0
ویژه نامه ها
آسیب‌شناسی تأثیر قومیت‌گرایی بر امنیت ملی

آسیب‌شناسی تأثیر قومیت‌گرایی بر امنیت ملی

هدف اصلی این نوشتار، بررسی عوامل بالقوه چالشهای قوم‌گرایی بر امنیت ملی است. منظور از قوم‌گرایی در اینجا سیاسی شدن علائق زبانی، مذهبی و سایر مظاهر...
امنیت ملی و اقلیتهای قومی و دینی در جمهوری اسلامی ایران

امنیت ملی و اقلیتهای قومی و دینی در جمهوری اسلامی ایران

تعدد گروههای قومی در جوامع معاصر کنونی، به علت تفاوتهای ماهیتی با نظام حاکم منشأ بالقوه‌ای برای تضعیف وفاق و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است....
نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (2)

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (2)

واژه "قومی" در فرهنگ بین المللی زبان انگلیسی وبستر دو معنی دارد: 1- غیرمسیحیان و غیر کلیمیان، مثل کفار و بت پرستان که مخالف یهودیت و مسیحیت ...
نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (3)

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (3)

اصولا پیرامون ماهیت وجودی ناسیونالیسم،احساسات ملی یا میهن پرستی و ملت و بویژه جدید یا قدیمی بودن این پدیده ها اتفاق نظر وجود ندارد.گروهی که در...
نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (1)

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (1)

سابقه‌ی تاریخی واژه قوم به یونان باستان برمی‌گردد. در آن دوره، واژه ethnos به قبایل کوچنده‌ای اطلاق می‌شد که که هنوز در شهرها مستقر نشده بودند....
روابط نژادی و قومی

روابط نژادی و قومی

«تعصب شامل نگرشهای قالبی است که مردم به صورتی بی چون و چرا در قبال برخی دیگر از مردم دارند.» این نگرشها کل یک گروه از مردم را دربر می‌گیرد نه...
قومیت

قومیت

قومیت یکی از ویژگی‌های اجتماعی اصلی آدمیان است. برای درک قومیت باید نشان دهیم که چگونه می‌توان آن را از نژاد، طبقه، منزلت، و رسته تمیز داد، و...
سیاست های تغییر جمعیت اقوام

سیاست های تغییر جمعیت اقوام

قرن بیستم شاهد جا به جایی‌های جمعیتی بسیار زیادی بوده است. البته این یك مفهوم عام است كه می تواند همه انواع جریان توده ای پناه جویان و طردشدگان...
دستكاری در قومیت ها و مفهوم قومیت

دستكاری در قومیت ها و مفهوم قومیت

در مورد اقوام، ما از یك سو با اطلاعات تحریف شده رو به رو هستیم كه دولت ها به وجود می آورند تا ملت های به رسمیت شناخته شده را به مقام بالایی برسانند...
بازخواهی ها و سلطه جویی های دولت ها

بازخواهی ها و سلطه جویی های دولت ها

توسعه طلبی یكی از گرایش های ذاتی دولت است و دولت ملی علاقه وافری دارد برای توجیه انگیزه حیاتی رشد، كه درون خود دارد و عمدتاً گرایشی سلطه جویانه...
دولت ملی: همزیستی سیاسی میان قوم ها

دولت ملی: همزیستی سیاسی میان قوم ها

دولت ملی در نخستین معنایی كه در اروپای غربی به خود گرفت، تبلوری از مفهوم ملت بود؛ و ملت در معنای اصیل و قرون وسطایی خود به مجموعه ای بوم زاد...
تعدد موجودیت های زیر دولتی

تعدد موجودیت های زیر دولتی

در چشم اندازی تاریخی، انجام اقدامات پی در پی برای تضمین جایگاهی قانونی تر به این یا آن قوم و این یا آن زبان، در جهت ایجاد تعادل بهتری در بافت...
مردمان بومی یا بدون دولت

مردمان بومی یا بدون دولت

در این دو میدان جامِعِگی یعنی از یك سو « مردم طبیعی » و از سوی دیگر « مردم فرهنگی » ، مردم شناسی از یك طرف و جامعه شناسی، سیاست شناسی و تاریخ...
قوم، در جستجوی دولت

قوم، در جستجوی دولت

نخستین مرحله در پویایی قومی آن است كه قوم به مثابه یك گروه واقعی یعنی جماعتی به رسمیت شناخته شده و آگاه به وجود خویش، شكل بگیرد و در نگاه دیگران،...
جدول وفاداری ها: قومیت و سرزمین

جدول وفاداری ها: قومیت و سرزمین

ترسیم شبكه ای جهانی از تعلق ها این امكان را به وجود می آورد كه در هریك از موقعیت ها، تعلق های هنوز موجود را نسبت به تعلق هایی كه از میان رفته...
وحدت میدان مشاهده در پدیده های قومی

وحدت میدان مشاهده در پدیده های قومی

درك درست مكانیسم های هویتی و پیامدهای سیاسی آنها تا مدت های زیادی با مشكل رو به رو بود. این مشكلات از یك سو ناشی از پیش داوری های بی شمار و اطلاعات...
زیر قوم هایی با وفاداری های چندگانه

زیر قوم هایی با وفاداری های چندگانه

چگونگی آگاهی افراد نسبت به الزامات تعلق، برداشت آنها از ویژگی های گوناگونی كه با این تعلق‌ها به دست می آورند و انتخاب های احتمالی كه خود یا خانواده...
خرده امپریالیسم ها: مورد صربستان

خرده امپریالیسم ها: مورد صربستان

بررسی پدیده ی امپریالیسم لزوماً با موضوع قوم شناسی سیاسی ارتباط ندارد، زیرا امپریالیسم دولت را به سوی یك سیاست سلطه جویانه سوق می دهد كه خارج...
قوم كشی و زبان كشی

قوم كشی و زبان كشی

واژه ی « قوم كشی » به وسیله مردم شناسی به نام روبر ژولن در سال های دهه 1970 جا افتاد و به مجموعه روش هایی اطلاق گردید كه هدف آنها از میان بردن...
هویت یابی از خلال زبان

هویت یابی از خلال زبان

اگر عدم پیوستگی یا نبود پایگاه سرزمینی، مانع اصلی بر سر راه تشكیل یك دولت یا یك زیردولت است، نبود هویت زبانی یا انسجام زبانی نیز می تواند مشكل...