0
ویژه نامه ها

حجاب ريشه در تاريخ كهن ايران زمين دارد

- حجاب به معناي پوشاندن بدن از نامحرمان، امري فطري است كه براي حيات اجتماعي انسان ضرورت دارد. برهنگي و بي حجابي و حتي بدحجابي از جمله تنشهاي فرهنگي، اجتماعي است كه جوامع را در آستانه فروپاشي قرار داده و نمونه بارز آن را مي توان در غرب بي بند و بار كنوني جستجو كرد.
حجاب ريشه در تاريخ كهن ايران زمين دارد
 حجاب ريشه در تاريخ كهن ايران زمين دارد
حجاب ريشه در تاريخ كهن ايران زمين دارد
نويسنده:احمد فياض
منبع:روزنامه کیهان
- حجاب به معناي پوشاندن بدن از نامحرمان، امري فطري است كه براي حيات اجتماعي انسان ضرورت دارد. برهنگي و بي حجابي و حتي بدحجابي از جمله تنشهاي فرهنگي، اجتماعي است كه جوامع را در آستانه فروپاشي قرار داده و نمونه بارز آن را مي توان در غرب بي بند و بار كنوني جستجو كرد.
- معمولا حجاب را يكي از احكام برجسته اسلامي مي دانند كه البته در قرآن كريم رباني نيز به صراحت در سوره احزاب و نور از آن ياد شده است و براين اساس در تمامي تبليغات و تهاجمات فرهنگي- رواني غرب، حجاب را با پوشش اسلامي و حتي چادر برابر مي دانند!!
- اما جالب اينجاست كه با توجه به فطري بودن مقوله حجاب، تمامي اديان آسماني، جامعه را به سوي آن فراخوانده و حتي در قوميت ها و ملل گوناگون با ريشه تاريخي كهن نظير ايران بعنوان يك فرهنگ نهادينه شده است!
در ايران باستان، چادر قبل از حضور دين مبين اسلام بعنوان مقوله اي «ملي» مطرح بوده است تا بدانجا كه برخي محققان و انديشمندان، پوشش اسلامي را نتيجه تعامل فرهنگي بين اعراب و ايرانيان دانسته اند! اما صحيح آن است كه مباني فقهي و احكام اسلامي از آنجا كه برپايه فطرت و ارزش هاي والاي بشري بنا نهاده شده است با مهر تاييد زدن بر حجاب ايراني موجب تقويت و اعتلاي فرهنگ حجاب كه اكنون مترادف با پوشش اسلامي است، شده است.
- چادر نيز تنها يكي از مصاديق بارز و نمونه حجاب مي باشد. متاسفانه ملاحظه مي شود كه جامعه غرب با مساوي جلوه دادن حجاب و چادر و با استناد به مواد ابلاغيه حقوق بشر، اصل فلسفه حجاب را زير سؤال مي برد. غرب به جهت تضعيف باورها و ارزشهاي ديني و ملي ما، حجاب را مانعي براي آزاديهاي زنان در امور اجتماعي و اقتصادي و... مي داند و با ناديده گرفتن عزت و كرامت بانوان و فطري بودن اصل حجاب به دنبال القاء نظريات خود مبني بر تبعيض آميز بودن اين حكم اسلامي، ايراني دارد تا از اين رهگذر در راستاي تاكتيكهاي تهاجم فرهنگي (بي هويت نمودن نسل جوان، تضعيف و تخريب باورهاي ديني و ملي، شكست انقلاب اسلامي ايران و...) اندلسي ديگر را بوجود آورد.
- مقام معظم رهبري در بيانات گهربار خود با اشاره به ايراني بودن حجاب مي فرمايند:
«زنان ما چادر را انتخاب كرده اند. البته ما هيچ وقت نگفتيم كه حتماً چادر باشد و غيرچادر نباشد. گفتيم كه چادر بهتر از حجاب هاي ديگر است.
زنان ما مي خواهند حجاب خودشان را حفظ كنند. چادر را هم دوست دارند و چادر «لباس ملي» ماست. چادر بيش از آنكه يك حجاب اسلامي باشد، يك حجاب ايراني است! مال مردم ما و لباس ملي ماست.(1)
- همچنين ايشان مي فرمايند:
« در عرصه فعاليت هاي اجتماعي اعم از فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي به معناي خاص، فعاليت علمي، درس خواندن، تلاش كردن در راه خدا و... هيچ تفاوتي از نظر اسلام نيست و اگر كسي عكس اين را بگويد منطق اسلام نيست و برخلاف سخن اسلام حرف زده است. البته مرز ميان اين روابط همان حجاب است.(2)
- استاد ارجمند شهيد مطهري(ره) نيز در كتاب «بررسي حجاب» با اشاره به فرهنگ حجاب در قبل از اسلام در جوامع ايراني و رومي به تخطئه اين ادعا كه حجاب از ايران يا جاي ديگري به اسلام وارد شده باشد، مي پردازد و مي فرمايد:
«فقط بعدها براثر معاشرت اعراب مسلمان با تازه مسلمانان غيرعرب، حجاب از آن چه در زمان رسول اكرم وجود داشت شديدتر شد».
