0
ویژه نامه ها
سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی

سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی

سازمان های غیردولتی اصولاً به عنوان مجرایی مؤثر برای حمایت فکری، فنی و مالی به گروه ها و افراد در جامعه مدنی شناخته شده اند. اهمیت فزاینده سازمان...
نمونه ای از تجربه NGOها

نمونه ای از تجربه NGOها

مفیدترین راه برای هستی شناسی و درک واقعی نقش و عملکرد سازمان های غیردولتی اشاره به تجربه عملی سازمان یابی یک NGO توسعه ای بین المللی و نیز آشنایی...
سازمان های غیردولتی و اعطا کنندگان کمک

سازمان های غیردولتی و اعطا کنندگان کمک

اصطلاح اعطا کنندگان کمک (دونر) عموماً در مورد سازمان های غیردولتی بین المللی کشورهای شمال به کار برده می شود که به سازمان های غیردولتی در کشورهای...
نقش سازمان های غیردولتی در سیاست های تجدید ساختار اقتصادی

نقش سازمان های غیردولتی در سیاست های تجدید ساختار اقتصادی

پیروزی لیبرالیسم جدید در چند دهه اخیر راه تغییرات زیادی را در جهان هموار کرد. از بین این تغییرات کاهش نقش دولت در فرایند توسعه واگذار اجتماعی،...
روابط میان دولت ها و سازمان های غیردولتی

روابط میان دولت ها و سازمان های غیردولتی

نظام اداری دولتی در کشورهای در حال توسعه عمدتاً به وسیله تحصیل مقام و پول از راه های استفاده از انواع رانت های دولتی، تطمیع، بوروکراسی پیچیده...
نقش سازمان های غیردولتی در کاهش فقر

نقش سازمان های غیردولتی در کاهش فقر

از نیمه قرن بیستم تاکنون کوشش های زیادی در زمینه توسعه در کشورهای در حال توسعه به عمل آمده است اما ارزیابی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در...
نقش سازمان های غیردولتی در گسترش دموکراسی مشارکتی

نقش سازمان های غیردولتی در گسترش دموکراسی مشارکتی

«لیبرالیسم» به مثابه سازمان یابی اجتماعی دوران نوین تاریخ انسان و «دموکراسی» به مثابه نظام سیاسی این دوران هر دو زاییده قرن هجدهم و محصول شکل...
نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار روستاها

نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار روستاها

توسعه پایدار روستاها مفهوم نوی در ادبیات توسعه روستایی است که از حیث دلالت ضمن پوشش دادن به همه مضامین و ابعاد نظری و عملی رویکردهای قدیمی تر...
نقش سازمان های غیردولتی در برنامه های فقرزدایی

نقش سازمان های غیردولتی در برنامه های فقرزدایی

برنامه جهانی مقابله با فقر از دهه 1980 با برنامه های ملی کاهش فقر از طریق تأمین حداقل نیازهای اساسی آغاز شد. گزارش نتایج موفقیت آمیز برنامه حداقل...
نقش سازمان های غیردولتی در کمک به توسعه کشاورزی

نقش سازمان های غیردولتی در کمک به توسعه کشاورزی

کشاورزی اصلی ترین منبع کسب درآمد در نقاط روستایی است و هر گونه کوشش برای افزایش سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی روستاییان از مجرای این بخش و بر...
سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه

سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه

اگر انجمن های خیریه و سازمان های مذهبی را از مصادیق NGOها بدانیم، سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه مفهومی قدیمی خواهد بود. اما واقعیت...
موانع رشد سازمان های غیردولتی

موانع رشد سازمان های غیردولتی

سازمان های غیردولتی در بیشتر مواقع با اهدافی جذاب، انسان دوستانه و بدون چشمداشت مالی ایجاد می گردند و مؤسسات وابسته به این قبیل سازمان ها نیز...
سازمان غیردولتی و جامعه مدنی

سازمان غیردولتی و جامعه مدنی

آنچه در جوامع توسعه یافته رخ داده است بازگوی وضعیتی پارادوکسیکال در عرصه های پیشرفت اقتصادی و نیز بهزیستی و رفاه اجتماعی است. ظهور سرمایه داری...
نقش سازمان های غیردولتی در توسعه

نقش سازمان های غیردولتی در توسعه

هنگامی که برنامه های دولت های رفاه در کشورهای در حال توسعه پس از گذشت چند دهه شکست خود را نشان داد و دامنه فقر و نابرابری گسترش بیشتری یافت متخصصان...
زمینه های اصلی فعالیت سازمان های غیردولتی

زمینه های اصلی فعالیت سازمان های غیردولتی

سازمان هایی نظیر سازمان های غیردولتی NGOها و بحث در اطراف معنی این اصطلاح حداقل به اواسط قرن نوزدهم بر می گردد. بعضی از این نوع سازمان ها از...
نقش سازمان های غیردولتی در پایداری محیط زیست

نقش سازمان های غیردولتی در پایداری محیط زیست

انسان امروز علاوه بر داشتن ارتباط متقابل با انسان های دیگر با طبیعت نیز ارتباطی متقابل و برهمکنشی دارد. انسان در تاریخ اجتماعی خود برای رفع نیازمندی...
عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش سازمان های غیردولتی

عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش سازمان های غیردولتی

تلاشی نامطمئن برای رسیدن به پایداری در کار است. گفتمان عمومی و سیاست های محیط زیست گرایی به محض ورود به عرصه افکار عمومی، گفتمان رایج در جوامع...
ظهور سازمان های غیردولتی

ظهور سازمان های غیردولتی

فعالیت های سازمان های داوطلب ریشه در روزگارانی دارد که مردم داوطلب، به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته و یا غیر وابسته به دولت بودند و در سایه...
نقش پذیری سازمان های غیردولتی از «دستورالعمل 21» اجلاس ریو

نقش پذیری سازمان های غیردولتی از «دستورالعمل 21» اجلاس ریو

یکی از دستور العمل های مهم بین المللی که در آن موضوعات جهانی عصر حاضر از قبیل حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار، توسعه اجتماعات محلی و مشارکت...
نقش سازمان های غیردولتی در فرایند توسعه پایدار

نقش سازمان های غیردولتی در فرایند توسعه پایدار

در یک قرن گذشته کوشش های زیادی در زمینه توسعه کشورهای جهان سوم به عمل آمده است اما ارزیابی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در اغلب موارد کاربست...