معرفی چند سازمان خیریه شاخص در استرالیا

در استرالیا چند سازمان خیریه شاخص وجود دارد که هر یک از آنها دارای اهداف، مأمور یت، چشمانداز، ساختار و ... دارند. با راسخون همراه باشید تا بیشتر درباره این موسسات و سازمان ها بدانید.
معرفی چند سازمان خیریه شاخص در استرالیا
در کشور استرالیا نهادها و موسسات خیریه ای وجود دارند که هر کدام با توجه به کارکرد و اهدافشان متفاوت هستند با راسخون همراه باشید تا بیشتر درباره هر یک از آنها آشنا شوید.
 

بنیاد تحقیقات سرطان استرالیا

در میان مردان استرالیایی از هر 3 نفر یک نفر و در میان زنان از هر 4 نفر یک نفر تا قبل از سن 75 سالگی به سرطان مبتال میشود. هر ساله بیش از 123 هزار مورد جدید سرطان در اســـترالیا تشـــخیص داده میشـــود و هر قدر جمعیت استرالیا مســـن تر میشود سرطان شـــایع تر میگردد. سرطان یکی از شـــایع ترین علل مرگ و میر در اســـترالیا است به طوری که هر ســـاله 45700 نفر بر اثر ســـرطان می میرند. در ســـه دهه اخیر در اثر پیشـــرفت روش های درمانـــی، نرخ بهبود از این بیماری 20 %افزایش یافته اســـت، اما ایـــن آمار برای تمامی انواع سرطان یکسان نیست.

بنیاد تحقیقات ســـرطان اســـترالیا یک بنیاد خیریه اســـت که به وسیله اعطای کمک مالی به مؤسســـات شاخص تحقیقات سرطان، به کشف راه های جدید درمان سرطان، کمـــک مینماید. هدف این خیریه ســـرعت بخشـــیدن به اکتشـــافات جدیـــد درباره این بیمـــاری مزمن اســـت. این بنیاد خیریه در ســـال 1984 تأســـیس گردیـــد و تا کنون 120/9 میلیون دلار به مؤسسات تحقیقات سرطان کمک هزینه اعطا کرده است.

ایـــن بنیاد خیریه از طریق یک کمیته مشـــورتی تحقیقات پزشـــکی، برای اختصاص کمک به بهترین مراکز تحقیقاتی تصمیم میگیرد. این کمیته از برجسته ترین دانشمندان در زمینه ســـرطان در اســـترالیا تشکیل شده اســـت و به ارزیابی درخواستها برای اعطای کمک مالی، بر اساس پتانسیل آنها در پیشرفت راههای درمان، تشخیص و جلوگیری از ایـــن بیماری میپـــردازد. این کمیته پس از بررســـی همه درخواســـتها، بـــه هیئت مدیره تراســـتی های وابســـته به این بنیاد راهنمایی میدهد که اعطای کمـــک به کدامین پروژه بیشترین تأثیرگذاری را در پیشگیری و درمان سرطان خواهد داشت. عضویت در کمیته مشـــورتی تحقیقات پزشـــکی این بنیـــاد، باید با اجازه شـــورای ملی تحقیقات پزشـــکی و سلامت باشد.


روند تصمیمگیری برای اعطای کمک مالی به مراکز تحقیقاتی

- ارز یابی فرم های درخواست توسط دانشمندان عضو کمیته مشورتی

- بازدید از محل مرکز تحقیقات و تجهیزات آن

- مصاحبه با چند نماینده معرفیشده توسط مرکز
معرفی چند سازمان خیریه شاخص در استرالیا
امکانات سایت بنیاد تحقیقات سرطان استرالیا


تمایز این بنیاد با سایر بنیادها

کمک های مالی اعطاشده توسط این بنیاد برای خرید تجهیزات مدرن و فناوریهایی که به روند اکتشـــاف ســـرعت میبخشـــند، اســـتفاده میشـــوند. این بنیاد تنها به برترین مؤسســـات تحقیقاتی در ســـطح استرالیا برای تمامی انواع ســـرطان، کمک میکند. در 7 ســـال اخیر، تمامی هزینه های این بنیاد توســـط درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری بنیاد تأمین شده است.

بنیـــاد تحقیقات ســـرطان اســـترالیا از روشهای ز یـــر برای جـــذب کمکهای مردمی استفاده میکند:

- افرادی که فردی از اعضای خانواده یا دوستشان را از دست داده اند، میتوانند با اهدای یک هدیه به این بنیاد یاد و خاطره آنان را زنده نگهدارند.

- ثبت نام افراد برای پرداخت کمک ماهانه

- اختصاص یک ارث در وصیتنامه برای بنیاد تحقیقات سرطان

- بخشـــش در محـــل کار، به معنـــی اهدای کمک نقدی توســـط کارمندان پیش از کســـر مالیات از حقوقشان که بلافاصله سود مالیاتی را برای آنها به همراه دارد.
 

خدمات پزشکی پروازی رویال استرالیا

این ســـازمان یک از بزرگ ترین و جامع ترین ســـازمان های ایرومدیکال در دنیا است که از جدیدترین تکنولوژیهای ارتباطی، پزشـــکی و هوانوردی برای ارائه خدمات ســـامت به صورت 24 ســـاعته در سرتاسر استرالیا، اســـتفاده می نماید. اصلی ترین منبع مالی این سازمان کمک های مردمی است.

معرفی چند سازمان خیریه شاخص در استرالیا
تصویری از سایت خدمات پزشکی پروازی رویال استرالیا


برخی از خدمات این سازمان شامل موارد ذیل است:

- خدمات پزشکی به روستائیان و ساکنان مناطق دورافتاده

- مشاو ره تلفنی

- پزشکان متخصص پروازی و کلینیکهای پرستاری

- خدمات دندانپزشکی سیار

- انتقال بیمار
بیشتر بخوانید:«قوانین و اهداف استرالیا در زمینه وقف و امور خیریه»
 
این ســـازمان شـــامل 7 مؤسســـه مســـتقل در ایالتهای مختلف اســـت که در قالب خیریه فعالیت میکنند. هر کدام از این 7 خیریه در کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعی استرالیا ثبتنام نموده و تحت نظارت این کمیسیون فعالیت مینمایند.


خیریه سرطانهای نادر استرالیا

هـــدف این خیریه ارتقای آگاهـــی، حمایت و درمان بیماران مبتالبه ســـرطان های نادر اســـت. هر سال 42000 نفر به سرطانهای نادر مبتال می شوند و 24000 نفر بر اثر آن می میرند.
 
معرفی چند سازمان خیریه شاخص در استرالیا
تصویری از سایت خیریه سرطانهای نادر استرالیا

خدمات این خیریه بهقرار ز یر است:

- ایجـــاد انجمـــن بیماران: مبتلا شـــدن به یک ســـرطان نادر موجـــب انزوا و افســـردگی در بیمـــاران می شـــود. ایجاد این انجمن بـــه بیماران امکان آگاهی بیشـــتر از بیماری خود و همچنین ارتباط با سایر افرادی را که تجربه مشابه داشتند، میدهد.

- برنامه های حمایت از بیماران: این خیریه توســـط شناســـایی نیاز بیماران و چالش های پیـــش روی آنـــان، و تســـهیل کمک رســـانی از طریـــق داوطلبـــان و یا ســـازمان های دیگر،
حمایت کار بردی و واقعی از بیماران را تضمین مینماید.

- جذب کمک مالی: این خیریه با ایجاد یک کمپین آنالین، این امکان را برای دوستان و اطرافیـــان یک بیمار فراهم می آورد تا بتوانند با پرداخت نقدی هزینه های درمان به آن بیمـــار کمـــک کنند. این پول به طور مســـتقیم از طریـــق خیریه بـــرای هزینه های درمان بیمار مورد نظر پرداخت می شود.

- درمـــان و تحقیق: این خیریه علاوه بر کمک به بیمـــاران در پرداخت هزینه های درمان، بخشـــی از کمک های پرداخت شده را صرف تحقیقات پزشـــکی برای کشف راه های جدیـــد درمان می نمایـــد. برخی از روش های جدیـــد درمان نیاز به تغییـــر در برنامه های موجود پرداخت هزینه های دولتی دارد که این خیریه این مسئله را دنبال میکند.

