0
ویژه نامه ها
شکست نهضتهای طبقه زحمتکشان تهیدست

شکست نهضتهای طبقه زحمتکشان تهیدست

دول سرمایه داری استعماری با کمک طبقه وابسته به استعمار و یارانش برای جلوگیری از وحدت طبقات و اقشار محروم و زحمتکش در پیرامون یک سازمان و برنامه...
شروع نهضتهای ضد استعماری

شروع نهضتهای ضد استعماری

با شرکت هر چه بیشتر توده های محروم در نهضت این جریانهای اجتماعی به تدریج به چپ کشیده می شود و استحاله ای در این جهت در رهبری نهضت آغاز می گردد....
آرزوها و خواستهای زحمتکشان تهیدست

آرزوها و خواستهای زحمتکشان تهیدست

خصلت عمده جریان اجتماعی انقلابی ۔ ملی، وحدت مبارزات طبقاتی و مبارزات ضد استعماری است زیرا به علت ترکیب شدن منافع سرمایه داری استعماری با منافع...
مبارزات مردم محروم ضد استعمار

مبارزات مردم محروم ضد استعمار

عقب نشینیهای موقت اقشار مرفه و سرمایه دار در برابر خواستهای مردم محروم در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بخشی از استراتژی و تاکتیک حساب شده...
دو جریان اجتماعی در یک جامعه مستعمراتی

دو جریان اجتماعی در یک جامعه مستعمراتی

بررسی این دو جریان اجتماعی با توجه به ساختار طبقاتی در تفاوت با بسیاری از بررسیهایی که شرح حوادث سیاسی و صفات فردی و احوال شخصیه رهبران و سران...
دموکراسی و طبقه‌ی جدید

دموکراسی و طبقه‌ی جدید

تنها با استقرار دمکراسی پویا، به معنای آگاهی و حق نظارت و حق اظهارنظر عامه مردم در همه امور می توان جلوی چنین انحرافی را که رفته رفته از دستگاه...
سازماندهی مردم زحمتکش و فقیر

سازماندهی مردم زحمتکش و فقیر

چه در جوامع سرمایه داری در حال رشد و چه در جوامعی با سایر شیوه های تولید، روشنفکران نقش اساسی در بیان فرهنگی خواستها و حقوق اقتصادی و سیاسی طبقات...
دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت دوم)

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت دوم)

هدف سرمایه داری، تصرف قدرت سیاسی و دستگاه دولتی بود تا قدرت اقتصادیش را تثبیت کند نه احقاق حق محرومان و رفع ستمهای اقتصادی و سیاسی و به این دلیل...
دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت اول)

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت اول)

در دمکراسی آتن مراد از مردم فقط مردان بالغ بودند و زنان، بردگان و خارجیان مقیم آتن به هیچ وجه حق دخالت در امور سیاسی و شرکت در حاکمیت نداشتند....
دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت سوم)

دموکراسی از آتن باستانی تا مائو (قسمت سوم)

یکی جریان اجتماعی ائتلاف و سازش و کنار آمدن با طبقه حاکم استثمارگر در چارچوب شیوه تولید سرمایه داری، و دیگری تلاش برای از میان بردن استثمار انسان...
محرومان در شهرها و دهات مستعمرات

محرومان در شهرها و دهات مستعمرات

فقر توهین به شخصیت انسانی و مانع رشد استعدادها در زمینه های فرهنگی و همه امور معنوی است. فقر مانع از آن است که فرد بتواند از امکانات رسمی و قانون...
دمکراسی در مستعمرات (قسمت دوم)

دمکراسی در مستعمرات (قسمت دوم)

تلاشهای اجتماعی برای استقرار دمکراسی به معنای حاکمیت مردم بر همه زمینه های اقتصادی و سیاسی و در همه اشکال آن نه فقط مبارزه ای طبقاتی است، بلکه...
دمکراسی در مستعمرات (قسمت اول)

دمکراسی در مستعمرات (قسمت اول)

استعمار سرمایه داری، خود مانع رشد سرمایه داری کلاسیک در مستعمرات شده و در نتیجه، سرمایه داری صنعتی در این کشورها رشد نیافته و آنچه وجود داشته...
دمکراسی در مستعمرات (قسمت سوم)

دمکراسی در مستعمرات (قسمت سوم)

بررسیهای علمی ثابت میکند که از طریق خصوصی سازی در مستعمرات نه فقر برطرف می شود و نه توسعه به معنای افزایش رفاه و قوه خرید عامه مردم انجام می...
دمکراسی در سرمایه‌داری

دمکراسی در سرمایه‌داری

نظام اجتماعی سرمایه داری در حالی که در زمینه سیاسی، مدعی قبول حاکمیت مردم و رأی اکثریت است، در زمینه اقتصادی (حاکمیت اقلیت) آن را نفی می کند،...
نگاهی ژرفکاوانه به مزایا و معایب فدرالیسم

نگاهی ژرفکاوانه به مزایا و معایب فدرالیسم

تا به امروز بیست و چهار کشور از صد و نود و سه کشور جهان دارای تشکیلات سیاسی فدرال هستند. با نگاهی به تاریخ سیاسی این کشورها، می‌توان گفت که فدرالیسم...
خوانشی بر تفاوت‌های مردم‌سالاری دینی و دموکراسی

خوانشی بر تفاوت‌های مردم‌سالاری دینی و دموکراسی

مشروطه نقطه‌ی عطفی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است. ورود و گسترش مفاهیم جدید، نقطه‌ی تمایز ایران جدید از ایران قدیم یا ماقبل مشروطه است....
مشکلات غیر ملی و دولتی که دموکراتیک است!

مشکلات غیر ملی و دولتی که دموکراتیک است!

گسترش حوزه‌ی فرادولت‌گرایی، دموکراسی را در عرصه‌ی داخلی با مشکلات عظیمی مواجه کرده است. تفویض اختیارات دموکراتیک به نهادها و سازمان‌های فراجهانی...
دموکراسی به سود اقلیت

دموکراسی به سود اقلیت

آنچه در ادامه خواهید خواند بخشی از کتاب «دموکراسی به سود اقلیت» نوشته‌ی مایکل پرنتی است که تا به حال چندین بار تجدید چاپ شده و به صورت گسترده‌ای...
ویژگی‌های نظام سیاسی فرانسه

ویژگی‌های نظام سیاسی فرانسه

فرانسوی‌ها دوست دارند به بیانِ خودشان «نه مانند دیگران باشند». زندگی سیاسی در فرانسه حقیقتاً باز هم به بیان خودشان «استثنائی فرانسوی» است. فرانسوی‌ها...