیین دادرسی

در رسیدگی‌های هیأت های مستشاری حضور دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است.
عدالت اجتماعی و قوه مجریه

عدالت اجتماعی و قوه مجریه

قوه مجریه به لحاظ رکن دوم حاکمیت ملی و مجری قانون در کشور، سیاست عمومی دولت را تعیین می کند و در حقیقت مسائل اجرایی کشور را رهبری خواهد کرد.
رابطه بین دولت و نهادهای اداری

رابطه بین دولت و نهادهای اداری

رابطه بین دولت و نهادهای اداری زیر مجموعه دولت و دیگر نهادهای تخصصی بر اساس اصول سامان یافته حقوقی و فنی استوار است.
دیوان محاسبات و رسیدگی به تخلفات مالی

دیوان محاسبات و رسیدگی به تخلفات مالی

اگر اختیار صلاحیت رسیدگی قضایی، برای دیوان محاسبات شناخته نشود، چه نهاد یا مرجعی می تواند به نحو مطلوب به تخلفات مالی دستگاه‌های دولتی رسیدگی...