لوازم مسجد

بيرون بردن لوازم مسجد 74-س:چند عدد بخارى چوب سوز را قبلاوقف مسجد نموده‏اند و فعلا با تعويض بخاريها، ديگراحتياجى به آنها در اين مسجد نيست و مسجدى دريك روستا احتياج مبرم به بخارى دارد،با امام جماعت‏مسجد شهر در اين مورد مشورت شد كه ايشان اجازه‏استفاده از آنها را بدهند امام فرمودند:نامه‏اى به حضورامام بنويسيد اگر حضرت امام اجازه دادند مانعى ندارد، لذا از حضور حضرت امام تقاضا مى‏شود نظر مبارك رادر جواز يا عدم جواز بيان فرماييد. ج-اگر مسجدى كه بخارى براى آن وقف‏شده احتياج ندارد،مى‏توانند با نظرمتصدى شرعى، در مسجد ديگر از آن‏استفاده نمايند (1) .
چهارشنبه، 8 اسفند 1386
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
لوازم مسجد
لوازم مسجد
لوازم مسجد

بيرون بردن لوازم مسجد

74-س:چند عدد بخارى چوب سوز را قبلاوقف مسجد نموده‏اند و فعلا با تعويض بخاريها، ديگراحتياجى به آنها در اين مسجد نيست و مسجدى دريك روستا احتياج مبرم به بخارى دارد،با امام جماعت‏مسجد شهر در اين مورد مشورت شد كه ايشان اجازه‏استفاده از آنها را بدهند امام فرمودند:نامه‏اى به حضورامام بنويسيد اگر حضرت امام اجازه دادند مانعى ندارد، لذا از حضور حضرت امام تقاضا مى‏شود نظر مبارك رادر جواز يا عدم جواز بيان فرماييد. ج-اگر مسجدى كه بخارى براى آن وقف‏شده احتياج ندارد،مى‏توانند با نظرمتصدى شرعى، در مسجد ديگر از آن‏استفاده نمايند (1) .
75-س:آيا جايز است لوازم مسجد،از قبيل كولر،بلندگو و فرش جهت استفاده شخصى فاتحه وعروسى و يا استفاده پيشنماز مسجد از مسجد خارج‏شود؟
ج-تابع كيفيت وقف است اگر براى استفاده‏در مسجد وقف شده،بيرون بردن از مسجدجايز نيست (2) .
76-س:آيا بردن فرش مسجد قديم در مسجدجديد متصل جايز است؟
ج-اگر جزء مسجد قديم محسوب است‏جايز است (3) .
77-س:عده‏اى از افراد خير پولى براى خريدن‏اجناسى كه مورد احتياج مسجد است مى‏دهند و آن‏اجناس به نام مسجد خريدارى مى‏شود،آيا مى‏توان ازآنها در خارج از مسجد براى كارهاى خير استفاده‏نمود؟
ج-اگر براى خصوص مسجد مزبورداده‏اند در خصوص آن مسجد از آن‏استفاده شود (4) .
78-س:در مسجد گليم‏هايى است كه درحاشيه‏اش نوشته شده وقف مسجد است و اجازه خارج‏كردن از مسجد نيست،فعلا فرشهاى قيمتى براى آن‏مسجد آورده و فرش نموده و گليم‏ها را برداشته وحجرات همان مسجد را كه در حياط مسجد است‏فرش نموده‏اند و طلاب علوم دينيه در آنها ساكن‏هستند.آيا اشكالى دارد يا خير؟
ج-در فرض سؤال گليم مسجد را زير فرش خود مسجد،پهن كنند و به جاى ديگر نبرند (5) .
آيت‏الله گلپايگانى قدس‏سره

فروش لوازم مسجد

79-خريد و فروش چيزهايى كه وقف مسجد شده‏باطل است،ولى اگر به طورى خراب شود كه نتواننداستفاده‏اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند،مثلا فرش مسجد پاره شود كه نتوانند روى آن نمازبخوانند،فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه‏ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به‏مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكترباشد (6) .
80-س:تبديل قرآن و كتب وقف شده در مساجدبه احسن،چه صورت دارد؟
ج-تا موقعى كه قابل استفاده است فروش‏و تبديل آن جايز نيست (7) .
81-س:چيزهايى كه به مسجد به عنوان نذرداده مى‏شود،مانند پنكه،چراغ،استكان و نعلبكى‏چنانچه زايد بر احتياج باشد،آيا متولى مى‏تواند زياده رابفروشد و به ساير هزينه‏هاى لازم مسجد برساند؟
ج-در صورتى كه مورد نياز ساير مساجدنباشد مانعى ندارد (8) .
آيت‏الله فاضل‏لنكرانى دامت‏بركاته
82-س:سماور ذغالى را فردى وقف مسجدكرده و اكنون مورد استفاده قرار نمى‏گيرد،آيا مى‏شودآن را فروخت و به جاى آن فرش تهيه كرد؟
ج-اگر مسجد ديگرى نياز به چنين‏سماورى داشته باشد به آنجا داده شود واگر چنين نيست آن را تبديل به سماورگازى و مثل آن كنند و در صورت عدم‏نياز پول آن را صرف در آبدارخانه مسجدكنند (9) .
آيت‏الله فاضل‏لنكرانى دامت‏بركاته
83-س:اجناسى مانند قند و چاى را كه درمساجد و غيره زياد مى‏آيد و در اثر گذشت ايام احتمال‏فاسد شدن آنها وجود دارد،آيا مى‏توان فروخت و پول‏آن را خرج همان مسجد كرد،يا بايد به مسجد ديگربرد؟
ج-اگر بشود از عين آن در مساجد و يا دروقت ديگر استفاده كنند اين امر تقدم دارد (10) .
آيت‏الله فاضل‏لنكرانى دامت‏بركاته

