0
ویژه نامه ها

اقتصاد اطلاعاتی (3)

یادآوری می كنیم كه تعادل وقتی ادغام شونده است كه دو نوع از مشتریان بیمه نامه ی یكسانی را پیشنهاد دهند. با انجام این كار، شركت بیمه نمی تواند تفاوتی میان آنها قائل شود. درنتیجه، با مشتری با ریسك پایین مشابه با مشتری با
اقتصاد اطلاعاتی (3)
اقتصاد اطلاعاتی (3)

 

مترجم: حبیب الله علیخانی
منبع:راسخون
 

تعادل ادغام شونده

یادآوری می كنیم كه تعادل وقتی ادغام شونده است كه دو نوع از مشتریان بیمه نامه ی یكسانی را پیشنهاد دهند. با انجام این كار، شركت بیمه نمی تواند تفاوتی میان آنها قائل شود. درنتیجه، با مشتری با ریسك پایین مشابه با مشتری با ریسك بالا رفتار می شود و برعكس. این منصفانه است كه بگوییم كه در یك چنین تعادلی، مشتری با ریسك بالا رفتار مشتری با ریسك پایین را تقلید می كند.
برای شناسایی تعادل ادغام شونده، ابتدا بیایید رفتار شركت بیمه را در نظر بگیریم. اگر هر دو مشتری بیمه نامه ی یكسانی را در حالت تعادل پیشنهاد دهند، پس شركت بیمه با شنیدن پیشنهادها، هیچ چیزی در مورد احتمال تصادف مشتری یاد نمی گیرد. در نتیجه اگر پیشنهاد (B,p) باشد، پس مقبولیت آن می تواند منجر به این شود كه شركت بیمه منفعت مورد انتظاری برابر با:
اقتصاد اطلاعاتی (3)
بدست آورد كه در اینجا، یادآوری می كنم كه α احتمالی است كه در آن مشتری یك مشتری با ریسك پایین است.
پس
اقتصاد اطلاعاتی (3) می باشد.
پس بیمه نامه در صورتی پذیرفته خواهد شد كه اقتصاد اطلاعاتی (3) و در صورتی رد خواهد شد كه p<(πB) ̂باشد و شركت بیمه میان رد و قبول مردد است اگر اقتصاد اطلاعاتی (3) باشد.
از اینرو، گروه بیمه نامه ی (B,p) كه رابطه ی اقتصاد اطلاعاتی (3) را ارضا می كند، یك بخش مهم از آنالیز تعادل ادغام شونده را ایجاد می كند. شكل 1 یك چنین بیمه نامه هایی را به تصویر كشیده است. آنها برروی یك خط قرارگرفته اند كه در اصل خط منفعت صفر ادغام شونده، نامیده می شوند.
اقتصاد اطلاعاتی (3)
حال فرض كنید كه(B,p) پیشنهاد تعادل ادغام شونده است. با توجه به قیاس منطقی بالا، ما باید موارد زیر را داشته باشیم:
اقتصاد اطلاعاتی (3)
و
اقتصاد اطلاعاتی (3)
علاوه بر این، وقتی بحث قیاس منطقی را دنبال می كند، این بیمه نامه باید بوسیله ی شركت بیمه پذیرفته شود. بنابراین، این بیمه نامه ها بالا یا بر روی خط منفعت صفر ادغام شونده، قرار گرفته اند، بنابراین، ما باید مورد زیر را داشته باشیم:
اقتصاد اطلاعاتی (3)
بیمه نامه هایی كه سه نامعادله ی قبلی را ارضا می كنند، بوسیله ی ناحیه ی هاشوردار در شكل 2 نشان داده شده است. ما اكنون نشان می دهیم كه این بیمه نامه ها، بیمه نامه هایی هستند كه می توانند به عنوان خروجی تعادل ادغام شونده، بوجود آیند.

قضیه

شناسایی تعادل ادغام شونده

بیمه نامه ی اقتصاد اطلاعاتی (3) یك خروجی در برخی از تعادل های ادغام شونده است اگر و تنها اگر، این بیمه نامه نامساوی های بالا را ارضا می کند.

