در مورد عدم تحريف قرآن نظرتان چيست؟

قرآن کريم عين آن قرآنى است که از لب‌هاى مطهر رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه ‌و آله و سلم) رسيده است و آنچه که از لب‌هاى مطهر آن حضرت شنيده شده عين ‌چيزى است که خداوند بر قلب پيامبر اکرم(صلى الله عليه و آله و سلم) نازل کرده است ‌و آنچه که بر قلب‌ ‌او نازل شده عين آن چيزى است که از ذات اقدس الله تنزل پيدا کرده ‌است. دلايل عقلى و نقلى متعددى بر اين موضوع دلالت دارند‌.‌
در مورد عدم تحريف قرآن نظرتان چيست؟
در مورد عدم تحريف قرآن نظرتان چيست؟
در مورد عدم تحريف قرآن نظرتان چيست؟

نويسنده:علامه جوادی آملی
منبع:روزنامه رسالت – شماره 6301
در مورد عدم تحريف قرآن نظرتان چيست؟
قرآن کريم عين آن قرآنى است که از لب‌هاى مطهر رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه ‌و آله و سلم) رسيده است و آنچه که از لب‌هاى مطهر آن حضرت شنيده شده عين ‌چيزى است که خداوند بر قلب پيامبر اکرم(صلى الله عليه و آله و سلم) نازل کرده است ‌و آنچه که بر قلب‌ ‌او نازل شده عين آن چيزى است که از ذات اقدس الله تنزل پيدا کرده ‌است. دلايل عقلى و نقلى متعددى بر اين موضوع دلالت دارند‌.‌
دليل عقلى مسئله اين است که خداوند هرگز بندگان خود را بدون هادى و راهنما رها ‌نمى‌کند ”کفى بربک هاديا و نصيرا“(1) اگر دينى خاتم اديان و پيامبر اين دين، خاتم انبيا ‌باشد و دين قابل تحريف باشد، معنايش اين است که ذات اقدس الله از هدايت بشر ‌صرف نظر کرده است. براى اينکه کتاب و دينى فرستاده که اين دين در دسترس حوادث ‌کم و زياد گرديده و از سلامت و صحت آن کاسته شده است. پس دينى باطل است ‌يعنى خداوند بشر را به حال خود رها کرده است و اين باحکمت او سازگار نيست.‌
دليل نقلى خود قرآن کريم است. در سوره مبارکه حجر فرمود: ”انا نحن نزلنا الذکر وانا له ‌لحافظون“(2) ما اين قرآن را نازل کرديم و خود ما حافظ آن هستيم. در سوره‌ ‌فصلت هم ‌فرمود: ”وانه لکتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم ‌حميد“(3) اين کتاب آسمانى از عزت الهى برخوردار است، هيچ بطلانى در آن راه ندارد. ‌اگر قرار باشد قرآن تحريف شود، بيگانه به اين قرآن راه يابد و چيزى از آن کم کند يا بر آن ‌بيفزايد، اين قرآن بطلان‌پذير مى‌شود؛ در حالى که خدا درباره قرآن فرمود: ”لاياتيه الباطل ‌من بين يديه ولا من خلفه“ نه در زمان نزول خود قرآن، نه بعد از نزول قرآن و نه بعد از ‌رحلت رسول اکرم(صلى الله عليه و آله و سلم) چيزى او را باطل نمى‌کند.‌

پی نوشت ها:

‌(1) سوره‌ ‌فرقان، آيه31.
‌(2) سوره‌ ‌حجر، آيه.9 ‌
‌(3)سوره‌ ‌فصلت، آيه42.نسخه چاپی