0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

روز گذشته، ساعت 12:17
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
تعریف دین و علم

تعریف دین و علم

دین در اصطلاح به راه و روشی خاص از جانب خداوند در زندگی که متضمن زندگی دنیا و کمال اخروی و حیات دائمی و حقیقی است گویند.
چهارشنبه، 17 مهر 1398
معیارهای پلورالیسم دینی نزد جان هیک

معیارهای پلورالیسم دینی نزد جان هیک

پلورالیسم دینی را از دو منظر می توان ارزیابی کرد؛ نخست از منظر محتوایی و این که با صرف نظر از دلایل، آیا ادعای کثرت گرایی دینی صحیح است یا خیر؟....
دوشنبه، 15 مهر 1398
هرمنوتیک فلسفی و تکافؤ ادله

هرمنوتیک فلسفی و تکافؤ ادله

برخی از طرفداران پلورالیسم دینی، از تکافؤ ادله یعنی: تساوی ادله متعارضین، به اثبات حقانیت تمام ادیان استدلال کرده اند، در حالی که اولا تکافؤ...
دوشنبه، 15 مهر 1398
چیستی پلورالیسم دینی

چیستی پلورالیسم دینی

انحصارگرایی در قرن سوم میلادی، به شکل افراطی در مسیحیت ظاهر گردید، به گونه ای که بسیاری از مسیحیان بر این عقیده بودند که خارج از کلیسایشان، رستگاری...
دوشنبه، 15 مهر 1398
کثرت گرایی دینی

کثرت گرایی دینی

شمول گرایی دینی به حقانیت یک دین حکم می کند؛ ولی سایر ادیان نیز به مقدار نزدیکی با دین حق، از حقانیت بهره مندند. متدینان به ادیان دیگر نیز از...
دوشنبه، 15 مهر 1398
ایمان و دینداری چیست؟

ایمان و دینداری چیست؟

ایمان از نظر عرفای اسلامی، امری اختیاری است؛ زیرا خداوند سبحان بدان امر کرده و بر این امر، حجت تام و قوی بر خلق عطا نموده است و از برخی تعابیر...
دوشنبه، 15 مهر 1398
گرایش انسان به دین

گرایش انسان به دین

به فرض که انگیزه گرایش برخی انسانها به دین، ترس یا جهل یا امور دیگری باشد؛ این مطلب، دلالت بر نادرست بودن انگیخته یعنی دین باوری ندارد.
دوشنبه، 15 مهر 1398
دین مایه قدرت انسان

دین مایه قدرت انسان

انسان، پدیده‌هایی را می دیده و می ترسیده و در مقابل این ترس احتیاج داشته که اضطراب و نگرانی درون خودش را، به یک صورتی به آرامش تبدیل کند...
دوشنبه، 15 مهر 1398
فروید و منشأ دین

فروید و منشأ دین

فروید در تعبیر پدر زمینی و پدر آسمانی از مذهب مسیحیت، متأثر شده است؛ در حالی که خدای انسان‌وار و اندیشه پدر آسمانی، در همه ادیان مطرح نیست
دوشنبه، 15 مهر 1398
ترس و پیدایش دین

ترس و پیدایش دین

به نظر فروید، منشأ دین، ناتوانی انسان در مقابله با نیروهای طبیعت، در بیرون از خود و نیروهای غریزی درون خویش است.
دوشنبه، 15 مهر 1398