اثبات:

بحث قبلی در مورد عبارت قضیه نشان می دهد كه اقتصاد اطلاعاتی (3) باید معادلات بالارا ارضا كند تا بدین نحو اقتصاد اطلاعاتی (3) خروجی برخی از تعادل های ادغام شونده شود. بنابراین این كافی است كه عكس قضیه به اثبات برسد.
فرض كنید كهاقتصاد اطلاعاتی (3) رابطه های معادلات بالا را ارضا كند. ما باید اعتقادات اقتصاد اطلاعاتی (3) را تعریف كنیم و یك استراتژی اقتصاد اطلاعاتی (3) برای شركت بیمه تعریف كنیم به نحوی كهاقتصاد اطلاعاتی (3)شامل یك تعادل پی در پی باشند.
ما اثبات قضیه ی بالا را با انتخاب این توابع دنبال می كنیم:
اقتصاد اطلاعاتی (3)
بنابراین، مشابه اثبات قضیه ی بالا، شركت بیمه هر انحراف را از پیشنهاد تعادلی در نظر می گیرد كه از مشتری با ریسك بالا، حاصل شده است. در نتیجه، این ماكزیمم كردن سود است كه برای پذیرش پیشنهاد اقتصاد اطلاعاتی (3) استفاده می شود اگر و تنها اگر اقتصاد اطلاعاتی (3) باشد (مشابه تعیین اقتصاد اطلاعاتی (3)).
به عبارت دیگر، وقتی بیمه ی تعادلی (اقتصاد اطلاعاتی (3)) پیشنهاد می شود، قانون Bayes نیازمند این مسئله است كه اعتقادات شركت بیمه تغییر نكنند زیرا این پیشنهاد بوسیله ی دو نوع مشتری ارائه شده است. به دلیل اینكهاقتصاد اطلاعاتی (3)است، این اعتقادات در حقیقت قانون Bayes را ارضا نمی كند. و با داشتن این اعتقادات، ماكزیمم شدن منفعت است كه در تصمیم گیری برای پذیرش بیمه نامه اثر دارد زیرا با در نظر گرفتن عبارت بالا، این منفعت ها به منفعتی غیر منفی تبدیل می شود.
بنابراین، اعتقادات شركت بیمه قانون Bayes را ارضا می كند و با داشتن این اعتقادات، این ماكزیمم شدن منفعت های مورد انتظار است كه موجب تصمیم گیری در مورد پیشنهاد بیمه نامه ی ها می شود. هنوز این مانده كه نشان دهیم دو نوع مشتری چگونه مطلوبیت خود را در مورد یك استراتژی بیمه نامه ای، ماكزیمم می كنند.
با پیشنهاداقتصاد اطلاعاتی (3) ، مشتری (با ریسك پایین یا بالا) بیمه نامه یاقتصاد اطلاعاتی (3) را دریافت می كند. با برگشتن به اقتصاد اطلاعاتی (3) ، مشتری بیمه نامه ی (0,0) را دریافت می كند اگر شركت بیمه پیشنهاد را رد كند و بیمه نامه ی (B,p) را دریافت می كند(یعنی اگر اقتصاد اطلاعاتی (3) باشد) اگر شركت پیشنهاد را قبول كند (یعنی اگر اقتصاد اطلاعاتی (3) باشد). بنابراین پیشنهاد دادن اقتصاد اطلاعاتی (3) برای هر نوع ریسك با i=1,h بهینه است اگر
اقتصاد اطلاعاتی (3)
و برای هر اقتصاد اطلاعاتی (3) ،
اقتصاد اطلاعاتی (3).
اما این نامساوی ها كه از رابطه ی بالا حاصل شده اند (شكل 2 را ببینید). بنابراین، اقتصاد اطلاعاتی (3) یك تعادل پی در پی است.
اقتصاد اطلاعاتی (3)
همانگونه كه در شكل 2 مشاهده می شود، به طور بالقوه، تعادل های ادغام شونده ی بسیاری وجود دارد. این آموزنده است كه نحوه ی اثر تعادل ادغام شونده بر روی تغییرات ایجاد شده در احتمال α (برای مشتری با ریسك پایین) را در نظر بگیریم.