لوازم مسجد تخريب شده

84-س:مسجدى قديمى كه غير قابل استفاده‏بود تخريب و نوسازى شده مقدارى از سنگهاى‏شبستان باقى مانده،آيا استفاده از آن سنگها جهت‏توالت و دستشويى جايز است‏يا خير؟زيرا سنگهاى‏اضافى از اصل ساختمان و شبستان مسجد مى‏باشد؟
ج-در فرض سؤال اگر مسجد ديگرى درمحل يا غير آن باشد كه نياز به سنگ داشته باشند، صرف آن شود و چنانچه مسجدديگرى نباشد،سنگها را بفروشيد و پول آن‏را صرف خود مسجد كنيد و صرف آن درتوالت و دستشويى صحيح نيست (11) .
آيت‏الله گلپايگانى قدس‏سره

آوردن قرآن و مهر از مسجد

85-س:آيا مهر مسجد را به مسجد ديگرمى‏توان برد يا نه؟مثلا اگر كسى مهر مسجد را ببرد ومدتى با آن نماز بخواند چه در منزل و چه در مسجدديگر آيا نماز او چه صورت دارد؟
ج-جايز نيست و بايد به جاى اول‏برگرداند،مگر آنكه يقين كند كه مخصوص‏آن مسجد نيست (12)
آيت‏الله اراكى قدس‏سره
86-س:قرآنهايى كه در مسجد الحرام است،بر بعضى نوشته شده كه وقف است،ولى بر بعضى ديگر نوشته نشده است،شايع است آنها كه كلمه وقف‏و يا عبارت ديگر كه مفهم وقف بودن باشد ندارد،جايز است‏بردارند و چنين كارى احيانا شده است،بفرماييد جايز است‏يا نه؟
ج-برداشتن آنها بدون اينكه از متصدى‏ذيربط بگيرند،جايز نيست و بايدبرگردانده شود (13) .

استفاده از بلندگوى مسجد

87-س:در مسجد...يك دستگاه بلندگو است‏كه در موقع اذان و مجالس سوگوارى از آن استفاده‏مى‏شود،بعضى اوقات،كودكى يا پولى از اشخاص،مفقود مى‏شود از ما خواهش مى‏كنند كه به وسيله‏بلندگو،به اهالى شهر ابلاغ نماييم،حكمش چيست؟
ج-اگر بلندگو را به خارج نبرند و پول‏برق آن را بدهند،اشكال ندارد (14) .
آيت‏الله گلپايگانى قدس‏سره

استفاده از برق مسجد

88-س:اگر در مسجد روضه برقرار باشد،آيامى‏توان براى ضبط شخصى از برق آن استفاده كرد؟
ج-جايز نيست،مگر آنكه پول برق‏مصرف شده را بدهند (15) .
آيت‏الله فاضل‏لنكرانى دامت‏بركاته

ميوه‏هاى درخت مسجد

89-س:اينجانب خادم مسجدى هستم كه مدت‏سى و دو سال در اين مسجد براى رضاى خدا خدمت‏مى‏كنم و از كسى مزد و حقوق نگرفته و نمى‏گيرم،درحياط اين مسجد مقدارى درخت قلمه و درخت ميوه‏غرس نمودم و بار آوردم،آيا جايز است از ميوه و چوب‏آنها،خانواده اينجانب استفاده كنند يا جايز نيست؟
ج-اگر درختان را از مال خودتان غرس‏كرده‏ايد و وقف ننموده‏ايد،ميوه آن از خودشماست و مى‏توانيد استفاده كنيد (16) .

پى‏نوشتها:

1-استفتاآت،ج 2،ص 386،س 125.
2-همان،ص 344،س 25.
3-همان،ص 345،س 27.
4-همان،ص 345،س 28.
5-مجمع المسائل،ج 1،ص 146،س 74.
6-توضيح المسائل،م 2094.
7-استفتاآت،ج 2،ص 370،س 88.
8-جامع المسائل،ج 1،ص 92،س 293.
9-جامع المسائل،ج 1،ص 92،س 296.
10-جامع المسائل،ج 1،ص 93،س 302.
11-مجمع المسائل،ج 1،ص 146،س 73.
12-استفتاآت،ج 2،ص 345،س 26.
13-مناسك محشى،ص 396،استفتائات مسائل متفرقه،س 1346.
14-مجمع المسائل،ج 1،ص 145،س 70.ا
15-جامع المسائل،ج 1،ص 96،س 316.
16-استفتاآت،ج 2،ص 334،م 1.

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط