0
ویژه نامه ها
ختم سوره واقعه در دوشنبه اول ماه قمری چگونه است؟

ختم سوره واقعه در دوشنبه اول ماه قمری چگونه است؟

این مقاله شرح طریقه ختم سوره واقعه (دوشنبه اول ماه قمری) است.
فضائل و برکات سوره واقعه

فضائل و برکات سوره واقعه

سوره واقعه یکی از سوره های بسیار زیبای قرآن است که در روایات توصیه های فراوانی به خواندن آن شده است. برای این که با این سوره نورانی بیشتر آشنا...
فضائل و برکات سوره واقعه

فضائل و برکات سوره واقعه

سوره واقعه یکی از سوره های بسیار زیبای قرآن است که در روایات توصیه های فراوانی به خواندن آن شده است. برای این که با فضائل تلاوت این سوره نورانی...
سوره ناس

سوره ناس

سوره ناس و فلق را مُعَوِّذتین گویند؛ چراکه برای تعویذ خوانده می‌شوند. در فضیلت تلاوت سوره ناس، از جمله نقل شده است هر کس دو سوره ناس و فلق را...
سوره فلق

سوره فلق

سوره فَلَق صد و سیزدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام جای دارد. نام‌گذاری این سوره به نام فلق به معنای صبح و سپیده‌دم از آیه...
سوره اخلاص

سوره اخلاص

سوره اخلاص یا توحید صد و دوازدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام جای دارد. این سوره را به این دلیل توحید یا اخلاص نامیده‌اند...
سوره مسد

سوره مسد

سوره مَسَد یا تَبَّت صد و یازدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام جای دارد. مسد (ریسمانی از لیف خرما) از کلمه آخر سوره و تَبَّت...
سوره نصر

سوره نصر

سوره نَصر صد و دهمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن است که در جزء سی‌ام جای دارد. نام سوره از آیه اول آن گرفته شده و به معنای پیروزی است. از دیگر...
سوره کافرون

سوره کافرون

سوره کافرون صد و نهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام جای دارد. دلیل نامگذاری این سوره به نام کافرون سخن گفتن در مورد کافران...
سوره کوثر

سوره کوثر

سوره کوثر صد و هشتمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام قرآن جای دارد. این سوره به‌ عنوان کوچک‌ترین سوره قرآن، به دلیل سخن گفتن...
سوره ماعون

سوره ماعون

سوره ماعُون یا سوره أَرَأَیْتَ الَّذِی صد و هفتمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام جای دارد. نام ماعون از کلمه آخر این سوره گرفته...
سوره قریش

سوره قریش

سوره قریش یا ایلاف صد و ششمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام قرآن جای دارد. این سوره را از آن جهت که درباره همبستگی قریش سخن...
سوره فیل

سوره فیل

سوره فیل، صد و پنجمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن که در جزء سی‌ام جای گرفته است. این سوره به این دلیل سوره فیل نامیده شده که به داستان اصحاب...
سوره هُمَزَه

سوره هُمَزَه

سوره هُمَزَه یا لُمَزه صد و چهارمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام قرآن جای دارد. «همزه» و «لمزه»» به معنای عیب‌جو و بدگو هستند....
سوره عصر

سوره عصر

سوره عصر یا وَالْعَصْر صد و سومین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام قرآن جای دارد. نام سوره از آیه اول آن گرفته شده است. در این...
سوره تَکاثُر

سوره تَکاثُر

سوره تَکاثُر صد و دومین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام قرآن جای دارد. واژه تکاثر به‌ معنای چشم و هم‌ چشمی در مال‌اندوزی و بزرگی،...
سوره قارعه

سوره قارعه

سوره قارعه صد و یکمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام جای دارد. نام سوره از واژه «القارعه» در آیه اول گرفته شده که یکی از نام‌های...
سوره عادیات

سوره عادیات

سوره عادیات یا والعادیات صدمین سوره و از سوره‌های کوچک قرآن است که یازده آیه دارد و با قسم آغاز می‌شود. نام سوره از آیه اول آن گرفته شده است...
سوره زلزال

سوره زلزال

سوره زلزله یا زلزال نود و نهمین سوره قرآن که از سوره‌های کوتاه است و در جزء سی‌ام قرآن جای گرفته است. بیشتر مُفسِّران گفته‌اند این سوره، مدنی...
سوره بَیِّنه

سوره بَیِّنه

سوره بَیِّنه یا لَم یَکُن یا قَیِّمه نود و هشتمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن است که در جزء سی‌ام جای دارد. نام سوره، بَیّنه، به معنای شاهد...