آب غدير، آب حيات

اى شرف اهل ولايت، غدير برکه سرشار هدايت، غدير زمزم و کوثر ز تو کى بهترند آبروى خويش ز تو مى‏خرند
آب غدير، آب حيات

آب غدير، آب حيات

شاعر: طاهره موسوى گرمارودى

اى شرف اهل ولايت، غدير 

برکه سرشار هدايت، غدير

زمزم و کوثر ز تو کى بهترند 

آبروى خويش ز تو مى‏خرند

اين که کند زنده همه چيز آب‏ 

زاب غدير است نه از هر سراب

از ازل اين برکه بجا بوده است‏ 

آينه لطف خدا بوده است

 

نسخه چاپی