اصل دیالکتیکی تضاد
اصولا در تعریف تضاد گفته شده است تضاد نسبت میان دو امر است که اجتماع آنها در یک محل ممکن نباشد ولی رفع هردو یا عدم وجود هردوجایز می باشد.
پنجشنبه، 2 خرداد 1398
اصول دیالکتیک
وقتی مارکس میگوید «تاریخ تکامل جبری وسایل تولید است.» آیا او این اصل را مطلق و قطعی تلقی نمی نماید؟ با اینکه اصل مذکور با آنچه درتاریخ جهان رخ...
پنجشنبه، 2 خرداد 1398
علمی بودن فلسفه مادی
شناخت حاصل از بازتابهای شرطی بر مجاورت دو امر و تکرار آن و تلقین۔ پذیری تأکید دارد، در حالی که شناختی که از راه تفکر صورت می گیرد برفهم و تعقل...
پنجشنبه، 2 خرداد 1398
تبیین مادی دیالکتیکی
ذهن مانند جعبه عکاسی نیست ومفاهیم علمی تصویرهایی نیستند که ذهن با کمک حواس از اشیاء یا پدیده ها تهیه می کند. تعاریف و مفاهیم همه ساخت ذهن هستند...
پنجشنبه، 2 خرداد 1398
دو دیالکتیک (قسمت اول)
دیالکتیک از نظر افلاطون با روش پژوهش علمی و دقیق به یک معنا بود. ارسطو از دیالکتیک، اعتلای منطقی یعنی نزدیک شدن به حقیقت را درک می‌کرد. پلوتینوس...
سه‌شنبه، 15 آبان 1397
دو دیالکتیک (قسمت دوم)
دیالکتیک از نظر افلاطون با روش پژوهش علمی و دقیق به یک معنا بود. ارسطو از دیالکتیک، اعتلای منطقی یعنی نزدیک شدن به حقیقت را درک می‌کرد. پلوتینوس...
سه‌شنبه، 15 آبان 1397
دو دیالکتیک (قسمت سوم)
دیالکتیک از نظر افلاطون با روش پژوهش علمی و دقیق به یک معنا بود. ارسطو از دیالکتیک، اعتلای منطقی یعنی نزدیک شدن به حقیقت را درک می‌کرد. پلوتینوس...
سه‌شنبه، 15 آبان 1397
دیالکتیک
دیالکتیک در کلی‌ترین معنای آن، حاکی از فرآیند درهم تنیده‌ی تضاد مفهومی یا اجتماعی، پیوند متقابل و تغییر است که در آن تکوین و نفوذ متقابل و اصطکاک...
پنجشنبه، 15 بهمن 1394
اصول دیالکتیک (2)
من در این فکر بودم و دوست داشتم که آقایان مصباح و سروش راجع به مسأله دیالکتیک و تضاد صحبت کنند. و شایق بودم که نظراتشان را بشنوم و روی آن صحبت...
شنبه، 30 آبان 1394
اصول دیالکتیک (1)
به نام خدا و با سلام به بینندگان عزیز سیمای جمهوری اسلامی ایران. پیرو اطلاعیه‌ی شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر دعوت از گروهها...
شنبه، 30 آبان 1394
مقایسه دیالکتیک و سیر اختصامی
سیر اختصامی طریقت فکری حکمای انسی در تحلیل از تضاد و تناقض است، و دیالکتیک منهج فکری افلاطونیان و پاره ای از حکمای جدالی مذهب دوره ی جدید در...
سه‌شنبه، 26 فروردين 1393
نقد دیالکتیک هگل
هر چند هگل بزرگترین کسی است که در فلسفه ی غرب، دیالکتیک را به کار گرفته و تمام اصول فلسفی خود را بر اساس سیر جدالی، بیان داشته است لکن آن دسته...
سه‌شنبه، 26 فروردين 1393
دیالکتیک هگل
هگل در کتاب معروف خود "علم منطق" به بیان تفصیلی دیالکتیک در حوزه ی منطق می پردازد. کُنه و اساس مباحث هگل در این کتاب آن است که اگر ایده ی مطلق...
سه‌شنبه، 26 فروردين 1393
ساختارشناسی دیالکتیک و دانایی سقراط
شخصیت سقراط در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. تنها منابع متغیر، برای شناخت او عبارتند از نوشته های افلاطون و گزنوفون به علاوه برخی اشارات در...
دوشنبه، 31 تير 1392
سقراط و دیالکتیک سقراطی
نکته اول این است که، سقراط من افلاطونی است، و من قویاً معتقد هستم که این سقراط، سقراط حقیقی هست. دلایل آن را در یک رساله قدیمی، که فکر می کنم...
دوشنبه، 31 تير 1392