0
ویژه نامه ها

برداشت‏هایی از بیانات امام خمینی (ره)

روز قدس روز مجد و عظمت اسلام

روز قدس یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملّتهایی که در زیر فشار ظلم امریکا و غیرامریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است که
روز قدس روز مجد و عظمت اسلام
روز قدس روز مجد و عظمت اسلام

 

گردآورنده: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

 
زيرعنوان: برداشت‌هايي از بيانات امام خميني (ره)

روز قدس يک روز جهاني است. روزي نيست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفين با مستکبرين است. روز مقابله ملّتهايي که در زير فشار ظلم امريکا و غيرامريکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزي است که بايد مستضعفين مجهّز بشوند در مقابل مستکبرين، و دماغ مستکبرين را به خاک بمالند.

روزي است که بين منافقين و متعهّدين امتياز خواهد شد. متعهّدين اين روز را روز قدس مي‌دانند و عمل مي‌کنند به آنچه بايد بکنند و منافقين - آنهايي که با ابرقدرتها در زير پرده آشنايي دارند و با اسرائيل دوستي - در اين روز بي‌تفاوت هستند، يا ملّتها را نمي‌گذارند که تظاهر کنند.

روز قدس روزي است که بايد سرنوشت ملّتهاي مستضعف معلوم شود، بايد ملّتهاي مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرين. بايد همانطور که ايران قيامت کرد و دماغ مستکبرين را به خاک ماليد و خواهد ماليد، تمام ملّتها قيام کنند و اين جُرثومه‌هاي فساد را به زباله‌دانها بريزند.

روز قدس روزي است که بايد اين دنباله‌روهاي رژيم سابق در ايران، و آن توطئه‌چين‌هاي رژيم فاسد و ابرقدرتها در ساير جاها خصوصاً در لبنان، تکليف خودشان را بدانند. روزي است که بايد همّت کنيد و همّت کنيم که قدس را نجات بدهيم؛ و برادران لبناني را از اين فشارها نجات بدهيم. روزي است که بايد تمام مستضعفين را از چنگال مستکبرين بيرون بياوريم. روزي است که بايد جامعه مسلمين همه اظهار وجود بکنند و هشدار بدهند به ابرقدرتها و به اين تُفاله‌هايي که مانده است از آنها، چه در ايران و چه در ساير جاها. (1)
قدس روزي است که قطع آمال آنها را بکند؛ و به آنها هشدار بدهد که گذشت آن زمانها. روز قدس روز اسلام است.

روز قدس روزي است که اسالام را بايد احيا کرد و احيا بکنيم، و قوانين اسلام در ممالک اسلامي ‌اجرا بشود. روز قدس روزي است که بايد به همه ابرقدرتها هشدار بدهيم که اسلام ديگر تحت سيطره شما، به واسطه عمال خبيث شما، واقع نخواهد شد.

روز قدس، روز حيات اسلام است. بايد مسلمين بهوش بيايند، بايد بفهمند قدرتي را که مسلمين دارند؛ قدرتهاي مادّي، قدرتهاي معنوي. مسلمين که يک ميليارد جمعيت هستند و پشتوانه خدايي دارند و اسلام پشتوانه آنهاست و ايمان پشتوانه آنهاست از چه بايد بترسند؟ ما با يک جمعيت کمي ‌در مقابل دشمنهاي زياد، دشمنهاي بسيار، قيام کرديم و ابرقدرتها را شکست داديم و کسي گمان نکند که ديگر بعضي از اين قشرهاي فاسد، بعضي از اين چپ‌روهاي امريکايي يا غيرامريکايي، بتوانند در اين مملکت اظهار وجود کنند. آن روز که ما بخواهيم و ملت ما بخواهند، در ظرف چند ساعت تمام آنها به زباله‌دانهاي فنا خواهند ريخته شد. ملت بزرگ ما ديگر از اين حرکات مذبوحانه نخواهد ترسيد و حرکات اسرائيل در جنوب لبنان و نسبت به فلسطين همين حرکات مذبوحانه است. حرکاتي است که اواخر عمر اشخاص فاسد مي‌کنند چنانچه شاه ما، شاه مخلوع ايران اين حرکات را کرد و منتهي به فنا شد. (2)

دولتهاي عالَم بدانند که اسلام شکست‌بردار نيست. اسلام و تعاليم قرآن بر همه ممالک بايد غلبه کند.

دين بايد دين الهي باشد، اسلام دين خداست؛ و بايد در همه اقطار اسلام پيشروي کند. روز قدس، اعلام يک چنين مطلبي است، اعلام به اين است که مسلمين به پيش! براي پيشرفت در همه اقطار عالَم.

روز قدس فقط روز فلسطين نيست، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامي‌ است. روزي است که بايد جمهوري اسلامي‌ در سراسر کشورها بيرق آن برافراشته شود.

روزي است که بايد به ابرقدرتها فهماند که ديگر آنها نمي‌توانند در ممالک اسلامي ‌پيشروي کنند. (3)

من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم مي‌دانم، و روزي است که بايد ما تمام قواي خودمان را مجهز کنيم؛ و مسلمين از آن انزوايي که آنها را کشانده بودند خارج شوند، و با تمام قدرت و قوّت در مقابل اجانب بايستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ايستاده ايم، و نخواهيم اجازه داد کسان ديگر در مملکت ما دخالت کنند، و مسلمين نبايد اجازه بدهند که کسان ديگر در ممالکشان دخالت کنند. در روز قدس، ملّتها بايد به حکومتهايي که خائن هستند هشدار دهند. روز قدس روزي است که ما خواهيم فهميد چه اشخاصي و چه رژيمهايي با توطئه‌گرهاي بين‌المللي موافقت دارند و با اسلام مخالفت. آنهايي که شرکت ندارند مخالف با اسلام هستند، و موافق با اسرائيل و آنهايي که شرکت کردند، متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام که در رأس آنها امريکا و اسرائيل است. روز امتياز حق از باطل است، روز جدايي حق و باطل است. (4)

روز قدس را بايد مسلمانها زنده نگه دارند.

من کراراً راجع به طمعهاي اسرائيل تنبّه داده‌ام که اسرائيل اينطور نيست که اکتفا کند به آن زمينهايي که غصب کرده است. حالا ديديد که پايتخت خودش را در قدس قرار داده است و تمام اين چيزهايي که از امريکا و از طرفدارهاي حقوق بشر و از اين محافل و مجالسي که در خارج هست، اينها تمام يک شعرهاي غيرموزون است و لهذا، مي‌بينيد که انکار مي‌کنند و اسرائيل هيچ اعتنا نمي‌کند. (5)
بايد آقايان توجّه کنند، تمام مسلمين توجّه بکنند.

روز قدس روزي است که بايد تمام ملّتهاي اسلام با هم توجّه بکنند و اين روز را زنده نگه دارند. اگر يک هياهويي از تمام ملّتهاي مسلمين بلند بشود، روز جمعه آخر ماه مبارک، که روز قدس است، همه ملّتها قيام بکنند - همان که حالا همان تظاهرات، همان راهپيماييها را بکنند - اين مقدمه مي‌شود از براي اينکه ان‌شاء‌الله جلوي اين مفسدين را ما بگيريم و کلک اينها از بلاد اسلام کنده بشود.