وقتی α كاهش می یابد، ناحیه ی هاشوردار در شكل 2 انقباض پیدا می كند زیرا شیب منفعت صفر ادغام شدن افزایش می یابد در حالی كه همه ی چیزهای دیگر در این شكل ثابت باقی می ماند. سرانجام، ناحیه ی هاشوردار ناپدید می شود. بنابراین، اگر احتمال اینكه مشتری با ریسك بالا باشد، به اندازه ی كافی بالا باشد، تعادل ادغام شونده ای وجود ندارد.
وقتی α افزایش می یابد، ناحیه ی هاشور خورده در شكل 2 منبسط می شود زیرا شیب خط منفعت صفر ادغام شونده، كاهش می یابد. شكل 3 نشان می دهد كه وقتی α به اندازه كافی بزرگ باشد، تعادل ادغام شونده ای وجود دارد كه در آن، هر دو مشتری حالت بهتری نسبت به حالتی پیدا می كنند كه در تعادل جداشونده، بدست آورند. این مسئله برای مشتری های با ریسك بالا شگفت انگیز نیست. دلیل این مسئله این است كه برای مشتری با ریسك پایین جداسازی خود از مشتری با ریسك بالا، هزینه بر است.
جدسازی مؤثرنیازمند این است كه مشتری با ریسك پایین بیمه نامه ای را انتخاب كند كه مشتری با ریسك بالا آن را به ψ_h^c ترجیح نمی دهد. این مسئله موجب محدود شدن انتخاب مشتری و در حقیقت، كاهش مطلوبیت او را می كاهد. این كاهش به زیر سطحی می رسد كه او می تواند درغیاب مشتری با ریسك بالا بدست آید. وقتی α به اندازه ی كافی بالا باشد و تعادل ضعیف باشد، این بیشتر محتمل است كه مشتری با ریسك بالا حضور نداشته باشد. هزینه ی ادغام مشتری با ریسك پایین سپس به سادگی برابر است با هزینه ی نهایی بر واحد منفعت (معمولاً اقتصاد اطلاعاتی (3). در بالا این هزینه است كه او می تواند پرداخت انجام دهد، اگر نوع ریسك او شناخته شود (یعنی اقتصاد اطلاعاتی (3)). این هزینه وقتی α به سمت 1 حركت كند، ناپدید می شود.
خواننده ممكن است به این نكته توجه كنند كه در اثبات های تئوری های بالا ، اجزای معمولی و نه جذاب وجود داشته است. درهرمورد، وقتی یك ارزیابی تعادلی ساخته شود، اعتقادات تخصیص یافته برای شركت بیمه تا اندازه ای كران دار است.
یاداوری می كنیم كه در هر دو اثبات، اعتقادات شركت بیمه به نحوی ایجاد می شود كه هر انحراف از تعادل به عنوان پیشنهاد ارائه شده بوسیله ی مشتری با ریسك بالا، تفسیر می شود. اگرچه ظاهراً چیزی غیرصحیح درمورد این موضوع وجود ندارد، این مسئله احتمالاً ارزشمند است كه به عقلانی بودن یك چنین اعتقاداتی فكركنیم.
بیایید قبل از اینكه ادامه دهیم، در این مورد شفاف سازی كنیم. اعتقادات ایجاد شده در اثبات های مربوط به قضایای بالا به طور كامل با تعریف ما در مورد یك تعادل پی در پی (برای بازی علامت دهی بیمه) تطابق دارند. چیزی كه ما قصد داریم در مورد آن صحبت كنیم، این است كه آیا ما مایل هستیم تا محدودیت های بیشتری بر روی مزیت های شركت بیمه اعمال كنیم یا نه!
اقتصاد اطلاعاتی (3)

