0
ویژه نامه ها
توجه فردید به مباحث اتیمولوژیک

توجه فردید به مباحث اتیمولوژیک

کربن خواهان دست یابی به عالم و نحوه تفکری است که در آن تفکر معنوی در کنار تفکر عقلی و نظری به نحو توأمان دیده میشود و از نظر او، اهمیت سهروردی...
سرمایه‌ای در زمانه‌ی عسرت (قسمت اول)

سرمایه‌ای در زمانه‌ی عسرت (قسمت اول)

گرایش شدید فردید به نوعی ثنویت سازی و دوقطبی کردن امور، تفکر وی را با انسداد و محدودیت بسیار و با خطر درغلتیدن به شیوه اندیشیدن ایدئولوژیک مواجه...
سرمایه‌ای در زمانه‌ی عسرت (قسمت دوم)

سرمایه‌ای در زمانه‌ی عسرت (قسمت دوم)

هایدگر در بسیاری از مباحث خود نشان میدهد که چگونه در دوره متافیزیک با تحولات واژگان یونانیان اولیه و سپس با ترجمه این واژگان از زبان یونانی به...
القاء نظریه به واقعیت

القاء نظریه به واقعیت

فردید آرزومندانه و بر اساس شور و شوق فلسفی خود خواهان آن بود که به خود انقلاب و حوادث پس از آن معانی مورد نظر خویش را القا کند، و چنین تلاش آرزومندانه...
مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت اول)

مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت اول)

نگاه پدیدارشناسانه و وجودشناسانه نه خواهان دفاع از نگرش سکولار و روشنگرانه مبنی بر اصالت مطلق بخشیدن به سنت نظری متافیزیک است آن چنان که گویی...
مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت دوم)

مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت دوم)

هر جا نوعی عقلانیت متافیزیکی ظهور کرده هر چند نه به آن اصالت، شدت و چدتی که در غرب ظهور یافته است حاصل بسط متافیزیک یونانی بوده است. این نوع...
مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت سوم)

مواجهه‌ی ایدئولوژیک (قسمت سوم)

علم و تکنولوژی دوره جدید را به هیچ وجه نباید در ادامه طبیعیات و ابزارسازی گذشتگان دانست. این امر یگانه و نوظهور، جهان را چه از حیث ظاهر و چه...
سرنوشت دو اندیشه (قسمت اول)

سرنوشت دو اندیشه (قسمت اول)

تا چند دهه قبل، ما یک قدرت آسیایی بودیم، اما امروز حتی یک قدرت منطقه ای نیز نیستیم. هنوز ذهن و احساس ما ایرانیان نسبت به مسئله توسعه تکنولوژیک...
سرنوشت دو اندیشه (قسمت دوم)

سرنوشت دو اندیشه (قسمت دوم)

در جهان کنونی انتظاراتی از علم و تکنولوژی وجود دارد همچون غلبه بر مرگ و محدودیت های نازدودنی بشر و خلق بهشتی زمینی و فارغ از درد و رنج و سرشار...
پژوهش بدون طرح

پژوهش بدون طرح

سخن تنها در این است که تفکر شبه فلسفی در میان ما هرگز تا سرحد تفکر و پژوهش اصیل فلسفی ارتقا نیافته است. ما ایرانیان بیش از دو قرن است که با «دغدغه...
اندیشمندی که پیگیر نبود (قسمت اول)

اندیشمندی که پیگیر نبود (قسمت اول)

ما دیگر نمی توانیم با همان نگاه غیر تاریخی و با مقولات ماقبل مدرن و ماقبل انتقادی درباره سنت و محتوای آن بیندیشیم. وضعیت تاریخی ما حاصل میل و...
اندیشمندی که پیگیر نبود (قسمت دوم)

اندیشمندی که پیگیر نبود (قسمت دوم)

جنبش مشروطیت و همه روشنفکران ما می پردازد و به انسداد باب تفکر به سبب حاکمیت تئولوژی و اخباری گری منحط حاصل از آن، ضعف فرهنگ، خرافه گرایی توده...
آمیزش عناصر ناهمگون

آمیزش عناصر ناهمگون

مفاهیم ماده و صورت ارسطویی و تمییز این دو، که شکل دیگری از مفاهیم وجود و ماهیت افلاطونی و تمایز میان آن دو است، حاصل الگو گرفتن از عمل صنع انسانی...
بازگشت به ماقبل کانت

بازگشت به ماقبل کانت

برترین علم به اعیان اشیاء علمی است که حاصل از رؤیت آن شیء در علم الله باشد که این همان مرتبه شهود عین ثابت است، و مرحله بعدی علم انسان به اعیان،...
رجزخوانی ایدئولوژیک

رجزخوانی ایدئولوژیک

بی تردید می توان با نوعی همدلی با علم الاسمای تاریخی یا مؤانست با پاره ای متون دینی یا عرفانی به معانی مورد نظر فردید در این عبارات به خوبی پی...
دوقطبی‌اندیشی (قسمت اول)

دوقطبی‌اندیشی (قسمت اول)

دوقطبی سازیها، که یکی از شاخصه های اندیشه های تئولوژیک و ایدئولوژیک است، از ویژگیهای انحطاط تفکر در میان ما از جمله در اندیشمند بزرگی چون فردید...
دوقطبی‌اندیشی (قسمت دوم)

دوقطبی‌اندیشی (قسمت دوم)

تمام تاریخ و همه سنت های نظری، فرهنگها و تمدن ها به دو گونه متافیزیکی و غیر متافیزیکی و تمام نظام های وجودشناختی و معرفت شناختی به دو قطب حصولی...
زبان مدافعه جویانه

زبان مدافعه جویانه

آیا اساسا می توانیم برخوردار از مفاهیم، زبان و ادبیاتی فارغ از هر گونه ارزش و ارزش گذاری باشیم و آیا هر زبانی خود گرانبار از پارهای ارزشها و...
نقد سنت از سوی فردید

نقد سنت از سوی فردید

در لابه لای آثار فردید نقدهای اصیلی بر فقه و علم اصول ما نیز وجود دارد که شنیدنی و قابل تأمل است. البته فردید به ما توضیح نمی دهد که این بازگشت...
فهم روند جهانی شدن

فهم روند جهانی شدن

تفوق طلبی در همه بلوک غرب و شرق مشترک است چه شرق امروز هم هومانیسم غربی را قبول کرده فردید درباره جهانی شدن سنت متافیزیک غربی و غربزدگی جهان،...