0
ویژه نامه ها
کاهش موانع جریان اطلاعات

کاهش موانع جریان اطلاعات

با بررسی روندها در طول زمان در این جوامع، می توانیم بررسی کنیم که آیا افزایش ارتباطات جهان وطن سبب کاهش واگرایی در فرهنگ‌های ملی شده است.
تاثیر ارتباطات جمعی بر جامعه

تاثیر ارتباطات جمعی بر جامعه

جریان‌های اطلاعاتی پر شتاب در سراسر مرزهای ملی، به ویژه در بازترین جوامع، تا چه حد با تغییرات ارزشی همراه بوده است؟
ارتباطات جمعی در آمریکا

ارتباطات جمعی در آمریکا

مسئله عدم مشارکت مدنی در درجه اول ریشه در جریان اصلی برنامه‌های سرگرم کننده عامه پسند تلویزیونی دارد و نه ژورنالیسم تلویزیونی.
وابستگی متقابل

وابستگی متقابل

طرفداران جهانی شدن تمام این پیامدها را به عنوان تحولات مثبت در نظر می گیرند، هر چند که در دولت‌های چند قومیتی شکننده که برآمده از درگیری هستند.
هویت‌های ملی شهروندان

هویت‌های ملی شهروندان

تبلیغات تجاری و اخبار بین المللی، امکان تغییر هویت‌های ملی، ارزش‌های اجتماعی و تصورات افراد نسبت به دموکراسی را فراهم آورده است.
کمرنگ شدن هویت‌های ملی

کمرنگ شدن هویت‌های ملی

مطالعات متوالی که بر اساس پیمایش‌های نوسان سنج اروپا انجام گرفته حاکی از آن هستند که حمایت از اتحادیه اروپا توسط مردم در طول زمان نوسان داشته...
رشد سیستم‌ تلویزیونی

رشد سیستم‌ تلویزیونی

روایات کلاسیک در مورد شخصیت اقتدار طلب اعتماد به خارجیان را خصلتی روانشناختی می داند که قویا با احساس بی قدرتی، ناکامی و خشم در ارتباط است.
دسترسی به منابع اطلاعات

دسترسی به منابع اطلاعات

افرادی که شدیدا از رسانه‌های خبری استفاده می کنند در مقایسه با دیگران، به طور میانگین با تقریبا ۱۵ درصد احتمال بیشتر، به خارجیان اعتماد دارند.
جهت گیری‌های جهان وطنانه (قسمت اول)

جهت گیری‌های جهان وطنانه (قسمت اول)

ناسیونالیسم ممکن است اشکال مدنی به خود گیرد که در آن صورت شامل پیوندهای خاکی است که مبتنی بر شهروندی در درون یک قلمرو مشترک است
جهت گیری‌های جهان وطنانه (قسمت دوم)

جهت گیری‌های جهان وطنانه (قسمت دوم)

مردم نظرات مختلفی در مورد خودشان و ارتباطشان با جهان دارند. می توانید به ما بگویید تا چه حد با هر یک از جملات زیر که نوع نگاه شما را نسبت به...
پیمایش اجتماعی اروپا

پیمایش اجتماعی اروپا

یکی از کامل ترین مطالعاتی که توسط اورت انجام شد، نشانگر وجود الگویی مشابه با آنچه است که در مورد اتحادیه اروپا مشاهده شد.
ارزش‌های اقتصادی

ارزش‌های اقتصادی

چگونه جهانی شدن اقتصادی و جهانی شدن ارتباطات جمعی، ارزش‌های اقتصادی را تغییر داده است؟
احساس هویت ملی

احساس هویت ملی

در سطح ملی، زندگی در جوامع جهان وطن قویا با جهت گیری‌های ناسیونالیستی رابطه منفی دارد.
مقایسه سیستم‌های رسانه‌ای خبری

مقایسه سیستم‌های رسانه‌ای خبری

شناخته شده‌ترین تیپولوژی که امکان مقایسه سیستم‌های رسانه‌ای خبری سطح کلان را فراهم کرده طی دوران جنگ سرد توسط زیبرت، پترسون و شرام در کتاب کلاسیک...
مقایسه و ارزیابی رسانه‌ها (قسمت اول)

مقایسه و ارزیابی رسانه‌ها (قسمت اول)

ما با استفاده از شاخص‌های «جهان وطن گرایی» که میزان نفوذپذیری مرزهای ملی را در برابر جریان‌های اطلاعاتی فرامرزی نشان می دهد، به مقایسه جوامع...
مقایسه و ارزیابی رسانه‌ها (قسمت دوم)

مقایسه و ارزیابی رسانه‌ها (قسمت دوم)

به خاطر تفاوت در فرهنگ‌های ژورنالیستی و وجود تصورات متضاد در مورد آزادی مطبوعات، مقیاس اروپایی خبرنگاران بدون مرز، وسیله‌ای مناسب برای بررسی...
مقایسه ادغام در بازرهای جهانی

مقایسه ادغام در بازرهای جهانی

اقتصادی‌های کم درآمد، که عمدتا بر صادرات کالای خام اولیه متکی هستند از اول دهه ۱۹۹۰، به شکل فزاینده در بازارهای جهانی یکپارچه شده اند.
رهبران فرایند جهانی شدن

رهبران فرایند جهانی شدن

پراکندگی جغرافیایی جهانی شدن. کشورها براساس شاخص جهانی شدن KOF، به دو گروه کشورهای دارای سطح بالا و سطح پایین جهانی شدن تقسیم شدند
رده بندی رسانه‌ای جوامع

رده بندی رسانه‌ای جوامع

واژه «ارتباطات جهان وطن» به منظور نشان دادن میزان جریان اطلاعات در سراسر مرزهای ملی مفهوم بندی شده است.
دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی

دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی

در سال‌های اخیر نابرابری‌های اجتماعی در دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی همچنان پایدار باقیمانده و هیچ نشانی از کاهش این نابرابری ها حتی...