مؤسسه ي درمان و حمايت از بيماران سرطاني
مؤسسه ي درمان و حمايت از بيماران سرطاني


 

 
قبل از تأسيس بيمارستان سيد الشهدا(ع)(اميد)،بيماران صعب العلاج سرطاني درسالني واقع در مرکز آموزشي درماني فيض بستري مي شدند.با افزايش بيماران ،مرحوم «حاج عبدالعلي فيض »مؤسس مرکز فيض که از بندگان صالح خداو شخصيتي ممتازو فداکاربود تصميم گرفت مکاني را براي پذيرش و درمان اينگونه بيماران اختصاص دهد. بدين ترتيب مؤسسه ي درمان و حمايت ازبيماران سرطاني استان اصفهان با حمايت هاي مالي بيدريغ «مرحوم فيض»و جمع ديگري از خيرين اصفهان تأسيس گرديد و در تاريخ 1344به شماره ي 41به ثبت رسيد . وظيفه ي اصلي مؤسسه ،جلب کمک هاي مادي و معنوي افراد نيکوکار،درمان و معالجه ي بيماران سرطاني مستمند و نيزفراهم نمودن وسايل عزيمت آنها به تهران براي ادامه ي درمان است .
اين مرکز که درحال حاضر با مديريت محمد علي خامي،حجت الاسلام شيخ مهدي مظاهري، محمد علي الشريف ،سيد حسن بحرينيان ،محمد جواهرنشان ،محمد مهدي حسيني ،مهندس جليل خيام باشي ،مجيد داوودي ،مهندس عبدالحسين سيف الهي ،علي فيض ،رضا کرماني القريشي ،دکتر فريبرزمکاريان ،سيد حسين محقق مطلق و جمال ملک نائيني اداره مي شود ،داراي بخش هاي داخلي زنان و مردان ،جراحي اطفال ،ويژه ،اتاق عمل ،تالاسمي و هموفيلي ،راديولوژي ،راديوتراپي ،داروخانه ،فيزيوتراپي و...مي باشد.همچنين خيرين دربخش ساختمان سازي بيمارستان عبارتند از:آقاي حاج اکبرطلامينائي ،آقاي حاج سيد حسن نوائي ،حاج آقا اعتزازيان ،حاج آقا طلاکار ،برادران حاج صباغ ،حاج ابوالقاسم هرندي مرحوم آقاي حاج حسين اخوان طبيب و مرحوم حاج آقا کمال داوودي .
خدمات بهداشتي درماني اين مرکز شامل :اعمال جراحي ،شيمي درماني،راديوتراپي و امورحمايتي نظير پرداخت کمک هاي نقدي و تخفيف و رايگان کردن هزينه هاي درماني و توسعه و گسترش فضاهاي درماني و خريد تجهيزات پزشکي مورد نيازبيمارستان مي باشد .
اين مرکزدرطرح توسعه خود تکميل ساختمان بيمارستان 7طبقه ي حضرت امام رضا (ع)با 20000مترمربع زيربنا ،طرح گسترش بخش پرتودرماني با 6000متر مربع زيربنا ،طرح احداث پارکينگ دو طبقه ي مسجد و مهد کودک را با 3000متر مربع زيربنا در دستورکار دارد . به طورميانگين روزانه 850نفربيمار به بخش ها و درمانگاه هاي اين مرکز مراجعه مي نمايند.همچنين حدود 1700نفربيمارخاص تالاسمي و هموفيلي نيز تحت پوشش اين مرکز مي باشند.
نشاني خيابان خيام -کوي نهر فرشادي
تلفن 2363656
منبع:نشريه جلوه هاي ماندگار،شماره 88.