هفته نامه ملك يزد

صاحب امتياز: ملك فاروق ملك
هفته نامه ملك يزد
هفته نامه ملك يزد
هفته نامه ملك يزد

دوره انتشار: هفته نامه

زبان: فارسي

موضوع: فرهنگي، اجتماعي

صاحب امتياز: ملك فاروق ملك

مدير مسئول: ملك فاروق ملك

سردبير: ملك فاروق ملك

محل انتشار: يزد

تلفن: 844225-46601 (0351)

فاكس: 46601 (0351)

نشاني: يزد، خيابان چمران، جنب اداره بيمه خدمات درماني

نسخه چاپی