0
ویژه نامه ها
تفکیک راه شریعت از فلسفه و عرفان

تفکیک راه شریعت از فلسفه و عرفان

محور معرفت دینی را به اختصار می توان تعالی شناسی نامید. چنان که ملاحظه می‌شود، عبادت یا عمل صالح، محور معرفت دینی در نظر گرفته شده است.
امکان اتحاد میان فلسفه و عرفان با اسلام (قسمت اول)

امکان اتحاد میان فلسفه و عرفان با اسلام (قسمت اول)

در بحث از هستی شناسی اسلامی، بیشتر به مابعد الطبیعه عرفانی نزدیک شده است. به بیان دیگر، شناختی که در متون اسلامی در مورد جهان مطرح شده، همان...
امکان اتحاد میان فلسفه و عرفان با اسلام (قسمت دوم)

امکان اتحاد میان فلسفه و عرفان با اسلام (قسمت دوم)

منظور از اخلاق، چنان که فیلسوفان مسلمان تعریف کرده اند، عادت یا صورتی نفسانی است که افعال آدمی بدون تأمل یا به سهولت از آن صادر می‌شود.
خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء

خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء

خاتم نبوت و آن که مهر ختم بر آن می خورد، کسی است که اسماء و صفات را به طور جامع و کامل و تمام دارد و در نتیجه کسی می تواند خاتم الاولیا باشد...
ولی کامل

ولی کامل

انسان کامل واسطه فیض در قوس صعود و نزول انسان کامل واسطه در ایجاد و عود و ختم موجودات است.
ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت

ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت

ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت است که در حقیقت نبوت مطلقه منطوی است و در سراسر کائنات و عوالم غیب و شهادت حکومت و ولایت قیومیه دارد.
ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل

ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل

اراده انسان کامل را در اراده حق تعالی فانی میدانند؛ زیرا انسان کامل به مقامی رسیده است که فانی در حق شده است.
مقام‌های انسان کامل

مقام‌های انسان کامل

انسان کامل در همه هستی سریان قیومی و وجودی دارد. در این مورد میان عرفا اختلافی نمی باشد مگر این که در نحوه چینش عوالم اندک اختلافی وجود دارد.
مصداق اتم انسان کامل

مصداق اتم انسان کامل

حقیقت محمدیه دایره محیط به عوالم آفرینش است؛ و هر که دایره ولایتش نزدیک تر به آن دایره محیط شد، از اولیای امت اوست؛ و ختم ولایت خاصه او اقرب...
رابطه عالم صغیر با عالم کبیر

رابطه عالم صغیر با عالم کبیر

وجود انسان عصاره تمام عالم و تمام موجودات است و وجودش یک نقشه کوچکی می باشد که از روی نقشه بزرگ عالم و کون کبیر از عقل اول تا آخرین نقطه وجود...
جمال و جلال انسان کامل

جمال و جلال انسان کامل

از مقامات ولایت تکوینی ولی الله، احاطه او بر عوالم هستی می باشد. این مقام شامخ روح القدس نام دارد که انسان کامل با آن احاطه قیومی به تمامی ذرات...
برتری انسان کامل

برتری انسان کامل

حقیقت محمدیه مقام الوهی انسان کامل است که در سراسر هستی سریان دارد. این حقیقت عاری از هرگونه تعین و حدود است.
انسان کامل مبین اسما حسنی

انسان کامل مبین اسما حسنی

انسان کامل به حسب مقام شهادت و ظهور به رحمانیت و مقام غیب و ظهور به رحیمیت، تمام دایره وجود است.
ولایت انسان کامل در نظام تکوین

ولایت انسان کامل در نظام تکوین

در این مقاله سعی خواهیم کرد تا در تعریف معانی ولایت و همچنین ولایت تکوینی و ولایت تشریعی بیشتر عبارات حضرت امام رحمه الله را به نحو مستقیم ذکر...
خلیفه خدا در ظهور به مرتبه جامعیت

خلیفه خدا در ظهور به مرتبه جامعیت

انسان مظهر اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم است. خداوند به یدى الجمال و الجلال، باطن انسان را سرشت و ظاهرش را در عالم شهادت و مظهریت طبیعت قرار...
انسان کامل کون جامع

انسان کامل کون جامع

ملائکه مجرد بوده و در عین حال مظهر اسم خاصی از اسماء الهی هستند، مثلا مظهر اسم «علیم» و «قدیر» و اسم «قابض» است و انسان که مجمع همه اسماء است...
ولایت مطلقه یا مقیده

ولایت مطلقه یا مقیده

منظور از خاتم ولایت مطلقه و مقیده درباره حضرت على علیه السلام به این صورت است که ایشان به اعتبار وسعت دایره ولایتشان در میان سایر اوصیای محمدی،...
ولایت تکوینی انسان کامل

ولایت تکوینی انسان کامل

نبوت تعریفی عبارت از خبر دادن از چگونگی شناخت ذات و صفات و اسماء و افعال و نبوت تشریعی عبارت است از تمامی اینها به اضافه تبلیغ احکام و تهذیب...
مصادیق انسان کامل

مصادیق انسان کامل

ولایت، تقسیم به عام و خاص نیز می شود : ولایت عام، ولایتی است که همه را فرا می گیرد مانند ولایت قضات و مجتهدین...
ختم ولایت و ختم نبوت

ختم ولایت و ختم نبوت

نزول او در آخرالزمان به عنوان وارث خاتم که پس از او ولیی به نبوت مطلقه وجود ندارد، تحقق می یابد.