- تشـــخیص زودهنگام بیماری: تشـــخیص زودهنـــگام یک موضوع کلیـــدی در نجات بیماران مبتلا به ســـرطان اســـت. این خیریه به ارتقای آگاهی عمومی و تخصصی برای تشخیص زودهنگام عالیم بیماری میپردازد.
 

سازمان درختان برای زندگی

ســـازمان درختـــان بـــرای زندگـــی در واقع تجمعـــی از افرادی اســـت که برای بـــاز رویش درختـــان جنوب اســـترالیا و حفظ پوشـــش گیاهی موجـــود تلاش میکنند. این ســـازمان حدود 10000 عضو دارد که شامل 3000 داوطلب میشود. منابع مالی این سازمان از طریق کمک های مردمی و یا جذب حامی مالی تأمین مینماید.
 
معرفی چند سازمان خیریه شاخص در استرالیا
تصویری از سایت سازمان درختان برای زندگی

فعالیتهای سازمان شامل موارد ذیل میشود:

- شناسایی، مراقبت و نگه داری از گیاهان باقیمانده

- کاشت و مراقبت از گیاهان جایگزین گیاهان بومی

- محافظـــت از تنـــوع زیســـتی از طریـــق جمع آوری بـــذر، ذخیره ســـازی و اســـتفاده برای پروژههای درختکاری

- ظرفیت سازی در جامعه از طریق جذب، آموزش و مدیریت داوطلبان

- برنامه هـــای آموزش رســـمی و غیررســـمی و درگیر نمـــودن جامعه به منظـــور افزایش درک عمومی از ارزش گیاهان بومی، مراقبت از بوته ها و مدیریت پایدار زمین

- مشارکت تجاری و علمی با دیگر سازمان های دولتی و خصوصی


خیریه طعم بهشت

خیریه طعم بهشت در واقع یک مزرعه در نزدیکی سواحل جنوبی استرالیا است که در سال 1999 توسط یک زوج محلی برای کارآموزی و مشاوره به نوجوانان بین 13 تا 20 سال  تأســـیس شـــد. فعالیتهای این مزرعه شـــامل پرورش میوه های ارگانیـــک، پرورش دام و طیـــور، کاشـــت نهال و پـــرورش حیوانـــات یا گونه هـــای گیاهـــی در خطر انقراض اســـت. همچنین این خیریه در تعامل نزدیک با جوانان اســـت و به آنان در مســـیر رشد و یادگیری مهارت هـــای زندگی کمک میکنـــد. جوانان در این مزرعه در کنـــار یادگیری مهارت های کشـــاورزی، می آموزنـــد چگونه مســـئولیت کارهای خـــود را بر عهده گیرند و شـــخصیت انعطاف پذیرتری داشته باشند. منابع مالی این خیریه اغلب از طریق کمک های مردمی و حمایت حامیان مالی تأمین میگردد. چهار حامی مالی برجسته این خیریه شامل یک شرکت حسابرسی مالیاتی، یک مزرعه پرورش دام و طیور، یک شرکت تولیدکننده غذای حیوانات خانگی و یک شرکت باتری سازی هستند.

برنامه های این خیریه به قرار زیر است:

- برنامـــه کاردرمانـــی بـــرای کـــودکان و خردسالان معلـــول یـــا دارای مشـــکالت حرکتی و خانواده هایشان

- برنامه حمایت از معلولان
 
معرفی چند سازمان خیریه شاخص در استرالیا
سایت خیریه طعم بهشت
 

- برنامه حمایت از بیماران روانی

- برنامه آموزش و کســـب مهارت های کشاورزی برای جوانانی که قصد ورود یا بازگشت به محیط کار را دارند

- گسترش روابط با مدارس ابتدایی و برگزاری کلاس های محیط زیست

- گسترش روابط با کلاس های کشاورزی در دبیرستان های محلی

- تأسیس اقامتگاه برای استراحت کوتاه مدت

به عنوان مثالی از برنامه های آموزشـــی- درمانی این خیریه میتوان به درمان به وســـیله حیوانات اشاره نمود. تعامل با حیوانات موجب افزایش حس همدردی، کنترل خشم در هنگام نـــزاع، افزایش مهارتهـــای اجتماعی، افزایش اعتمادبه نفـــس، عزت نفس و غیره میگردد. تمام حیوانات نگهداری شـــده در این مزرعه حیوانات نجیب و اهلی هســـتند و جوانان فرصت مراقبت از آنان را در این مزرعه مییابند.

منطقه ای که این مزرعه در آن قرار دارد، دارای نرخ بیکاری بالایی است. از سوی دیگر تعداد افراد دارای ملک و زمین زراعی که می توانند کارفرمایان بالقوه باشـــند زیاد اســـت. ایـــن مزرعـــه با تربیت نیـــروی متخصص میتواند ســـهمی در کاهش نرخ بیکاری داشـــته باشد. مهارت هایی که جوانان در این مزرعه یاد میگیرند شامل موارد زیر است:

- معرفی مزرعه

- مبانی کلی موتور (ماشین)

- تعمیر و نگه داری ماشین های کوچک

- تعمیر و نگه داری ماشین های بزرگ

- حصارکشی

- پرورش حیوانات

- کاشت و پرورش درخت

- آبیاری

- مدیریت مراتع

- ساخت و ساز


صندوق موقوفه علم و صنعت

صنـــدوق موقوفه علـــم و صنعت در ســـال 1926 به منظور کمک به صنعت اســـترالیا تأســـیس گردیـــد و اکنـــون بیش از 85 ســـال اســـت که بـــه پروژه هـــای علمـــی- صنعتی
کمک هزینه اعطا میکند. این صندوق در ســـال 2009 موفق به دریافت یک جایزه ویژه از  2 گردید. سوی سازمان تحقیقات علمی و صنعتی ایـــن صنـــدوق از پروژه هـــای تحقیقاتـــی که واجد شـــرایط ز یـــر هســـتند حمایت مالی  میکند.

- کمک هـــای مالـــی باید بـــرای فعالیـــت در زمینه هـــای علـــوم طبیعی و کار بردی باشـــد چنانچه منجر به استفاده کار بردی و عملی از آن دانش شود.

- پـــروژه باید در راســـتای منافع ملـــی بوده و همچنین به منظور کمک به صنعت کشـــور، پیشبرد منافع جامعه و کمک کننده در دستیابی به اهداف ملی استرالیا باشد.

- پروژه باید تضمین کننده اهداف استراتژیک صندوق مالی باشد.

اهداف استراتژیک
ازجمله اهداف اســـتراتژیک این صندوق، ســـرمایه گذاری در تحقیقات علمی است که مسائل و اولویتهای ملی پیش روی کشور را در برداشته باشد. ازجمله:

- تحقیقات بنیادین در زمینه الگوهای جدید برای اســـتفاده از منابع پایدار، در حفاظت از محیط زیست و سلامت جامعه باشد.

- تحقیقات تاکتیکی که منجر به راه حل های سریع برای چالش های ملی شود.

- پروژه هـــا مربوط به پژوهش های مشـــترک بین ســـازمان هایی باشـــد که به منظـــور یافتن راه حل برای چالش های ملی گرد هم آمده اند.

- کمکهزینـــه تحصیلـــی برای ایجـــاد و حمایت پژوهشـــگران جوان جهـــت پرداختن به چالش های ملی.

ایـــن صندوق با درک این مطلب که علم یک عنصر کلیدی برای توســـعه اقتصادی، صنعتـــی، محیطی و فرهنگی کشـــور اســـت اقدام بـــه ســـرمایه گذاری در تحقیقاتی کرده است که به رشد پایدار کشور کمک میکند.
 
هدف اولیه صندوق موقوفه
از جملـــه اهداف اولیه صندوق موقوفه علم و صنعت این اســـت که کمک های مالی برای موارد ز یر در نظر گرفته شود:

- فعالیت هایـــی در زمینه هـــای علـــوم طبیعـــی و یا کار بـــردی جهت گســـترش دانش که در برگیرنده کار بردهای آن علوم باشد.

- فعالیت هایـــی در جهـــت منافـــع ملی به منظور کمـــک به صنعت کشـــور و یا کمک به اهداف ملی کشور.

ایـــن صندوق مالـــی، تحقیقات انجام شـــده توســـط نهادهای مختلف را پشـــتیبانی میکنـــد که به تبـــادل دانش و نوآوری می پردازند. این صندوق همچنین واســـطه ای برای کمک های مالی ســـرمایه گذاران به افرادی اســـت که تحقیقات و نوآوری هایی در جهت پیشبرد اهداف آنها انجام می دهند.

اهداف خاص صندوق موقوفه علم و صنعت در حوزههای ز یر خالصه میشوند:

- تحقیقـــات نوظهـــور: شـــامل پروژه های نوظهـــور که دربـــارۀ تحقیق بر روی یـــک کاراکتر خاص است.

- تحقیقـــات اســـتراتژیک: شـــامل پژوهـــش در روشهـــای علمـــی در یافتـــن راه حل های تهدیدات، چالشها و یا فرصت های پیش روی کشور.

- تحقیقـــات حمایتـــی: بـــرای برنامه هـــای تحقیقاتـــی طوالنی مـــدت کـــه با هـــدف ارائـــه پیشرفت های علمی در مناطق سودآور کشور انجام میشود.

- زیرســـاخت تحقیقـــات شـــاخص و برجســـته: متشـــکل از ایجـــاد یـــا توســـعه امکانات قابل توجهی برای انجام تحقیقات در سراسر کشور.

- ترو یج علم: شامل اعطای کمک هزینه ها و بورسیه های تحصیلی.
 
معرفی چند سازمان خیریه شاخص در استرالیا
سایت صندوق موقوفه علم و صنعت
 
اصول
تمامـــی طرح هـــای پروژه های تحقیقاتی باید حداقل یکی از اهـــداف اولیه و یا اهداف و یژه صندوق مالی را دارا باشد.

- قابلیـــت توســـعه در دانشـــگاه های ملـــی و بین المللـــی، ســـایر نهادهـــای تأمین کننـــده بودجه های تحقیقاتی و سایر مؤسسات متمرکز پژوهشی را داشته باشد.

- طرحهای مشترک (بین چند موسسه تحقیقاتی) ارجحیت بیشتری دارند.

- کیفیت و همچنین مرتبط بودن طرح توسط متخصصان بررسی خواهد شد.

- آزمون "ارزش افزوده" برای تمامی بودجه های تخصیص داده شـــده اعمال میشـــود.این آزمون، تکنیکی متداول برای تعیین کار افزوده تحقیقات مورد حمایت مالی است.

- بودجه به تحقیقاتی اختصاص داده میشود که در راستای اهداف ویژه صندوق مالی باشد.

- بودجه تخصیص دادهشده حداکثر به میزان 1-2 میلیون دلار برای 3-5 سال و با توجه به مقدار موافقت شده نهاد پژوهشی خواهد بود.

- ســـنجش مالـــی طرحها (برای ســـطح 1 و 2 ) توســـط متخصص مالی صنـــدوق انجام میشود و توصیه نامه برای شورا و سپس صندوقدار تهیه میگردد. میزان نهایی تخصیص بودجه با توجه به تصمیم صندوقدار خواهد بود.
 
ضوابط سنجش مالی
ضوابط سنجش مالی برای طرحهای تحقیقاتی:

- بررسی اینکه آیا فعالیت موردنظر "پژوهش علمی" است یا خیر.

- مطابق بودن طرح با اهداف استراتژیک صندوق موقوفه علم و صنعت.

- وضوح انجام پذیر بودن طرح و پتانسیل آن برای دستیابی به منافع ملی کشور

- سطح تطابق با اولویت های صندوق موقوفه علم و صنعت

- سطح تطابق با اهداف ویژه ذکرشده صندوق موقوفه علم و صنعت

- بررسی اصل "ارزش افزوده"

- نوآوری روش

- تخصص و سابقه عملکرد گذشته محققان اصلی

- سطح همکاری با دیگر مؤسسات و در رشته های مختلف

- احتمال ایجاد قابلیت رقابت بین المللی

- درخواســـت مالی و ســـطح شـــرکت های ســـرمایه گذاری و ســـایر منابع مالـــی منطبق با دستورالعمل های صندوق موقوفه باشد.
 

حوزههای دارای اولویت

هـــدف اســـتراتژیک صندوق موقوفـــه، ســـرمایه گذاری در تحقیقات علمی اســـت که مســـائل اولویت ملی را در بردارند. ســـرمایه گذاری این صنـــدوق در پروژههای تحقیقاتی، باید متمرکز بر چالش های قابل حل با تحقیقات علمی باشد. از این رو نتیجه کارگردانی های اقتصادی، صندوق های سرمایه گذاری را به سوی اهداف استراتژیک آن سوق می دهند. هـــدف این اســـت که پروژههـــای تحقیقاتی حمایت شـــده توســـط صندوق هـــای موقوفه بتوانند چالشهای وسیع ملی را حل و فصل نمایند. از جمله مواردی که این سازمانها در اولویت قرار میدهند میتوان موارد ز یر را نام برد:

- پرورش گیاهان و حیوانات

- منابع معدنی

- انرژی

- تولیدات صنعتی

- ساخت وساز

- حملونقل

- اطلاعات و خدمات مخابراتی
 

اجتماع کلیسای لیکز

کلیســـای لیکز در سال 1969 تأســـیس شد و بعدها به صورت یک اجتماع درآمد. این اجتمـــاع برای گروه های ســـنی مختلـــف و همچنین بـــرای زنان و مردان به طـــور جداگانه برنامه های آموزشـــی و تفریحی برگزار می نماید و در خالل ایـــن برنامه ها به تقویت ایمان و مســـیحیت در افـــراد میپـــردازد. ازجمله فعالیتهـــای این اجتمـــاع میتوان بـــه برگزاری کلاس های آموزشـــی، برگزاری جلســـات دعـــا و نیایش در شـــبهای خاصـــی از هفته، حضور در مدارس، برگزاری جلسات بازی و تفریح برای کودکان، برگزاری جلسات بحث برای بزرگسالان، برگزاری کمپ تفریحی و اجرای موسیقی، اشاره نمود.

معرفی چند سازمان خیریه شاخص در استرالیا
سایت اجتماع کلیسای لیکز


مرکز اسلامی امام حسین

مرکز اسلامی امام حســـین یک ســـازمان غیرانتفاعی در قالب شـــرکت با مســـئولیت محدود به ضمانت اســـت که در ســـال 1997 تأســـیس شـــد. هدف اصلی این مرکز رشد جامعه مسلمانان از طریق تأمین نیازهای آموزشی، رفاهی و مذهبی، جمع آوری صدقات و زکات و همچنین آموزش تعالیم اسلامی بر اساس تعالیم اهل بیت است. خدمات این مرکز اغلب به زبان انگلیسی ارائه میگردد تا همه جامعه (مسلمانان و غیرمسلمانان) قادر به اســـتفاده از آن باشند. این مرکز در حومه شـــهر سیدنی قرار دارد و دارای یک ساختمان چندمنظوره برای عبادت، آموزش، مشاوره و تجمع های مذهبی است. اهداف این مرکز شامل موارد ز یر است:

- کمک به جامعه مسلمانان در سایه رفع نیازهای فرهنگی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی

- ایجـــاد و ارتقـــای روح بـــرادری و اتحـــاد میان اعضـــای جامعه، حل وفصـــل اختلافات،

- شرکت در فعالیتهای میان ادیان مختلف به منظور درک ادیان دیگر در جامعه

- ارائه کمک های مالی و داوطلبانه به افراد نیازمند در داخل و خارج از استرالیا فارغ از مرز جغرافیایی، نژاد و مذهب

- همکاری با دیگر انجمن ها یا مؤسسات خیریه به منظور تسهیل دستیابی به اهداف طرفین

- ارتقای اصل چند فرهنگی

معرفی چند سازمان خیریه شاخص در استرالیا
سایت مرکز اسالمی امام حسین


مرکز مشـــاو ره امام حســـین قادر به ارائه مشاو ره به زبانهای فارســـی، انگلیسی، اردو و عربی در زمینه های ز یر است:

- ازدواج

- غم و اندوه

- مسائل خانوادگی

- مسائل جوانان و کودکان

- درک اسالم

- اختلافات


منبع: کتاب آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور استرالیا
نسخه چاپی