اسامی پسرانه که به را ختم می شود

در اینجا مجموعه‌ای کامل از اسامی پسرانه که آخر آن را است به ترتیب حروف الفبا و با ذکر معنی و ریشه اسم برای کمک به شما فراهم شده است.
اسامی پسرانه که به را ختم می شود

اسامی پسرانه که با را تمام می شود

اهورا
معنی: وجود مطلق و هستی بخش اهورا مزدا هستی بخش بی همتا و خالق عالم را گویند.
ریشه: اوستایی - پهلوی

آدورا
معنی: مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، کمک کننده، مددکار
ریشه: آشوری

پادرا
معنی: "پاد" به معنی سرزمین و '"را " (در اوستایی) به معنی شکوه و درخشش و روشنایی است، در مجموع سرزمین باشکوه، نگهبان آتش، مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را به معنی نور و روشنایی
ریشه: فارسی

دارا
معنی: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده‌ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند؛ (به مجاز) خداوند
ریشه: فارسی

سدرا
معنی: نام درختی در آسمان هفتم بهشت
ریشه: فارسی

شاهارا
معنی: حافظ شبهای روزه داران
ریشه: آشوری

طَهورا
معنی: از واژه‌های قرآنی به معنی پاک کننده، تطهیر کننده؛ (به مجاز) پاک و پاکیزه.
ریشه: فارسی

عزرا
معنی: نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی
ریشه: عبری

کسرا
معنی: کسری، معرب از فارسی، عربی شدهاسم فارسیخسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
ریشه: فارسی

لیبرا
معنی: طلا، سکه‌ای رایج در ایران باستان که وزن آن معادل 65 مثقال یا 328 گرم بوده است.
ریشه: فارسی

لیبرا
معنی: آزاده، رها (به کسر ب)
ریشه: لاتین

ناهیرا
معنی: روشنایی، نور
ریشه: آشوری

هیرا
معنی: فراخ، وسیع
ریشه: کردی

یارا
معنی: توانایی، قدرت
ریشه: فارسی


منبع: سایت ستاره
نسخه چاپی