ما، هي سست مي‌گيريم، مسلمانها هي سست مي‌گيرند، ملّتها بي‌طرف مي‌مانند، کم قيام مي‌کنند و نهضت مي‌کنند، کم تظاهر مي‌کنند راجع به اين امور. اسرائيل وقتي که ديد ملّتها با هم مخالف هستند و دولت مصر هم، که همراه اوست، برادر است و عراق هم که با اينها برادر است، وقتي اين چيزها را ديد، هي قدم قدم پيش مي‌رود. و شما مطمئن باشيد که اگر سست بگيريد، اينها تا فرات (6) مي‌خواهند بروند. اينها همه اينجا را ملک خودشان مي‌گويند هست. شما بايد محکم بايستيد در مقابل اينها و چنانچه مسلمين - ملّتهاي مسلم - بايستند در مقابل اينها، و اگر دولتهايشان بخواهند مخالفت کنند، مشت توي دهنشان بزنند چنانکه ايران مشت در دهن محمدرضا زد. محمدرضا از همه دولتهاي مسلمين، از همه آنها قويتر بود و از همه آنها پشتوانه‌اش بيشتر بود، مع‌ذلک، ملّت ما قيام کرد و اسلام را وجهه‌ي نظر خودش قرار داد، و «الله اکبر» را فرياد کشيد و اين قدرت را از بين برد و قدرتهاي ديگر را هم و تا آخر هم همه قدرتها اگر روي هم باشند، نمي‌توانند آسيب به يک همچو ملّتي برسانند. (7)
خداوند ان‌شاء‌الله ما را موفقّ کند به اينکه يک روزي برويم و در قدس نماز بخوانيم.

اميدوارم که مسلمانها روز قدس را بزرگ بشمارند و در همه ممالک اسلامي، در روز قدس، در روز جمعه آخر ماه مبارک، تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فرياد بزنند. وقتي يک ميليارد جمعيت فرياد کرد، اسرائيل نمي‌تواند، از همان فريادش مي‌ترسيد.

اگر همه مسلميني که در دنيا الآن هستند، که قريب يک ميليارد هستند، اگر در روز قدس، همه بيرون بيايند از خانه، فرياد بکنند «مرگ بر امريکا» و «مرگ بر اسرائيل» و «مرگ بر شوروي»، همين قول «مرگ بر شوروي» براي آنها مرگ مي‌آورد. جمعيّتشان يک ميليارد، ذخايرشان اين همه زياد که همه دولتها محتاج به ذخاير شما هستند. مع‌ذلک، شما را وادار مي‌کنند با هم مختلف باشيد، اختلاف کنيد و ذخايرتان را ما ببريم و هيچ کدام صحبت نکنيد. خوب است يک مقدار ملّتهاي غير ايران از ايران سرمشق بگيرند، از اين ملّت نجيب عزيز ما. خوب است يک قدري از اين جوانهايي که در امريکا و در انگلستان و در بلاد غرب هستند و تظاهرات مي‌کنند و در مقابل پليس مي‌ايستند و آنها را در غل و زنجير مي‌کنند، در حال غل هم فرياد مي‌زنند و احقاق حق مي‌خواهند بکنند، يک قدري ما متنبّه بشويم و ما تعليم بگيريم از اين جوانها که آنها براي اسلام فرياد مي‌کنند و ملّتها بي‌طرف هستند، کأنّه آنها براي اسلام دارند فرياد مي‌کنند و ما اينجا با هم اختلاف مي‌کنيم و انصافاً انصاف نيست. (8)
جمعه آخر ماه مبارک رمضان روز قدس است و در دهه آخر ماه رمضان به احتمال زياد شب قدر است. شبي است که احياي آن سنّت الهي است و قدر و منزلت آن از هزار ماه منافقان والاتر است. شبي است که مقدرات خلق در آن شب پايه‌ريزي مي‌شود.

روز قدس که همجوار شب قدر است لازم است که در بين مسلمانان احيا شود و مبدأ بيداري و هوشياري آنان باشد، و از غفلتهايي که در طول تاريخ خصوصاً سده‌هاي اخير شده است بيرون آيند تا آن روز هوشياري و بيداري از دهها سال ابرقدرتها و منافقان جهان والاتر باشد، و مسلمانان جهان مقدرات خود را خود به دست قدرت خود پي‌ريزي و پايه‌گذاري کنند.