شفاف سازی

آیا اعتقادات تخصیص یافته برای شركت بیمه، در اثبات های ارائه شده در قضیه ی بالا ، اعتقاداتی عقلانی است؟ برای دیدن اینكه آیا این اعتقادات عقلانی است یا نه؟، یك بیمه نامه ی تعادلی ادغام شونده نمونه وار را كه در شكل 4 نشان داده شده است، را در نظر بگیرید.
اقتصاد اطلاعاتی (3)
با توجه به تعادل ساخته شده در اثبات تئوری قبل (كه در آن، مشتری بیمه نامه ای غیر از بیمه نامه ی اقتصاد اطلاعاتی (3) را در نظر گرفته است)، شركت بیمه اعتقاد دارد كه مشتری درای احتمال تصادف بالایی است و پیشنهاد را رد می كند. اما آیا یك چنین اعتقادی در سایه ی تعادل اقتصاد اطلاعاتی (3) حس می شود یا نه؟ توجه كنید كه با پیشنهاد بیمه نامه ی اقتصاد اطلاعاتی (3)، مشتری با ریسك پایین بیمه نامه ی اقتصاد اطلاعاتی (3) و مشتری با ریسك بالا بیمه نامه ی اقتصاد اطلاعاتی (3) را دریافت می كند.
علاوه بر این، اقتصاد اطلاعاتی (3) و اقتصاد اطلاعاتی (3) است. بنابراین، خواه شركت بیمه یك پیشنهاد اقتصاد اطلاعاتی (3) را بپذیرد یا رد كند، مشتری با ریسك بالا قبول این بیمه نامه را بدتر از پذیرش پیشنهاد تعادلی اقتصاد اطلاعاتی (3) می داند. به عبارت دیگر، اگر شركت بیمه پیشنهاداقتصاد اطلاعاتی (3) را بپذیرد، مشتری با ریسك پایین پذیرش آن را بهتر از پذیرش پیشنهاد تعادلیاقتصاد اطلاعاتی (3) می داند. به طور مشابه، تنها مشتری با ریسك پایین دارای محرك برای اتخاذ پیشنهاد اقتصاد اطلاعاتی (3) است. و این نشان می دهد كه اقتصاد اطلاعاتی (3) یك پیشنهاد تعادلی است.
با در نظر گرفتن این موضوع، این مسئله برای شركت بیمه غیر منطقی به نظر می رسد كه اعتقاده داشته باشد، بعد از دیدن پیشنهاداقتصاد اطلاعاتی (3) ، این شركت با مشتری با ریسك بالا روبرو می شود. در حقیقت، این مسئله منطقی تر به نظر می رسد كه براین نكته پافشاری شود كه این شركت با یك مشتری با ریسك پایین روبروست. با توجه به این موضوع، ما باید محدودیت های زیر را بر روی اعتقادات شركت بیمه اضافه كنیم. این مسئله بر روی تمام تعادل پی در پی اعمال می شود (نه تنها برای آن دسته ای كه ادغام شونده هستند).

تعریف

یك معیار شهودی (Criterion Equilibrium)

یك تعادل پی در پیاقتصاد اطلاعاتی (3) ، كه به ترتیب منجر به ایجاد مطلوبیت های تعادلیاقتصاد اطلاعاتی (3) و اقتصاد اطلاعاتی (3) در مشتری با ریسك پایین و بالا می شود، معیار شهودی را ارضا می كند اگر شرایط زیر برای هر بیمه نامه ی اقتصاد اطلاعاتی (3) یا اقتصاد اطلاعاتی (3) وجود داشته باشد:
اگر اقتصاد اطلاعاتی (3) و اقتصاد اطلاعاتی (3) باشد، پس،اقتصاد اطلاعاتی (3) احتمال یك را بر اساس نوع ریسك ایجاد می كند، بنابراین،
اقتصاد اطلاعاتی (3)
محدود كردن توجهات به سمت تعادل پی در پی كه معیار شهودی را به طور چشمگیر ارضا می كند، موجب كاهش گروه بیمه نامه های تعادلی می شود. در حقیقت، ما با قضیه ی زیر روبرو هستیم:
اقتصاد اطلاعاتی (3)

قضیه

تعادل معیار شهودی

یك جفت از بیمه نامه های منفرد اقتصاد اطلاعاتی (3) وجود دارد كه می تواند بوسیله ی یك تعادل پی در پی تحت حمایت قرار گیرد. این تعادل معیارشهودی را ارضا می كند. علاوه براین، این تعادل بهتریت تعادل جداشونده برای مشتری با ریسك پایین است ( یعنی اقتصاد اطلاعاتی (3) است).

اثبات

ما ابتدا استدلال می كنیم كه هیچ تعادل ادغام شونده ای وجود ندارد كه بتواند معیار شهودی را ارضا كند. در واقع، ما هم اكنون این كار را در بحث خود كه در شكل 4 آورده شده است، انجام دادیم. در آنجا ما استدلال كردیم كه اگر اقتصاد اطلاعاتی (3) یك خروجی از تعادل ادغام شونده باشد، پس یك بیمه نامه یاقتصاد اطلاعاتی (3) وجود دارد كه تنها بوسیله ی مشتری با ریسك پایین ترجیح داده می شود. علاوه بر این، این بیمه نامه به طور اكید بالای خط منفعت صفر در ریسك پایین قرار دارد (شكل 4). در نتیجه اگر مشتری با ریسك پایین این پیشنهاد را ارائه دهد و معیار شهودی ارضا شود، شركت بیمه باید این اعتقاد را داشته باشد كه با مشتری با ریسك پایین روبرو می شود. به دلیل اینكه اقتصاد اطلاعاتی (3) به طوراكید در بالای خط منفعت صفر در ریسك پایین، قرار گرفته است، شركت بیمه باید آن را بپذیرد. اما این بدین معناست كه مشتری با ریسك پایین می تواند بازده خود را با انحراف از اقتصاد اطلاعاتی (3) بهاقتصاد اطلاعاتی (3) بهبود یابد. این تناقض این ادعا را بیان می كند كه هیچ تعادل ادغام شونده ای وجود ندارد كه معیار شهودی را ارضا كند.
حال فرض كنید كه اقتصاد اطلاعاتی (3)یك تعادل جداشونده است كه معیار شهودی را ارضا می كند. پس، با توجه به قیاس منطقی 1.8، پیشنهاد مشتری با ریسك بالا باید بوسیله ی شركت بیمه مورد قبول قرار گیرد و مطلوبیت تعادلی (اقتصاد اطلاعاتی (3)) باید حداقل برابر با u_h^c باشد (شكل 5 را ببینید).
بعد از آن، رویه ی تناقض را تصور كنید. دراین رویه، مطلوبیت تعادلی مشتری (u_I^*) در رابطه ی اقتصاد اطلاعاتی (3) صدق می كند. حال اگراقتصاد اطلاعاتی (3) و در نظر بگیرید كه پیشنهاد اقتصاد اطلاعاتی (3)برای ε مثبت و كوچك در نظر بگیرید. بنابراین، به دلیل پیوسته بودن اقتصاد اطلاعاتی (3) ، نامساوی های زیر برای ε به اندازه ی كافی كوچك، صدق می كند (شكل 5 را ببینید).
اقتصاد اطلاعاتی (3)
دو نامساوی اول به همراه معیار شهودی بر این دلالت دارد كه در هنگام دیدن ψ_I^ε، شركت بیمه اعتقاده دارد كه این شركت با یك مشتری با ریسك پایین مواجه می شود. نامساوی سوم به همراه خاصیت منطقی منتج شده از این ارزیابی، بر این دلالت دارد كه شركت بیمه باید پیشنهاد اقتصاد اطلاعاتی (3) را بپذیرد زیرا این بیمه نامه منفعت های مورد انتظار مثبتی را ایجاد می كند.
از اینرو، مشتری با ریسك پایین می تواند مطلوبیت اقتصاد اطلاعاتی (3) را از طریق بیمه نامه ی پیشنهاد شده یاقتصاد اطلاعاتی (3) دریافت كند. اما سپس اقتصاد اطلاعاتی (3) نمی تواند موجب پدید آمدن مطلوبیت تعادلی برای مشتری با ریسك پایین شود. این تناقض این استدلال را بوجود می آورد كه مطلوبیت تعادلی مشتری با ریسك پایین باید حداقل برابر با اقتصاد اطلاعاتی (3) باشد. بنابراین، ما نشان خواهیم داد كه مطلوبیت های تعادلی دو نوع مشتری باید روابط زیر را ارضا كند:
اقتصاد اطلاعاتی (3)
و
اقتصاد اطلاعاتی (3)
حال، این نامساوی ها بر این دلالت دارد كه پیشنهادهای ارائه شده بوسیله ی دو نوع مشتری بوسیله ی شركت بیمه پذیرفته می شود. در نتیجه، فرض های فرضیه ی بالا ارضا می شوند. اما با توجه به قضیه ی بالا، این دو نامساوی می تواند یك تعادل پی در پی را حفظ كنند، تنها اگر
اقتصاد اطلاعاتی (3)
این مسئله باقی ماند كه نشان دهیم، یك تعادل جداشونده وجود دارد كه باید معیار شهودی را ارضا كند. ما اكنون این مورد را نیز نشان می دهیم.
دررابطه ی اقتصاد اطلاعاتی (3)را در نظر بگیرید. برای تعریف اعتقادات شركت بیمه (β(0)) به صورتی كه بتوان آن را با معیارشهودی مقایسه كرد، گروه بیمه نامه های زیر را در نظربگیرید (شكل 6 را ببینید)
اقتصاد اطلاعاتی (3)
این گروه، گروهی از بیمه نامه هاست كه تنها مشتری با ریسك پایین ترجیح می دهد آن را به عنوان بیمه نامه ی تعادلی مورد استفاده قرار گیرد. ما اكنون و را به صورت زیر تعریف می كنیم:
اقتصاد اطلاعاتی (3)
این آسان است كه بررسی كنیم كه با وجود این انقباض، این اعتقادات معیار شهودی را ارضا می كند. علاوه بر این، یك فرد می تواند واقعاً از بخش مربوطه در اثبات قضیه ی بالا تقلید كند و بوسیله ی آن بررسی كند كه آیا اقتصاد اطلاعاتی (3)در تعادل جداشونده واقع شده اند یا نه!
موجه بودن ذاتی یك محدودیت اضافی در اعتقادات شركت بیمه كه به طور ضمنی درمعیار شهودی وجود دارد، پیشنهاد می دهد كه تعادل جداشونده كه بهترین مورد برای مشتری با ریسك پایین است، شاید محتمل ترین خروجی در بازی علامت دهی باشد. همانگونه كه ما قبلاً صحبت كردیم، این خروجی خاص تحت اطلاعات غیرمتقارن می تواند بهتر از خروجی رقابتی كار كند. بنابراین، علامت دهی در حقیقت یكی از راه های بهبود بهره وری این بازار است.
یك راه دیگر برای بهبود بهره وری خروجی های رقابتی تحت اطلاعات غیر متقارن وجود دارد. در حقیقت، در بازار بیمه ی واقعی، این راه جایگزین بهتر عمل می كند.
استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع راسخون، بلامانع می باشد. 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
نماهنگ بسیار زیبای قرار نبود | ویژه امام حسین (ع)
نماهنگ بسیار زیبای قرار نبود | ویژه امام حسین (ع)

نماهنگ بسیار زیبای قرار نبود | ویژه امام حسین (ع)

نماهنگ | مناجات / بنده روسیاه اومد
نماهنگ | مناجات / بنده روسیاه اومد

نماهنگ | مناجات / بنده روسیاه اومد

استوری زیبای عید سعید فطر
استوری زیبای عید سعید فطر

استوری زیبای عید سعید فطر

کلیپ عاشقانه | شعر انتظار امام زمان (عج)
کلیپ عاشقانه | شعر انتظار امام زمان (عج)

کلیپ عاشقانه | شعر انتظار امام زمان (عج)

آتش‌افروزی معترضان عراقی در اطراف کنسولگری ایران در کربلا
آتش‌افروزی معترضان عراقی در اطراف کنسولگری ایران در کربلا

آتش‌افروزی معترضان عراقی در اطراف کنسولگری ایران در کربلا

دلایل سعودی برای آغاز مذاکرات سازش با ایران
دلایل سعودی برای آغاز مذاکرات سازش با ایران

دلایل سعودی برای آغاز مذاکرات سازش با ایران

حکمت | ما مستاجریم در این دنیا! / استاد محرابیان (نسخه اینستاگرام)
حکمت | ما مستاجریم در این دنیا! / استاد محرابیان (نسخه اینستاگرام)

حکمت | ما مستاجریم در این دنیا! / استاد محرابیان (نسخه اینستاگرام)

داعش می‌کشد تا آمریکا بماند
داعش می‌کشد تا آمریکا بماند

داعش می‌کشد تا آمریکا بماند

نکاتی در خصوص لوازم مه پاش مرغداری
نکاتی در خصوص لوازم مه پاش مرغداری

نکاتی در خصوص لوازم مه پاش مرغداری

واکنش راجر واترز به جنایات اسرائیل
واکنش راجر واترز به جنایات اسرائیل

واکنش راجر واترز به جنایات اسرائیل

حدیث زندگی ۲ | ۱۶. اهمیت تحکیم مبنای معرفتی، حتی در میدان جنگ(۱۳۸۱/۰۳/۱۳)
حدیث زندگی ۲ | ۱۶. اهمیت تحکیم مبنای معرفتی، حتی در میدان جنگ(۱۳۸۱/۰۳/۱۳)

حدیث زندگی ۲ | ۱۶. اهمیت تحکیم مبنای معرفتی، حتی در میدان جنگ(۱۳۸۱/۰۳/۱۳)

مصرف «گل» توسط جوانان!
مصرف «گل» توسط جوانان!

مصرف «گل» توسط جوانان!

توسعه موشکی در دل دشمنان ایران ترس انداخته.
توسعه موشکی در دل دشمنان ایران ترس انداخته.

توسعه موشکی در دل دشمنان ایران ترس انداخته.

کالری کشک خشک
کالری کشک خشک

کالری کشک خشک

بند 31 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی
بند 31 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی

بند 31 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی

بند 30 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی
بند 30 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی

بند 30 استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)/ میثم مطیعی

توسعه موشکی در دل دشمنان ایران ترس انداخته.
توسعه موشکی در دل دشمنان ایران ترس انداخته.

توسعه موشکی در دل دشمنان ایران ترس انداخته.

ابتهال «هو الله رب الوجود»/ نصرالدین طوبار
ابتهال «هو الله رب الوجود»/ نصرالدین طوبار

ابتهال «هو الله رب الوجود»/ نصرالدین طوبار

سوالات درباره واکسن کرونا و پاسخ سازمان جهانی بهداشت
سوالات درباره واکسن کرونا و پاسخ سازمان جهانی بهداشت

سوالات درباره واکسن کرونا و پاسخ سازمان جهانی بهداشت

حدیث زندگی ۲ | ۱۵. برادر دینی خود را پنهانی موعظه کن(۱۳۸۱/۰۱/۱۸)
حدیث زندگی ۲ | ۱۵. برادر دینی خود را پنهانی موعظه کن(۱۳۸۱/۰۱/۱۸)

حدیث زندگی ۲ | ۱۵. برادر دینی خود را پنهانی موعظه کن(۱۳۸۱/۰۱/۱۸)

اطلاعاتی در خصوص مراحل مهم رشد در نوزادان زودرس
اطلاعاتی در خصوص مراحل مهم رشد در نوزادان زودرس

اطلاعاتی در خصوص مراحل مهم رشد در نوزادان زودرس