0
مقالات مرتبط
ویژه نامه ها

راهبردهای قرآنی درنقد وبررسی جبهه های یهود

ملاحظه هایی بررویارویی های پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم ) با یهود آن طور که ازتاریخ اسلام وسیره رسول اکرم ( صلی الله علیه ) برمی آید حضرت همزمان درچند جبهه از جمله درمقابل قریش قبایل عرب ، یهودیان وامپراتوری روم می جنگد وبه جنگ های متعددی برای نشر وگسترش اسلام وبویژه دفاع از حکومت اسلامی نوپای خویش اقدام فرمود وسرانجام نیز درتمامی جبهه ها پیروز شود .
راهبردهای قرآنی درنقد وبررسی جبهه های یهود
راهبردهای قرآنی درنقد وبررسی جبهه های یهود
راهبردهای قرآنی درنقد وبررسی جبهه های یهود
نويسنده:نوروز اکبری زادگان
نگاه اول
ملاحظه هایی بررویارویی های پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم ) با یهود آن طور که ازتاریخ اسلام وسیره رسول اکرم ( صلی الله علیه ) برمی آید حضرت همزمان درچند جبهه از جمله درمقابل قریش قبایل عرب ، یهودیان وامپراتوری روم می جنگد وبه جنگ های متعددی برای نشر وگسترش اسلام وبویژه دفاع از حکومت اسلامی نوپای خویش اقدام فرمود وسرانجام نیز درتمامی جبهه ها پیروز شود .
دراین بررسی به رویارویی های جبهه یهود علیه پیامبر( صلی الله علیه و آله و سلم ) می پردازیم تاجایگاه یهود درمیان دشمنان سرسخت پیامبر تبیین شود پر واضح است که جبهه قریش تازمان هجرت پیامبر به مدینه بیشترین ضربات را از سوی جبهه های اسلام برپیکره اشرافیت سنتی خویش دریافت کرده بود واز این رو حیات سیاسی اقتصادی فرهنگی واجتماعی خویش را در معرض نابودی کلی می دید وبدیهی بود که برای نابودی جبهه اسلام برنامه ریزی وسازماندهی وسیعی انجام دهد ودراین راستا از همه ی نیروها وامکانات خود وسایر قبایل عرب وحتی یهود بهره گیرد (یهودیان ی) مدینه علاوه برامور کشاورزی با پرداختن به امور صنعتی واقتصادی درمقابل اوس وخزرج مهمترین قدرت اقتصادی منطقه مدینه به حساب می آمدند چنان چه از آیات قرآن کریم برمی آید آنان گمان می کردند قدرت اقتصادی ودفاعی برتر آنها همواره موجب نجات آنان خواهد شد « هوالّذی اخرج الّذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاّول الحشر ما ظننتم ان یخرجو وظّنوا انّهم ما نعتهم حصونهم من الله فاتیهم الله من حیث لم یحتسبوا و...» (1)(او کسی است که کافران اهل کتاب را درنخستین برخورد با مسلمانان از خانه هایشان بیرون راند گمان نمی کردند آنها خارج شوند وخودشان نیز گمان می کردند که دژهای محکم شان آنها را از عذاب الهی مانع می شود اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و...)