استاد دراين كتاب مي كوشد تا نگرش غلطي و موذيانه اي كه مي گويد حجاب از ايران وارد اسلام گرديده است، را نفي كند. زيرا با پيوند و تاكيد ايراني- اسلامي مقوله حجاب و چادر و از اين تهاجم شوم، اهداف سياسي و فرهنگي خاصي را دشمنان و معاندان نظام پيگيري مي كنند. درهمين راستا و با توجه به شرايط سياسي منطقه اي و بين المللي و نقش انكارآميز ايران با هويتي اصيل ايراني، اسلامي استراتژي تهاجم فرهنگي هم شكل مي پذيرد.
- در كلام روشنفكراني مانند دكتر علي شريعتي نيز به ريشه تاريخي و فرهنگي حجاب ايراني اشاره شده است.
دكتر علي شريعتي در جواب سؤالي كه مي پرسد:
«پوشش سنتي زن ايراني چيست؟ مي گويد: پوشش سنتي؟! فرهنگ و هنر همه اش را مي داند! بهتر از من و شما! چون تاريخ آن فرهنگ و هنر را در خود جاي داده است.»
همچنين ايشان (دكتر شريعتي) در پاسخ به سنتي بودن پوشش چادر مي گويد:
«نه! اين پوششي كه انتخاب مي كنند (چادر) به عنوان برگشت به سنت قديمي نيست، اين جلوتر افتادن از مدرنيسم است!اين از مدرن شدن جلوتر است. اين پوشش سنتي، ملي و تاريخي ماست!» (3)
¤ حالا براستي تاريخ درباره ايراني بودن حجاب چه مي گويد؟!
- يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه زنان ايران زمين از زمان مادها (كه نخستين ساكنان اين ديار بوده اند) حجاب كاملي شامل پيراهن بلندچين دار و شلوار تا مچ پا و چادر و شنلي بلند روي لباس ها، داشته اند.
اين حجاب در دوران سلسله هاي مختلف پارس ها نيز معمول بوده است. در زمان بعثت زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان ايراني از حجابي كامل برخوردار بوده اند.برابر متون تاريخي، در همه آن زمان ها پوشاندن موي سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر رايج بوده است و زنان با آزادي در محيط بيرون خانه رفت و آمد مي كردند و هم پاي مردان به كار مي پرداختند. و اين امور با حجاب كامل و پرهيز شديد از اختلاط هاي فساد برانگيز همراه بوده است.جايگاه فرهنگي پوشش در ميان زنان نجيب ايران زمين به گونه اي بوده است كه در دوران سلطه كامل شاهان، هنگامي كه خشايارشاه به ملكه «وشي» دستور داد كه بدون پوشش به بزم بيايد تا حاضران زيبايي او را بنگرند، وي امتناع كرد و براي اين سرپيچي، به حكم دادوران، عنوان «ملكه ايران» را از دست داد.
در زمان ساسانيان كه پس از نبوت زرتشت است افزون بر چادر، پوشش صورت نيز در ميان زنان اشراف معمول شد.به گفته ويل دورانت، پس از داريوش، زنان طبقات بالاي اجتماع جرات نداشتند كه جز در تخت روان روپوش دار از خانه بيرون بيايند.برخي از انديشمندان و تمدن نگاران، ايران را مبلغ اصلي ترويج حجاب در جهان معرفي كرده اند.مركز بعثت «اشو زرتشت» ايران بوده است و وي درباره حجاب و پوشش زنان و تأييد حدود و كيفيت حجاب رايج آن دوران كوشيد تا با پندهاي خود ريشه هاي دروني حجاب را مستحكم نمايد و عام درون را ضامن اجراء و پشتوانه استمرار و استواري حجاب قرار دهد(4)
¤ آمارهاي منتشره حكايت از حضور 000/200/1 بدحجاب و يا بي حجاب در كشورمان دارد(5). اين عده با فرض عدم اعتقاد به احكام و تعاليم پوياي اسلامي، قطعا خود را ايراني دانسته و متاثر از فرهنگ غني و پرافتخار ايران باستان مي باشند.
اين هموطنان عزيز كه با حضور در مجامع فرهنگي- هنري و يا دانشجويي در لواي دكترين روشنفكري، نگران تخريب آثار باستاني و تاريخي نظيري بيستون، تخت جمشيد و مجموعه توس و... مي باشند، آگاه باشند كه اين يادگار كهن ايران زمين (حجاب) نيز در معرض تخريب و هجمه اي ويران كننده با گلوله هاي «حجاب گريزي» و «حجاب هراسي» دشمنان و معاندان ايران اسلامي قرار گرفته كه نيازمند عزم ملي در جهت حفظ و گسترش و تقويت آن از سوي تمامي هم ميهنان عزيز مي باشد.
ختم كلام اينكه افتخار بايد كرد كه نجابت، عفاف، حجاب و غيرت و شجاعت، نهادينه در ضمير هر ايراني است.

پي نوشت ها:

1- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار پرستاران (20/7/73)
2- بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75)
3- كتاب زن اثر دكتر علي شريعتي ص 278
4- پيام نما (14/5/85 ص 752)
5- سردار احمدي مقدم/ 20/9/85

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما