پيري زودرس در انتظار افراد بي تحرک

يک مطالعه تازه حاکي از آن است که داشتن يک زندگي بي تحرک ممکن است انسان را از لحاظ ژنتيکي زودتر از موعد پير کند . مطالعه بر روي دوقلوها نشان داد؛ کساني که در وقت آزاد خود فعاليت جسماني دارند ظاهرا از لحاظ ژنتيکي از همزادان خود که زندگي بدون تحرکي داشتند، جوان تر بودند. محققان دريافتند که قطعات مهم دي ان اي به نام «تلومرس» (telomeres) در افراد غيرفعال با سرعت بيشتري کوتاه شد. تصور مي شود اين پديده نشانگر تسريع فرآيند پيري سلول ها باشد. سبک
پيري زودرس در انتظار افراد بي تحرک
پيري زودرس در انتظار افراد بي تحرک
پيري زودرس در انتظار افراد بي تحرک

يک مطالعه تازه حاکي از آن است که داشتن يک زندگي بي تحرک ممکن است انسان را از لحاظ ژنتيکي زودتر از موعد پير کند . مطالعه بر روي دوقلوها نشان داد؛ کساني که در وقت آزاد خود فعاليت جسماني دارند ظاهرا از لحاظ ژنتيکي از همزادان خود که زندگي بدون تحرکي داشتند، جوان تر بودند. محققان دريافتند که قطعات مهم دي ان اي به نام «تلومرس» (telomeres) در افراد غيرفعال با سرعت بيشتري کوتاه شد. تصور مي شود اين پديده نشانگر تسريع فرآيند پيري سلول ها باشد. سبک زندگي فعال و پرتحرک در گذشته به نرخ پايين تر بيماري هاي قلب و عروق، ديابت نوع دو و سرطان ارتباط داده شده است. با اين حال، تازه ترين تحقيقات حاکي از آن است که بي تحرکي نه فقط فرد را در برابر بيماري آسيب پذيرتر مي کند بلکه عملا مي تواند فرآيند پيري را تسريع کند.
منبع: ماهنامه ي دنياي سلامت


نسخه چاپی