علاوه براوس وخزرج که درمدینه اختلافات دیرینه ای داشتند قبایل یهود نیز در دوران جاهلیت با یکدیگر اختلافاتی داشتند ودرآستانه ی ورود پیامبر به مدینه آنان نیز چون اوس وخزرج احساس کردند ویا مصلحت آینده ی خود را درآن دیدند که از نزاع پرهیز کنند .
یهودیان پس از هجرت پیامبر( صلی الله علیه و آله و سلم ) به مدینه با او پیمان وطنی بستند (2) امّا مدّتی از این معاهدات نگذشته بود که قبیله بنی قینقاع تصمیم گرفت که از شروط معاهده سرپیچی کند وسرانجام جبهه پیامبر را با آن همه پیروزی های درخشان با شکست مواجه سازند ازاین رودشمنی خویش را کاملا آشکار ساختند وپیمان خود را نقص کردند (3)آنان ابتدا سعی کردند تامیان مردم مدینه اختلاف اندازند وبا یادآوری جنگهای دوره جاهلیت آنها را متفرق سازند وکاملا روشن بود که با وجود اعتماد وبرادری دربین مسلمین ، یهودیانی طرفی نمی بستند اما وجود نفاق واختلاف دربین آنان استقرار یهود درمنطقه حساس مدینه آسانتر می شد بنابراین پیامبر با عقد قرارداد عدم تجاوز آنها به مسلمین وقطع ارتباط با قریش سعی درکنترل جبهه یهود داشتند تابه خطری عمده درآینده نزدیک برای نهضت اسلامی تبدیل نشود دراین رابطه قرآن کریم می فرماید « ودَّکثیر من اهل کتاب لو یردّونکم من بعد ایمانکم کُفَّارا حسداً منِّ عند انفسهم مِّن بعد ماتبّین لهم الحقُّ فاعفوا واصفحوا حتَّی یأتی الله بأمره انَّ الله علی کلِّ شیٍ قدیر « (4)
بسیاری از اهل کتاب آرزو ومیل آن دارند که از ایمان شما را به کفر برگردانند به سبب رشک وحسدی که برایمان شما می برند بعداز آن که حق برآنها آشکار شد پس اگر از آنها ستمی به شما مسلمین رسید درگذرید ومدرا کنید تا هنگامی که فرمان خدا ( به جنگ یا به صلح ) برسد که البته خدا برهمه چیز قادر وتواناست )
مفاد پیمان پیامبرصلی الله علیه و آله با یهودیان :
این پیمان که به نوعی روشن، پیمان عدم تعرّض وهم زیستی مسالمت آمیز به حساب می آمد شامل مواردی از این قبیل بود :
1. مسلمانان ویهودیان هم چون امّتی واحد درمدینه خواهند بود .
2. هر گروه درانجام مراسم دینی خود آزاد است
3. چنان چه جنگی رخ دهد، اگر تجاوزی نباشد، به یکدیگر یاری خواهند رساند .
4. هرگاه مدینه مورد یورش دشمن قرارگیرد، هر دوگروه دردفاع شرکت خواهند کرد.
5. صلح با دشمن ،با مشورت هر دوطرف انجام خواهد شد .
6. امضای کنند گان این پیمان با خیر خواهی ونیک رفتاری درکنار هم بسر خواهند برد .(5)
اما آن چنان که ازروحیه ی قومیت گرایی ونژاد پرستی یهودیان برمی آمد، آنان هرگز نتوانستند درمقابل گسترش سریع اسلام آرام بمانند وبه بهانه های مختلفی پیمان عدم تعرّض را نقض کرده وبه توطئه های علیه اسلام پرداختند .(6)

