0
ویژه نامه ها
بورژواها و پرولترها

بورژواها و پرولترها

ایجاد انقلاب پیاپی در تولید، آشفتگی بی وقفه‌ی تمام اوضاع اجتماعی، ناپایداری و بی قراری بی پایان دوران بورژوازی را از تمام دوران های پیشین متمایز...
آرمان خانواده در جامعه‌ی ویکتوریایی

آرمان خانواده در جامعه‌ی ویکتوریایی

صنعتی شدن صنایع نساجی یکی از سنتی ترین مهارت‌های زنان - یعنی ریسندگی را از سکه انداخت، و اختراع چرخ خیاطی، برای مثال، شرایط را حتی بیشتر به نفع...
مفهوم جامعه سیاسی مستقل

مفهوم جامعه سیاسی مستقل

در جست وجوی راه هایی برای تعدیل، موازنه و کنترل رابطه‌ی میان دولت و جامعه، به گونه ای که حقوق عمومی و خصوصی هر دو به نوعی مورد حمایت قرار گیرند.
مبناهای منطقی برای اولویت دولت مدرن

مبناهای منطقی برای اولویت دولت مدرن

حاکم قدرت کافی دارد که قوانین حاکم بر زندگی سیاسی و اقتصادی را حفظ کند.
دشواری های جدی دولت مدرن

دشواری های جدی دولت مدرن

رسیدن به نوعی داوری درباره دولت مدرن با دشواری های جدی مواجه است، به خصوص اگر خواسته باشیم آن را در رابطه با تاریخ نظام دولت ‌ها و پیوندهای متقابل...
برگزاری انتخابات منظم در دولت مدرن

برگزاری انتخابات منظم در دولت مدرن

فکر دولت دموکراتیک مدرن هم چنان پیچیده و مورد منازعه است. خود سنت لیبرال دموکراتیک یکی از ناهمگون ترین مجموعه های فکری است.
گسترش قدرت دستگاه اداری دولت

گسترش قدرت دستگاه اداری دولت

مفهوم حقوق بین المللی که در چارچوب پدیده ی جدید «جامعه‌ی جهانی دولت‌ها» شکل گرفت، از سوی حقوق دانان بین المللی، به خصوص ریچارد فالک و آنتونیو...
دولت‌های مطلقه

دولت‌های مطلقه

پادشاه مطلقه در رأس نظام جدیدی از فرمانروایی قرار داشت که مرتبة متمرکزتر شده، و به دعوی قدرت برتر و تقسیم ناپذیر متصل شده بود
تاریخ و جغرافیای مختصر دولت‌های اروپایی

تاریخ و جغرافیای مختصر دولت‌های اروپایی

طی قرن‌های پس از تجزیه ی امپراتوری روم، «اروپا» شاهد شکل گیری یک جامعه‌ی امپراتوری دیگر نبود، هر چند دائما مشغول جنگ بود و در معرض هجوم های خارجی...
پیوند روشنگری با علم اجتماعی

پیوند روشنگری با علم اجتماعی

فعالان روشنگری از کاربرد اصطلاح «جامعه» اکراه نداشتند، ولی کمتر به تعریف آنچه از این کلمه در نظر داشتند می‌پرداختند.
انقلاب فرانسه و پی‌آمدهای‌ آن

انقلاب فرانسه و پی‌آمدهای‌ آن

تغییرات اجتماعی‌ای که انقلاب فرانسه با خود به همراه آورد - به ویژه پیدایش طبقه ی متوسط به لحاظ اقتصادی قدرتمند نیروی اجتماعی تازه‌ای را در ساختمان...
انسان بنده‌ی عادات عقل خود است

انسان بنده‌ی عادات عقل خود است

محقق جامعه باید تمایزی را که میان فعالیت و کشمکش قائل می‌شود، در مورد سایر اشکال تجربه‌ی اجتماعی نیز قائل شود؛ و همه‌ی اینها را در جست وجوی داوری...
نقش زنان در جامعه غربی

نقش زنان در جامعه غربی

مردان روشنگری، مانند نسل‌های فراوان مردان اروپایی پیش از خود، از فضایل خانه‌داری زنان نیز تمجید می‌کردند، و سخت بر این عقیده بودند که پاکدامنی...
نظام‌های امپراتوری و فئودالیسم

نظام‌های امپراتوری و فئودالیسم

سیاست مداران امپراتوری، خود را با کشمکش و توطئه در میان گروه‌ها و طبقات مسلط و مراکز شهری محلی مشغول می‌کردند
ظهور زنان در محافل جامعه

ظهور زنان در محافل جامعه

زنان در هر رابطه‌ای، و در مدیریت هر کلیسا و حکومتی وارد می‌شوند و هیچ مردی که مشمول لطف و عنایت آنان قرار نگرفته باشد، نمی تواند انتظار موفقیت...
نظام سیاسی طبقات اروپا

نظام سیاسی طبقات اروپا

قدرت عمده‌ی رقیب نظام فئودالی قرون وسطا و شبکه‌ی شهری، خود کلیسای کاتولیک بود.
علم جامعه‌ی مدرن

علم جامعه‌ی مدرن

مونتسکیو بر این باور است که قوانینی در طبیعت وجود دارند که می توان آنها را در مورد همه‌ی مردم به کار بست، زیرا از «از سرشت وجود ما» استخراج شده‌اند.
شکل‌های متنوع دولت

شکل‌های متنوع دولت

گسترش و توسعه ی اروپا، در شکل گیری نقشه‌ی سیاسی دنیای مدرن تأثیری تعیین کننده داشته است.
انقلاب و اصلاح در جامعه (قسمت اول)

انقلاب و اصلاح در جامعه (قسمت اول)

توجه ما در این مقاله بیشتر به تبعاتی معطوف است که این انقلاب‌ها برای ظهور جامعه شناسی و سایر علوم انسانی به مثابه رشته‌های نهادی شده داشته‌اند.
انقلاب و اصلاح در جامعه (قسمت دوم)

انقلاب و اصلاح در جامعه (قسمت دوم)

انسان حقوق غیر قابل واگذاری نظیر آزادی بی حد و حصر دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، عدم بازداشت خودسرانه، و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی دارد.