در شب قدر، مسلمانان با شب زنده‌داري و مناجات خود از قيد بندگي غير خداي تعالي که شياطين جن و انس‌اند، رها شده و به عبوديت خداوند درمي‌آيند، و در روز قدس است که آخرين روزهاي شهر الله اعظم است، سزاوار است که مسلمانان جهان از قيد اسارت و بردگي شياطين بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به قدرت لايزال الله بپيوندند و دست جنايتکاران تاريخ را از کشورهاي مستضعفان قطع و رشته‌هاي طمع آنان را بگسلانند. (9)

مسلمانان جهان بايد روز قدس را روز همه مسلمين، بلکه مستضعفين بدانند و از آن نقطه حساس در مقابل مستکبرين و جهانخواران بايستند، و تا رهايي مظلومان از زير ستم قدرتمندان از پاي ننشينند و مستضعفان که اکثريت قاطع جهان را تشکيل مي‌دهند، مطمئن باشند که وعده حق تعالي نزديک است و ستاره نحس مستکبران رو به زوال و افول است.

ملّت ايران، خواهران و برادران عزيز مي‌دانند که انقلاب عظيم ايران که در نوع خود کم‌نظير يا بي‌نظير است از ارزشهاي بزرگي برخوردار است که بزرگترين آن مکتبي بودن و اسلامي‌ بودن آن است؛ همان ارزشي که پيامبران عالي مقام در پي آن قيام نمودند. اميد است که اين انقلاب جرّقه و بارقه‌اي الهي باشد که انفجاري عظيم در توده‌هاي زير ستم ايجاد نمايد و به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت بقية‌الله - ارواحنا لمقدمه الفداء - منتهي شود و بايد ملّت شريف که چنين انقلابي بزرگ را نموده است در ادامه‌ي آن هرچه بيشتر کوشا باشد و حضور خود را هرچه والاتر در صحنه اقامه عدل الهي به ثبت رساند. عزيزان من، بايد بدانيد که ارزش انقلاب هرچه بيشتر باشد فداکاري در راه تحقّق آن ارزشمندتر و لازم‌تر است. (10)

راهبردهاي تصريحي:

1- روز قدس را بايد عزيز داشت، چون روز مجد و عظمت اسلام است.
2- روز قدس، نماد ايستادگي در برابر ظلم صهيونيستها به فلسطينيان است.
3- روز قدس، روز بيداري و آزادي همه‌ي مسلمانان جهان است و سرنوشت مستضعفين در برابر مستکبرين در اين روز معلوم مي‌شود.

نکات استنباطي:

1- روز قدس روز ملّت فلسطين به تنهايي نيست، بلکه روز ايستادگي و غلبه‌ي مظلوم بر ظالم است.
2- دشمنان از اينکه توجّه مسلمانان به مسأله‌ي فلسطين و قدس و جنايات صهيونيستها معطوف شود بشدّت در هراس هستند، شکستن سانسور خبري و رسانه‌اي در مورد قدس و آگاهي و بيداري مسلمانان، از پي‌آمدهاي مهم روز قدس است.
3- روز قدس، مسأله‌ي فلسطين را از مسأله‌ي عربي به مسأله‌ي اسلامي ‌تغيير داده و همه مسلمانان را در سرنوشت آن شريک ساخته است.

پي‌نوشت‌ها:

1. صحيفه امام (ره)، ج9، صص 276 و 277.
2. صحيفه امام (ره)، ج9، ص277 و 278.
3. صحيفه امام (ره)، ج9، ص 278.
4. صحيفه امام (ره)، ج9، صص 278 و 279.
5. صحيفه امام (ره)، ج13، ص 72.
6. رودي بزرگ در کشور عراق، شعار اسرائيل هميشه تصاحب نيل نيل تا فرات بوده است.
7. صحيفه امام (ره)، ج13، صص 78 و 79.
8. صحيفه امام (ره)، ج13، صص 80 و 81.
9. صحيفه امام (ره)، ج15، ص 59.
10. صحيفه امام (ره)، ج15، ص62.