اهداف اصلی پیامبر( صلی الله علیه و آله ) درمبارزه با یهودیان مدینه

می توان اهداف پیامبر( صلی الله علیه و آله ) را درمبارزه با یهودیان مدینه، اینگونه برشمرد :
1.پاک سازی مدینه ی منوّره از یهودیان : زیرا دراین صورت شهر به پایگاه امن عملیات آینده ی مسلمانان تبدیل می شد وهم چون گذشته تحرکات آنها نزد دشمن فاش نمی شد واز آن پس می توانستند که با گماشتن تعداد اندکی نگهبان، شهر را ترک گویند ودرعین حال هیچ خطری آنها را تهدید نمی کرد .
2. محرومیت قریش از راه های تجاری ،که از یک سو عراق واز سوی دیگر شام را به مکّه یعنی محل زندگی مشرکان متصّل می ساخت با انجام این محاصره ،قریش مهمترین منبع درآمد اقتصادی خود را از دست می داد .(7) قابل توجّه است که با فضل وعنایت الهی ومدیریت کار آمد پیامبر( صلی الله علیه و آله )وایثار وفداکاری مسلمانان ، یهودیان دراکثر جنگ ها مغلوب شدند وپس از فتح خیبر، جبهه یهود دچار فروپاشی قطعی شد. امّا فتنه های آنان هم چنان ادامه یافت لشکر اسلام درجنگ با جبهه یهود، از امتیازات مهمّی برخوردار بود که به طور خلاصه به آنها اشاره می شد :
1. محاصره : روشی بود که تمامی کمک ها وامداد جنگی وسازمانی را به طور کامل از دشمن باز می داشت.
2. دور بودن از تیررس اسلحه دشمن که ضریب امنیتی را بالامی برد .
3. هجوم جبهه ای وناحیه ای به قلعه های مستحکم آنها، همانند آن چه که درخیبر رخ داد.
4. استفاده از راهبرد جنگ روانی علیه جبهه به ظاهر شکست ناپذیر یهود .
5. تقویت روح معنویت دربین سپاهیان اسلام .
6.انتخاب مکان مناسب برای استقرار سپاه وتوجه به موقعیت های ژیواسترانژیک وجغرافیایی نظامی.
7. ایجاد شکاف بین نیروهای یهود، که این امر با برتری کمی برنیروهای دشمن انجام می شد. دراین هنگام رسول خدا (صلی الله علیه و آله ) امکان یافت که به تنهایی وپی درپی بر(بنی قینقاع )، ( بنی نضیر )، ( بنی قریظه ) و(خیبر ) پیروزی یابد. علاوه برآن ، لشکر اسلامی، به وحدت فرماندهی ،تمرکز، تبعیت، تداوم وسرعت یعنی مسایلی که به این لشکر ،امکان پیروزی وغلبه یافتن بریهود می داد، ممتاز بود .(8)
اکنون بعد از 1400 سال از صدر اسلام نگاهی به عملکرد امروز یهود می کنیم

نگاه دوم :« تأملی برپروتکلهای یهود برای تسخیر جهان معاصر درعصر حاضر »

آن چه درعصر اخیربرای یهود وصهیونیسم بین المللی بیش از همه گران تمام شده است ، رشد اسلام ونهضت های آزادی بخش درجهان اسلام است ،شناخت راه برد جبهه یهود که تاحدزیادی در متن پروتکل های استراژیست های یهودی برای تسخیر عالم طراحی شده ونیز مقابله ی کارآمدی با توطئه های صهیونیسم بین المللی از جمله مسایل مهمی است که رهبران جهان اسلام باید تدبیری جدّی واندیشمندانه برای آن بیاندیشند . نگاهی گذرا به عنوان های پروتکل ها می تواند، به خوبی بیانگر راهبرد یهود برای استیلا برجهان، درعصر جدید باشد:

پروتکل 1:

«دستیابی به طلا که جای قدرت را خواهد گرفت وارایه حکومتی زورمندانه زیرا حکومت براساس آزادی غیر ممکن است ، به اعتقاد ما حق یعنی زور ودرمناطق سیاسی ما : هر آن چه را که می خواهیم مال ماست چون ما قویتریم ونیازی نیست که ثابت کنیم حق از آن کیست ومردم غیر یهودی از همان آغاز جوانی به وسیله ما، بی بند بار واخلاق بار می آیند تا قدرت مقابله با ما را نداشته باشند.»

پروتکل2:

تعلیم وتربیت ویرانگر .که به وسیله ترویج داروینیسم ، مارکسیم ونیچه ایسم انجام داده ایم .

پروتکل3:

فقر ، اسلحه ی ماست. بدین صورت که ما درقانون اساسی خود ،حق رفاه مادی توده های مردم را به صورتی خیالی امّا نه به گونه ای واقعی گنجانیده ایم، اگر طبقات مردم از لحاظ اقتصادی خود کفا باشند به نمایندگان وعوامل دست نشانده ی مارأی نمی دهند.

پروتکل4:

ما اعتقاد به خدا را متزلزل می کنیم .

روتکل5:

باید سرمایه های جهانی درانحصار ما باشد باید افکار عمومی مردم را مشوّب سازیم تا اطّلاعات واقعی به آنها نرسد میان احزاب سیاسی نفاق شدید ایجاد کنیم تا تسلیم ما شوند وهر گونه ابتکار فردی وخلاّقیت را که به ما سود ما نباشد، نابود کنیم .

