0
ویژه نامه ها
نگرش فلسفی به ماهیت علوم انسانی

نگرش فلسفی به ماهیت علوم انسانی

برای ارزیابی راهبرد آموزشی بر اساس نگرش فلسفی به ماهیت علوم انسانی، لازم است به این نکته توجه کنیم که این راهبرد، مبتنی بر رویکرد عمل گرایانه...
نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت اول)

نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت اول)

فرد خود را با الزام بیرونی و اجبار روبه رو نمی بیند بلکه می داند که قاعده اخلاقی به نفع خود اوست، از این رو، با الزام درونی به انجام آن مبادرت...
نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت دوم)

نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت دوم)

استادان و متون علوم انسانی باید همت خود را مصروف آن کنند که از سویی وابستگی‌های نظریه‌ها را به شرایط فرهنگی و اجتماعی آنها‌‌ آشکار کنند.
عوامل ناهمبسته آموزش علوم انسانی

عوامل ناهمبسته آموزش علوم انسانی

در جریان نظریه پردازی و فراهم آوردن چارچوب‌های نظری نو در عرصه علوم انسانی که خود، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر در جامعه دانشگاهی ماست، همواره...
تبیین هدف ‌ها و کارکردهای اجتماعی در هر علم انسانی

تبیین هدف ‌ها و کارکردهای اجتماعی در هر علم انسانی

اهمیت خصیصة التفاتی و بازاندیشانه در علوم انسانی، بهره برداری از این راهبرد را ضروری می سازد.
آموزش و یادگیری علوم انسانی

آموزش و یادگیری علوم انسانی

تفاوت رویکرد پیشنهادی پژوهش حاضر با موقعیت گرایی در آن است که تنها همبستگی علم را با موقعیت آن در نظر میگیرد، اما وابستگی آن به موقعیت را ضروری...
آموزش و یادگیری حساس نسبت به نقش دیدگا‌ه‌ ها

آموزش و یادگیری حساس نسبت به نقش دیدگا‌ه‌ ها

آموزش علوم انسانی باید با تفکیک میان نسبیت معرفتی و معرفت شناختی، ارتباط نظریه‌ها را با دیدگاه معینی که در آنها‌‌ مفروض گرفته شده، نشان دهند.
آموزش گروهی استادان

آموزش گروهی استادان

در رویکرد پیوندگرا که از نظر پژوهش حاضر مرجح است، علوم طبیعی و انسانی به نحوی در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته می شوند.
آموزش پیامد محور علوم انسانی

آموزش پیامد محور علوم انسانی

پیامدمحوری - حتی در همان مقیاس مطلوب خود - به منزله «یکی» از شاخص‌های مهم تصمیم گیری در مورد صدق یک نظریه یا مطلوب بودن فرایند ذهنی، کمتر مورد...
درهم تنیدگی نفس و بدن انسان (قسمت اول)

درهم تنیدگی نفس و بدن انسان (قسمت اول)

درهم تنیدگی نفس و بدن حاکی از تأثیر متقابل و عمیق آنها در یکدیگر است. حالات درونی و نفسانی، در بدن مؤثر می افتد و حالات بیرونی و بدنی در نفس...
درهم تنیدگی نفس و بدن انسان (قسمت دوم)

درهم تنیدگی نفس و بدن انسان (قسمت دوم)

اگر بخواهیم به شکل ایجابی درباره عقل سخن بگوییم، باید اظهار کنیم که عقل در صورت تام خود، مستلزم انسجامی وجودی میان شناخت، عاطفه، انتخاب و عمل...
اصول انسان شناختی تعلیم و تربیت (قسمت اول)

اصول انسان شناختی تعلیم و تربیت (قسمت اول)

از آنجا که نفس و بدن درهم تنیده اند و رابطه تاثیرگذاری متقابل میان آنها وجود دارد، یکی از اصول و قواعد اساسی تعلیم و تربیت برای تحقق اهداف، تغییر...
اصول انسان شناختی تعلیم و تربیت (قسمت دوم)

اصول انسان شناختی تعلیم و تربیت (قسمت دوم)

قبول اصل مسئولیت، چون یکی از قواعد فعالیت تربیتی مانع از آن خواهد بود که عواملی چون تلقین و تحمیل، نقشی راهبردی در تعلیم و تربیت داشته باشد.
اندیشه ورزی و کسب بینش و دانش

اندیشه ورزی و کسب بینش و دانش

هدف اندیشه ورزی و کسب بینش و دانش نسبت به پدیده‌های طبیعی؛ این هدف، در عرصه اعمال جمعی و با نظر به رفع فقر و ایجاد غنا مطرح شد.
افزایش قابلیت مشارکت و مداخله مؤثر اجتماعی

افزایش قابلیت مشارکت و مداخله مؤثر اجتماعی

افزایش قابلیت مشارکت و مداخله مؤثر اجتماعی، این هدف در متون اسلامی، چون هدفی برای تعلیم و تربیت در نظر گرفته شده است.
موقعیت‌های ناخوشایند زندگی

موقعیت‌های ناخوشایند زندگی

درمان‌های رایج مبتنی بر ذهن‌آگاهی، به طور مستقیم با خاموش سازی پاسخ‌های ناخواسته پایدار و رشد تعادل فکری عمل می‌کنند.
مهارت‌های مختلف ذهن‌آگاهی

مهارت‌های مختلف ذهن‌آگاهی

افراد مختلف با سرعت‌های مختلفی حس‌های بدنی را احساس می‌کنند، در بدن حرکت می‌کنند و یاد می‌گیرند، بنابراین سرعت ارائه دستورالعمل‌های این روش به...
حس‌های بدنی و تشخیص رنگ‌ها

حس‌های بدنی و تشخیص رنگ‌ها

باید قشر حسیتی مغز را فعال کرده و در آنجا انعطاف پذیری عصبی ایجاد کنیم؛ نه در قشر بینایی.
پرسش‌های رایج درباره مراقبه ذهن‌آگاهی (قسمت اول)

پرسش‌های رایج درباره مراقبه ذهن‌آگاهی (قسمت اول)

هر گونه اطلاعاتی که می توانست سبب فاش شدن هویت افراد شود، باید حذف شود یا به حد کافی تغییر داده تا در پنهان ماندن هویت اطمینان کامل حاصل شود.
پرسش‌های رایج درباره مراقبه ذهن‌آگاهی (قسمت دوم)

پرسش‌های رایج درباره مراقبه ذهن‌آگاهی (قسمت دوم)

می‌توانید بگویید که چرا باید بدن را به ترتیب خاص وارسی کنیم؟ برایم آسان‌تر است که قسمت‌های خیلی مشخص‌تری را وارسی کنم تا اینکه همه قسمت‌ها را...