جهاني شدن زندگي اجتماعي

وقتي که به مغازه يا فروشگاه محلي مي رويد نگاهي دقيق به آرايش فرآورده هايي که عرضه شده است بيفکنيد. انواع گوناگون کالاهايي که در غرب به آساني در دسترس هر فردي است که پولي براي خريدن آن دارد، بستگي به ارتباطات
جهاني شدن زندگي اجتماعي
جهاني شدن زندگي اجتماعي

 

نويسنده: آنتوني گيدنز
مترجم: منوچهر صبوري 

وقتي که به مغازه يا فروشگاه محلي مي رويد نگاهي دقيق به آرايش فرآورده هايي که عرضه شده است بيفکنيد. انواع گوناگون کالاهايي که در غرب به آساني در دسترس هر فردي است که پولي براي خريدن آن دارد، بستگي به ارتباطات اقتصادي بي اندازه پيچيده اي دارد که در سراسر جهان گسترده است. فرآورده هايي که عرضه گرديده اند در يکصد کشور مختلف ساخته شده يا اجزاء و قسمتهاي به کار گرفته شده در آنها از اين کشورها آمده است. همه ي آنها مي بايد به طور منظم به سراسر جهان حمل شود، و جريان دايمي اطلاعات براي هماهنگ کردن ميليونها معاملاتي که هر روز در ارتباط با آنها انجام مي گيرد ضروري است.
پيترورسلي، مردم شناس مي نويسد: "تا روزگار ما جامعه ي انساني هرگز وجود نداشته است". (Worsley, 1984, p.1) به اين معنا که تنها در دوران اخير است که ما مي توانيم از شکلهاي ارتباط اجتماعي که پهنه ي زمين را درنوريده اند سخن بگوييم. در نتيجه ي پيوندهاي رشد يابنده ي وابستگي متقابل که اکنون عملاً در زندگي هر کسي اثر مي گذارند، جهان از جنبه هاي مهمي به صورت يک نظام اجتماعي واحد (1) درآمده است. نظام جهاني تنها محيطي نيست که در درون آن جوامع خاصي- مانند بريتانيا- توسعه و تحول پيدا مي کنند. ارتباطات اجتماعي، سياسي و اقتصادي که مرزهاي بين کشورها را در مي نوردد سرنوشت کساني را که در هر يک از آنها زندگي مي کنند قطعاً مشروط مي سازد. اصطلاح کلي براي وابستگي متقابل فزاينده ي جامعه ي جهاني، جهاني شدن است.
اشتباه خواهد بود که درباره ي جهاني شدن صرفاً به عنوان يک فرايند رشد وحدت جهاني بينديشيم. جهاني شدن روابط اجتماعي مي بايد اساساً به عنوان ترتيب يابي دوباره ي زمان و فاصله(2) در زندگي ما درک شود. به سخن ديگر، زندگي ما بيش از پيش از فعاليتها و رويدادهايي تأثير مي پذيرد که کاملاً دور از زمينه هاي اجتماعي اي که در آن فعاليتهاي هر روزه خود را انجام مي دهيم رخ مي دهند. جهاني شدن، اگر چه امروز به سرعت گسترش مي يابد به هيچ وجه پديده ي کاملاً جديدي نيست، و از زماني در حدود دو يا سه قرن پيش که نفوذ غرب شروع به گسترش به سراسر جهان کرد آغاز گرديد. جهاني شدن روابط اجتماعي به گونه اي برابر و هماهنگ پيش نرفته و از آغاز در ارتباط با نابرابري ميان مناطق مختلف جهان بوده است. به ويژه فرايندهايي که جوامع جهان سوم را پديد آوردند بسيار مهم اند. اختلافات زياد ثروت و سطح زندگي، کشورهاي صنعتي ( جهان اول و دوم ) را از کشورهاي جهان سوم- که بيشتر جمعيت کره زمين در آنها زندگي مي کنند- جدا مي سازد.

پي نوشت ها :

1. single social system
2. reordering of time and distance

منبع مقاله :
گيدنز، آنتوني، (1376)، جامعه شناسي، ترجمه ي منوچهر صبوري، تهران: نشر ني، چاپ بيست و هفتم: 1391 

 

نسخه چاپی