منبع مقاله :
گردآوری: مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، (1390)، سیره سیاسی حضرت امام خمینی (ره) (12)، تهران: قدر ولایت، چاپ اول. 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
مطالبی درباره سوره هود
مطالبی درباره سوره هود

مطالبی درباره سوره هود

آشنایی با سوره یونس
آشنایی با سوره یونس

آشنایی با سوره یونس

سوره توبه؛ سوره‌ای بدون بسم الله
سوره توبه؛ سوره‌ای بدون بسم الله

سوره توبه؛ سوره‌ای بدون بسم الله

سوره انفال
سوره انفال

سوره انفال

سوره اعراف
سوره اعراف

سوره اعراف

فضیلت اعجاب انگیز سوره انعام
فضیلت اعجاب انگیز سوره انعام

فضیلت اعجاب انگیز سوره انعام

آشنایی با سوره مائده
آشنایی با سوره مائده

آشنایی با سوره مائده

سوره نساء
سوره نساء

سوره نساء

آخرین خبرها از جنگ غزه:بمباران بی سابقه عسقلان توسط مقاومت/ افزایش شهدا به ۱۱۹ نفر
آخرین خبرها از جنگ غزه:بمباران بی سابقه عسقلان توسط مقاومت/ افزایش شهدا به ۱۱۹ نفر

آخرین خبرها از جنگ غزه:بمباران بی سابقه عسقلان توسط مقاومت/ افزایش شهدا به ۱۱۹ نفر

سوره آل‌عمران
سوره آل‌عمران

سوره آل‌عمران

تحقیق در مورد سوره ی بقره
تحقیق در مورد سوره ی بقره

تحقیق در مورد سوره ی بقره

تدبر در سوره ی حمد
تدبر در سوره ی حمد

تدبر در سوره ی حمد

چهارمین روز ثبت‌نام ریاست‌جمهوری| چهره‌های شاخص امروز هم نیامدند
چهارمین روز ثبت‌نام ریاست‌جمهوری| چهره‌های شاخص امروز هم نیامدند

چهارمین روز ثبت‌نام ریاست‌جمهوری| چهره‌های شاخص امروز هم نیامدند

کشاورزی دوستدار اقلیم
کشاورزی دوستدار اقلیم

کشاورزی دوستدار اقلیم

پاسخ به پرسش ها و شبهات نظارت استصوابی
پاسخ به پرسش ها و شبهات نظارت استصوابی

پاسخ به پرسش ها و شبهات نظارت استصوابی

از علت تا درمان درد دنده
از علت تا درمان درد دنده

از علت تا درمان درد دنده

آشنایی با نظارت استصوابی
آشنایی با نظارت استصوابی

آشنایی با نظارت استصوابی

سومین روز ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری| تعداد کل ثبت نام کنندگان به ۲۱۱ نفر رسید
سومین روز ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری| تعداد کل ثبت نام کنندگان به ۲۱۱ نفر رسید

سومین روز ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری| تعداد کل ثبت نام کنندگان به ۲۱۱ نفر رسید

الگوگیری‌های متقابل شبکه‌های دیجیتالی و سیستم عصبی
الگوگیری‌های متقابل شبکه‌های دیجیتالی و سیستم عصبی

الگوگیری‌های متقابل شبکه‌های دیجیتالی و سیستم عصبی

حکمت | زندگیت رو جار نزن ... / استاد علوی تهرانی
حکمت | زندگیت رو جار نزن ... / استاد علوی تهرانی

حکمت | زندگیت رو جار نزن ... / استاد علوی تهرانی

استفاده از بهترین الگوریتم های تقریب در علوم رایانه
استفاده از بهترین الگوریتم های تقریب در علوم رایانه

استفاده از بهترین الگوریتم های تقریب در علوم رایانه