فصلنامه بينات
فصلنامه بينات
بينات نخستين نشريه قراني به زبان فارسي است كه پس از انقلاب اسلامي منتشر شده است. علاوه بر پژوهش هاي قراني - تفسيري - جنبه‌ اطلاع رساني نيز دارد و تمامي كتب، مقالات و مصاحبه هاي ‌قراني منتشر شده در سراسر كشور را در هر فصل ارئه مي دهد.

دوره انتشار: فصلنامه

زبان: فارسي

موضوع: قرآن پژوهي

صاحب امتياز: موسسه معارف اسلامي امام رضا (ع)

مدير مسئول: محمد عبداللهيان

سردبير: حسن پويا

مدير اجرايي: حسين عبداللهيان

محل انتشار: قم

تلفن: 7742010 (0251)

فاكس: 7739747 (0251)

نشاني: قم، بلوار شهيد محمد منتظري، كوچه 8 پلاك 12 كد پستي :43788-37137

صندوق پستي: 3319-37185

وب سايت: www.maaref.ir

پست الکترونيک: info@maaref.ir