پروتکل6:

ما غیر صهیونیستها را استثمار می کنیم.

پروتکل7:

اگر منافع ما اقتضا کند جنگ جهانی به راه خواهیم انداخت.

پروتکل8:

ما باید تمام جنگ ابزارها ونیروهای کارآمد ممکن را برای مقابله با دشمنان دراختیار داشته باشیم ،مثل: روزنامه نگاران ، وکلای مدافع برجسته، مدیران کارکشته، مدیران ورزیده ،کادرهای تعلیم وتربیتی، اقتصاد دانان، صاحبان صنایع، سرمایه داران ومیلیونرها و...

پروتکل9:

تشکیل دولت قدرتمند یهود ؛که با واژه دیکتاتوری که مفهوم زور وقدرت از آن مستفاد می شود توصیف شود .

پروتکل10:

هدف ما دست یابی به یک قدرت جهانی است .حتّی سعی کرد ه ایم تا با وساطت ما حکومت مطلقه به مشروطه واز مشروطه به جمهوری تحوّل پیدا کند. لازم است روابط مردم را با دولت هایشان تیره کنیم به طوری که مردم براثر اختلاف عقیده ،گرسنگی، بیماری وکشمکش به تنگ آیند وجز به رهایی از دست دولت هایشان وپناه بردن به حکومت نجات بخش ما ، به چیز دیگری نیندیشند .

پروتکل11:

ما گر گیم! وغیر پنهان یهودیان گله ی گوسفندانند وشما می دانید که وقتی گرگ به گله می زند چه اتفاقی می افتد .

پروتکل12:

ما مطبوعات جهانی را کنترل می کنیم تا فقط مطالب دروغ چاپ کنند.

پروتکل13:

ترویج مفهوم پیشرفت: ما باید آن قدر غیر یهودیان را به مسایلی چون پیشرفت، سرگرم کنیم تا سرانجام از فهم هر مسأله ای اظهار عجز کنند ،کلمه پیشرفت مانند یک عقیده ی سفسطه آمیز حقیقت را لوث می کند .

پروتکل14:

نابودی ادیان : هنگامی که حکومت شاهنشاهی ما آغاز شد همه ادیان باید از بین بروند به جز دین ما که همانا اعتقاد به خدای یهود است.

پروتکل15:

با تشکیل لژهای فرامانسونری ، آزادی دلخواه خود را درتمامی کشورهای جهان ایجاد می کنیم .
پلیس های ملی وبین المللی از جمله کسانی خواهند بود که دراین لژها عضویت پیدا خواهند کرد .مرگ برای همه یک امر اجتناب ناپذیر است ،آن هایی که مانع انجام برنامه های ما می شوند، بهتر است که مرگشان را جلو اندازیم ؟! (بدیهی است آن چه که درمورد ملل مظلوم عراق وفلسطین وافغانستان انجام می گیرد، تنها با همین منطق قابل توجیه است. )

پروتکل16:

اهداف آموزشی وتربیتی :
به نوسازی برنامه های آموزشی دانشگاه ها می پردازیم وتمام استادان ومقامات دانشگاهی را مطابق برنامه های سرّی ومحرمانه برای مشاغل جدید شان آماده می کنیم وبه هر نوع آزادی درزمینه آموزش خاتمه می دهیم .

پروتکل17:

اعتبار کشیشان مسیحی وعلمای مسلمان را ازبین می بریم تاقدرت مقابله با مارا نداشته باشند .

پروتکل18:

تحقّق حکومت ما به کمک زور وارعاب است.

پروتکل19:

درواقع با ابزار هرگونه نظریه ی مستقل که به ضرر دولتهای وابسته ما باشد، جلوگیری می کنیم .

پروتکل20:

باید کاری کرد که نفرت فقیران نسبت به ثروت مندان وسرمایه دارن زایل شود. درپروژه ی اصلاحات باید اصلاحات اجتماعی از بالا صورت گیرد!، قابل توجه است که این گونه اصلاحات از سوی دولت هایی که وجه ی مردمی ندارند چیزی جز فساد وتباهی ببارنخواهد آورد ودقیقاً نقطه مقابل اصلاحات انقلابی است که متکی به توده های مردم است .
-باید به دولتها توصیه کرد تا وام های خارجی بگیرند واز وقتی ما وام های خارجی را مرسوم ساختیم، ثروت ملت ها به سوی صندوق های پولی ومالی یهود سرازیر شد .

پروتکل21:

ترویج اورق قرضه ی ملّی ووام دادن مردم به دولت برای شکستن دولت های غیر یهودی وبالارفتتن مصنوعی قیمت ها ، پرشدن خزانه ی دولت ها وسپس مجبور شدن دولت ها به گرفتن وام ها ی جدید ووضع مالیات مضاعف ونهایتاًسقوط دولت ها و...!

پروتکل22:

ما بزرگترین قدرت عصر یعینی طلا را دراختیار داریم ودرطول دو روز می توانیم هر اندازه که بخواهیم از انبارهایمان طلا خارج نماییم .

پروتکل23:

برای آن که مردم به اطاعت کردن عادت کنند، باید درس قناعت وتواضع به آنان آموخت. نیروهای مورد نظر ما با چپاول وانواع خشونت وبزهکاری، زیر ماسک اصول آزادی وحقوق بشر، زمینه رابرای استقرار حکومت پادشاه یهود فراهم ساخته اند، امّا درزمان شاهنشاهی ماباید این گونه نیروها را از سر راه برداریم .

پروتکل24:

کانستروتیسم ( شاخه ای از قوم یهود که بعضی قسمت های تورات را تغییر داده وهدفشان تسلیم محض درمقابل قدرت رهبران مذهبی یهود وخواستار تغییر دربرخی عبادات ومراسم مذهبی مطابق با نیازهای زمان است ) .که حکمای اندیشمند ما آن را عامل هدایت وپرورش فکری تمام بشریت می دانند ، قبل از هر چیز باید جزی برنامه آموزشی باشد. (9)
حال با مرور این 24 پروتکل درمی یابیم که یهود درکدام موضع قراردارد وما تا کنون دربرابر دشمنی آنها چه کرده ایم ؟

پی نوشت ها:

1. سوره حشر آیه 2.
2.سیره ابی هشام : القسم الثانی ، ص241
3. واقدی ، محمد بن عمر : المغازی، ج1،ص177
4. آیه 109 سوره بقره ونیز سوره آل عمران آیات 100تا 103
5.ابن هشام: السیره النبویه، ج2، ص144و145
6. بلاذری: فتوح البلدان، ص25
7.ابن سعد: الطبقات الکبری، ج2، ص92
8.ضاهروتر :مدیریت نظامی درنبردهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ترجمه دکتر اصغر قائدان، نشر صریر 1374 ، ص225 و226
9. مراجعه شود به کتب پروتکل های رهبران یهود برای تسخیر جهان، ترجمه دکتر بهرام محسن پور وپروتکل دانشوران یهود ، تنظیم سید حسن نجفی یزدی

فهرست منابع :

1. قرآن کریم : سوره های بقره ، آل عمران وحشر
2. ابن سعد : الطبقات الکبری، دار بیروت ودار صادر، 1377ه ، المجلد الثانی
3. ابن هشام ،عبدالملک : السیره النبویه ، مطبعه البابی الحلبی ، مصر 1375 ه، القسم الثانی
4. بلاذری، احمد بن یحیی : فتوح البلدان، مکتبه الهلال، بیروت 1988 م .
5. ضاهروتر: مدیریت نظامی درنبردهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ترجمه دکتر اصغر قائدان، نشر صریر 1374
6. مارسدن، ویکتور امیل : پروتکل دانشوران یهود، ترجمه سید حسین نجفی یزدی، انتشارات ناظرین، 1382 چاپ اول
7. واقدی، محمد بن عمر: مغازی ، ترجمه محمود مهدوی، مر کز نشر دانشگاهی، ج1
8. هرتزل، تئودور: پروتکل های رهبران یهود برای تسخیر جهان :مترجم دکتر بهرام محسن پور، کتاب صبح، 1382، چاپ اول

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما