0
ویژه نامه ها

كتاب‏شناسى روش پژوهش و تحقيق

تحقيق و پژوهش و روش بهينه مطالعه و تحقيق و نيز مطالعه روشمند كتاب و منابع تحقيق، از جمله راهكارهاى موفقيت در هر تحقيق و پژوهشى است. از آنجايى كه مطالعه منظم و روشمند در هر پژوهش، نظرى و ميدانى، لازمه هر پژوهش پوياست، اين مقال بر آن است تا محققان گرامى را با متد و روش تحقيق آشنا نمايد.
كتاب‏شناسى روش پژوهش و تحقيق
 كتاب‏شناسى روش پژوهش و تحقيق(1)
كتاب‏شناسى روش پژوهش و تحقيق
نويسنده:حسين مهدى‏زاده
منبع:نشریه معرفت
تحقيق و پژوهش و روش بهينه مطالعه و تحقيق و نيز مطالعه روشمند كتاب و منابع تحقيق، از جمله راهكارهاى موفقيت در هر تحقيق و پژوهشى است. از آنجايى كه مطالعه منظم و روشمند در هر پژوهش، نظرى و ميدانى، لازمه هر پژوهش پوياست، اين مقال بر آن است تا محققان گرامى را با متد و روش تحقيق آشنا نمايد. به همين منظور، كتاب‏شناسى روش پژوهش و تحقيق ذيل، كه براى آشنايى محققان و دانش‏پژوهان در اين زمينه نگارش يافته، از نظر خوانندگان گرامى مى‏گذرد.
1. آرام، احمد. متدلوژى تحقيق و مأخذشناسى. تهران، دانشگاه تهران، 1334.

2. آريان‏پور، اميرحسين. آيين پژوهش. چاپ چهارم، تهران، نشر گستر، 1378.

3. آريان‏پور، اميرحسين. متدلوژى تحقيق و مأخذشناسى، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه علوم ادارى، 1334.

4. آلدويچ، فرانك. ت. و جان. ف. ولو نسبرى. درآمدى بر روش‏ها و فنون ميدانى در جغرافيا، بهلول عليخانى، تهران، سمت 1371.

5. آموزش و پرورش. آشنايى با منابع و متون اسلامى، تربيت معلم، 1364.

6. احمدى گيوى، حسن و ديگران. آشنايى با منابع و متون اسلامى، تربيت معلم، 1364.

7. اداره كل آموزش ضمن خدمت. زبان و نگارش فارسى (گفتار چهارم: شيوه تحقيق)، چاپ پنجم، قم، سمت، زمستان 1371.

8. اردلان، ظفردخت. فنون تحقيق اتنولوژى، تهران، دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعى و تعاون، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى، 1341، 107 ص.

9. اردلان، ظفردخت. برخى از فنون تحقيق در علوم اجتماعى، تهران، 1351، 94 ص.

10. استاپلتون، پل. شيوه نوشتن مقالات تحقيقى، محمدرضا نايينيان، محمد آرمند، تهران، دانشگاه شاهد، چاپ اول، بهار 1374.

11. اسر، برچستر. اصول نقدالنصوص و نشر الكتب، لبنان، دارالكتب، 1963 م.

12. اسفنديارى، محمد. درك كردن و رد كردن (نقد)، آينه پژوهش، سال پنجم، شماره اول، خرداد و تير 1373.

13. اسلامى فارسانى، عباس. تهيه طرح تحقيق براى يك تحقيق اجتماعى، فصلنامه مصباح، شماره 7، پاييز 1372.

14. اكو. امبرتو. چگونه مى‏توان يك پايان‏نامه تحصيلى نوشت؟، غلامحسين معماريان، دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ اول، 1371 ش.

15. انصارى، محمدرضا. فوائد و هفوات تحقيقيه، قم‏المقدسه، مكتبة آية‏اللّه المرعشى النجفى، الطبعة الاولى،1412ه.ق.96 ص.

16. انوار،پروينتدوين‏ونگارش‏رساله‏ومقاله،تهران،زوار،1371.

17. انوار، پروين. مأخذشناسى و استفاده از كتابخانه، تهران، زوّار، 1354.

18. اوانز. ك. م. مقدمه‏اى بر روش تحقيق در علوم تربيتى، محمدعلى فرجاد، تهران، انتشارات الهام، 1361 ش. 120 ص.

19. اوپنهايم، ا. ن. طرح پرسشنامه و سنجش نگرش‏ها، مرضيه كريم‏نيا، مشهد، آستان قدس رضوى، 1369.

20. اوستا، مهرداد. روش تحقيق در دستور زبان فارسى و شيوه نگارش، تهران، عطايى.

21. ايزاك، استفن. راهنمايى جامع تحقيق و ارزيابى، مرضيه كريم‏نيا، چاپ اول، مشهد، آستان قدس رضوى، 1374 ش.

22. بابايى، رضا. «پيش‏شرط‏هاى پژوهش در علوم دينى»، چاپ اول، تهران، مركز فعاليت‏ها و پژوهش‏هاى قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامى، 1378، 213 ص.

23. بازرگان، عباس. اقدام پژوهى و كاربرد آن در تعليم و تربيت، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 35، 36، تهران، وزارت آموزش و پرورش، 1372.

24. بالدريج، ك. پ. روش‏هاى مطالعه، على‏اكبر سيف، چاپ پنجم، تهران، انتشارات رشد، 1370

25. بدره‏اى، فريدون. روش نوشتن پانويس و كتابنامه در نوشته‏هاى تحقيقى، راهنماى كتاب، سال سيزدهم، ضميمه شماره اول و دوم، فروردين و ارديبهشت. 1349.

26. برازش، عليرضا. راهنماى مطالعات و تحقيقات (2)، اخلاق. چاپ اول، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، 1369.

27. بست، جان. تحقيق و مأخذشناسى، تهران، مؤسسه علوم بانكى، 1348. 75 ص. (پلى كپى)

28. بهشتى، محمدحسين. «درآمدى بر شناخت تحقيقى اسلامى»، نامه شهيدين، مجله مدرسه علميه شهيدين قم، سال اول، پيش‏شماره اول، تيرماه 1375.

29. بى‏آزار شيرازى، عبدالكريم. بررسى روش تحقيق نوين از نظر قرآن، (رسالت قلم مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات سمينار نويسندگان علوم و معارف اسلامى، ص 62 ـ 71). چاپ اول، معاونت پژوهشى سازمان تبليغات اسلامى، پاييز 1371.

30. بيانى، احمد. نگرش و روش در تحقيق، تهران، دنياى پژوهش 1374، 99 ص.

31. بيشاب، آلن، سنت تحقيقات آموزشى و توسعه برنامه درسى رياضى، مجله رشد آموزش رياضى، سال 11، شماره 517، سال 1377.

32. پال، رستا. طرز تهيه گزارش تحقيق، جمال عابدى، تهران، دانشكده تهران، دانشگاه ادبيات و علوم انسانى، مؤسسه روان‏شناسى، 1362، 69 ص.

33. پژوهشكده تعليم و تربيت، وزارت آموزش و پرورش. پژوهش در آموزش، (مجموعه مقاله‏ها) بهرام محسن‏پور، على رؤف. چاپ اول، خرداد. 1377.

34. پوسپر، كارل ريموند. منطق اكتشاف علمى، سيدحسين كمالى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1370.

35. پيروزان، امير. تحقيق براى تحقيق، (شماره 2)، تهران، شهريور 1351.

36. پيروزان، امير. تحقيق براى تحقيق، (شماره 1)، تهران، مرداد 1351.

37. تاجدارى، پرويز. روش‏هاى علمى تحقيقى همراه با نظريه ارزشيابى، انتشارات اتا، 1369.

38. تنهايى حسين، ابوالحسن و نكهت، جواد. شيوه‏هاى تنظيم رساله و پايان‏نامه، چاپ اول، ذره‏بين، اراك، 1375.

39. تو را، چى ورتن. راهنماى نوشتن رساله‏هاى پژوهشى و كتاب‏شناسى توصيفى روش تحقيق، محمدنقى مهدوى، انتشارات مركز اسناد و مدارك علمى ايران، تهران، چاپ دوم، 1366.

40. جان، بست. روش‏هاى تحقيق در علوم تربيتى، حسن پاشا شريفى و نرگس طالقانى، انتشارات رشد، 1366.

41. جان لاك. تحقيق در فهم بشر، رضازاده، شفق صادق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

42. جيمز، ان جانسون. روش‏هايى براى به كار بستن يافته‏هاى پژوهشى، محمود مهرمحمدى، انتشارات شوراى تحقيقات وزارت آموزش و پرورش، 1373.

43. جواد مصطفى. فن تصحيح متون، على محدث، مشهد، نشريه دانشكده الهيات و معارف اسلامى، شماره 25، زمستان 1356.

44. جوادى، محمدجعفر. چگونگى تدوين يك مقاله تحقيقاتى، فصل‏نامه تعليم و تربيت، ش 39 و 40.

45. جوادى، محمدهادى. راهنماى تدوين رساله، تهران، 1344، 122 ص.

46. چادگانى‏پور، مصطفى، نگارش علمى: فنون تهيه مقالات علمى و پايان‏نامه‏هاى تحصيلى، اصفهان، دانشگاه علوم پزشكى اصفهان، معاونت پژوهش، 1377 ش.

47. حافظ‏نيا، محمدرضا. مقدمه‏اى بر روش تحقيق در علوم انسانى، تهران، سمت، چاپ اول، 1377، 284 ص.

48. حجازى، رضا. روش نگارش پايان‏نامه. دانشكده كشاورزى كرج، 1340. 20 ص.

49. حرّى، عباس. آيين گزارش‏نويسى، تهران، دبيرخانه هيأت امناى كتابخانه‏هاى عمومى كشور، 1371.

50. حرّى، عباس. آيين نگارش علمى، تهران، دبيرخانه هيأت امناى كتابخانه‏هاى عمومى كشور، چاپ اول، 1378.

51. حرّى، عباس. تحليل استنادى و شباهت‏هاى آن با علم‏الحديث، نشر دانش، سال چهارم، شماره دوم، بهمن و اسفند 1362.

52. حرّى، عباس. شيوه بهره‏گيرى از كتابخانه جهت تهيه مقاله تحقيقى، تهران، مركز اسناد فرهنگى آسيا، 1356. 91 ص.

53. حرّى، عباس. مراجع و بهره‏گيرى از آن‏ها، تهران، مركز اسناد فرهنگى آسيا، 1356.

54. حسام وزيرى، افشان. روش‏هاى تحقيق در قشربندى و طبقات اجتماعى، شاپور راسخ، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى، 1340، 32 ص.

55. حسين‏نژاد، ق. روش تحقيق مفهومى در متون اسلامى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1357، 84 ص.

56. حسينى، ابوالقاسم. بر ساحل سخن، فصل چهارم، بر كرانه تجربه (5)، نگارش پايان‏نامه، قم، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامى.

57. حسينيان، محمدجعفر، روش تحقيق، مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه مباركه مرعشيه قم، 1379 ش.

58. حسينى، محمدعلى. دراسات و تحقيقات، مقاله مقدمة فى تحقيق المخطوطات، بيروت، دارالتراث الاسلامى للطباعة و النشر و التواريخ 1974 م.

59. حمودى قيسى، نورى. سامى مكى عانى. منهج تحقيق النصوص و نشرها، بغداد، مطبعة المعارف، 1975 م.

60. خاكى، غلامرضا. روش تحقيق با رويكرد به پايان‏نامه نويسى، چاپ اول: تهران، مركز تحقيقات علمى كشور كانون فرهنگى انتشاراتى درايت، 1378 ش.

61. خدادوست، طاهره. تحقيق مأخذشناسى و گزارش‏نويسى، دانشكده علوم ادارى و مديريت، دانشگاه تهران. 1349. 243 ص.

62. خرسند، غلامحسين. اصول روش تحقيق در علوم اجتماعى و كاربرد كامپيوتر، تهران، روزبهان، 1356، 95 ص.

63. خليلى شورينى، سياوش€. روش‏هاى تحقيق در علوم انسانى، مؤسسه انتشارات يادواره كتاب، چاپ اول، 1375.

64. خواجه نورى، عباسقلى. روش تحقيق، چاپ سوم، تهران، نشريه آموزشى مؤسسه عالى آمار، شماره 44، 1351، 202 ص.

65. خواجه نورى، عباسقلى. نكاتى چند درباره روش‏هاى تحقيقى، تهران، اداره كل مطالعات و نيروى انسانى، وزارت كار و خدمات اجتماعى، 1342. 90 ص.

66. دانشگاه پدافند ملى. روش تحقيق، تهران، 1349.

67. دشتى، محمد. ابزار و وسايل تحقيق: روش‏هاى انتخاب و تحقيق در علوم انسانى، قم، چاپ اول، زمستان 1366.

68. دشتى، محمد. ابزار و اطلاعات مقدماتى تحقيق در نهج‏البلاغه، قم، چاپ اول، زمستان، 1366.

69. دشتى، محمد. كليدهاى شناسايى نهج‏البلاغه، چاپ اول، قم، نشر امام على عليه‏السلام ، خرداد 1368.

70. دلاور، على. ارزشيابى گزارش تحقيق، فصلنانه تعليم و تربيت شماره 6، سازمان پژوهش و برنامه‏ريزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش، بهار 1365.

70. دلاور، على. انواع تحقيق: آزمايش، مطالعه، زمينه‏يابى و بررسى، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 10، سازمان پژوهش و برنامه‏ريزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش، تابستان 1366.

71. دلاور على. برنامه‏ريزى تحقيق در كلاس، پژوهش در مسائل روانى ـ اجتماعى، مركز پژوهش‏هاى روانى ـ اجتماعى، زمستان 1366، بهار 1367.

72. دلاور، على. روش‏هاى آمارى در روان‏شناسى و علوم تربيتى، انتشارات دانشگاه پيام نور، 1367.

73. دلاور، على. روش‏هاى تحقيق در روان‏شناسى و علوم تربيتى، چاپ پنجم: مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور، ارديبهشت 1373. 449 ص.

74. دهنوى، حسين. روش تحقيق، چاپ اول: قم، نشر معروف، فروردين 1376.

75. ديّاب، عبدالحميد. تحقيق التراث العربى، منهجه و تطوّره، قاهره 1983 م.

76. ذاكر. م. مقدمه‏اى بر روش تحقيق در تاريخ، تهران، نشر آيت. 63 ص.

77. ربانى، هادى. پژوهش روشمند، (آشنايى با مقدمات پژوهش)، چاپ اول، تهران، كتاب مردم، 1377.

78. رحيمى، ناصر. خلاصه‏اى از تقريرات روش‏هاى تحقيق در علوم اجتماعى، با همكارى سيروس قراچه داغى، دانشكده علوم ارتباطات اجتماعى، تهران، 1348. (پلى كپى)

79. رشيد ياسمى، غلامرضا. آيين نگارش تاريخ. تهران، مؤسسه وعظ و خطابه، 1316. 144 ص.

80. رفيع‏پور، فرامرز. روش پژوهش واحدهاى روستايى: ابزارهاى پژوهش، تهران، دانشگاه بوعلى‏سينا، 1353.

81. رفيع‏پور، فرامرز. كندوكاوها و پنداشته‏ها مقدمه‏اى بر روش‏هاى شناخت جامعه و تحقيقات اجتماعى، تهران، شركت سهامى انتشار، 1360. 447 ص.

82. رمضان، عبدالتواب. تحقيق التراث، اساليبه و اهدافه، قافلة الزيت، 1976.

83. رمضان، عبدالتواب. خواطر من تجاربى فى تحقيق التراث، مركز پژوهش‏هاى دانشگاه اسلامى، محمدبن سعود (مجله) شماره 2، 1983 م.

84. رمضان، عبدالتواب. فى اصول البحث العلمى و تحقيق النصوص، المورد (مجله)، ج 1، بغداد 1972 م.

85. رمضان، عبدالتواب. مناهج تحقيق التراث بين القدامى و المحدثين، چاپ اول: قاهره، مكتبة الخانجى، 1406 ه . ق.

86. رنجبر، احمد. روش تحقيق و مأخذشناسى، چاپ دوم، تهران، انتشارات اساطير، 1370 ش.

87. روزنتال، فرانتس. روش‏هاى عالمان مسلمان در تحقيق علمى، 1980 م.

88. ريمون، كيوى. روش تحقيق در علوم اجتماعى، دكتر عبدالحسين نيك‏گهر، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، 1370.

89. زاهدى، حميد. تحقيق و مأخذشناسى، دانشكده علوم ادارى و مديريت بازرگانى، تهران 1343. 59 ص. (پلى كپى)

90. زرين‏كوب، عبدالحسين. شيوه نقد و تصحيح متون، مجله سخن، سال 9، ص 105 ـ 110

91. ژان فوراسته. وضع و شرايط روح علمى، كاردان، على‏محمد، تهران، انتشارات مؤسسه مالعات و تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران، سال 1364.

92. ژرژ. پير. روش تحقيق در جغرافيا، سيدحسن مطيعى لنگرودى، مشهد، آستان قدس رضوى، 1371

93. ساده، مهدى. روش‏هاى تحقيق با تأكيد بر جنبه‏هاى كاربردى، چاپ اول، تهران، 1375 ش.

94. ساروخانى، باقر. روش‏هاى تحقيق در علوم اجتماعى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1377.

95. ساروخانى، باقر. فنون تحقيق در علوم اجتماعى، مجله دانشكده سال اول شماره دوم، بهار 1345. ص 20ـ31

96. سازمان پژوهش‏هاى علمى و صنعتى ايران، دبيرخانه سمينار تحقيق و توسعه. مجموعه مقالات سمينار تحقيق و توسعه، (تير، 1368) چاپ دانشگاه علم و صنعت ايران، پاييز 1369.

97. سپه‏پور، افسانه. روش‏هاى تحقيق (تهيه پرسشنامه)، مؤسسه تحقيقات و مطالعات تربيتى، دانشگاه تربيت معلم، تهران.

98. ستوده، غلامرضا. مرجع‏شناسى و روش تحقيق در ادبيات فارسى، چاپ اول، سازمان سمت، تهران، 1371.

99. سرايى، حسن. مقدمه‏اى بر نمونه‏گيرى در تحقيق، تهران، سمت، 1371.

100. سرافراز، على. راهنماى پژوهش و نگارش و مقالات علمى و رساله تحصيلى، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسى مشهد، 1366.

101. سلتيز، مكر و همكاران، روش‏هاى تحقيق در علوم اجتماعى، خسرو مهندسى، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى دانشگاه تهران، 1364، 463 ص.

102. سلطانى، محمدعلى. ضرورت و شيوه نقد كتاب، آيينه پژوهش، سال اول، شماره 1 خرداد و تير 1369.

103. سلمان‏زاده، سيروس. راهنماى مطالعات علمى دانشجويان، اهواز، دانشگاه اهواز، 1350، 102 ص.

104. سميعى گيلانى، احمد. آيين نگارش، (آداب رساله نويسى)، چاپ چهارم، تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1370 ش.

105. سميعى گيلانى، احمد. نكته‏هايى در باب تصحيح متون، نشر دانش، سال چهارم، شماره 2.

106. شاله، فيلسين. شناخت روش علوم يا فلسفه علمى، يحيى مهدوى، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران، 1351.

107. شاهين، اميرشاپور. تحقيق و توسعه و روش‏هاى آن، تهران، انتشارات كتاب‏فروشى دهخدا، 1355، 208 ص.

108. شهبازى، اسماعيل. راهنماى تهيه و تدوين پايان‏نامه و جزوه‏هاى تحقيقى در زمينه‏هاى مسائل روستايى، همدان، مدرسه عالى كشاورزى همدان، 1353، 66 ص.

109. شعبانى، احمد. مرجع‏شناسى اسلامى، ويراستار فرهاد فياض، چاپ اول، تهران، دبيرخانه هيأت امناى كتابخانه‏هاى عمومى كشور، 1378.

110. شفيعى، فروغ. منطق و روش علمى در پژوهش‏هاى اجتماعى، نامه پژوهشكده، سال دوم، شماره اول، بهار، 1375.

111. شلبى، احمد. فن پژوهش: بررسى سيستماتيك روش‏هاى نگارش مقالات علمى و پايان‏نامه‏ها، سيد جعفر سامى الدبونى، چاپ اول: تهران، انتشارات، جهاد دانشگاهى، تابستان، 1369 ش.

112. شوراى پژوهش‏هاى علمى كشور. ساختار نظام تحقيقاتى كشور، تهران، 1371.

113. شوقى بنين، احمد. نسخه‏شناسى و تحقيق علمى، سيدحسن اسلامى، آيينه پژوهش، سال پنجم، شماره دوم، مرداد و شهريور 1373.

114. شويش، اروين. مسأله روش در جامعه‏شناسى، منصور وثوقى، نامه پژوهشكده، سال دوم، شماره اول، بهار، 1357، ص 63 ـ75.

115. صابونچى، احمد. روش صحيح گزارش‏نويسى تحصيلى، علمى بازرگانى، پايان‏نامه، تهران، چاپخانه وزارت اطلاعات و جهانگردى، 1354، ص 45

116. صافى، قاسم. روش تأليف و نقد و اصلاح، گوتنبرگ، 1364.

117. صبا، محسن. روش تحقيق و شيوه تأليف، كتاب‏هاى ماه، سال چهارم، شماره اول و دوم، فروردين و ارديبهشت 1339.

118. طالب، مهدى. چگونگى انجام مطالعات اجتماعى، تهران، اميركبير، 1369.

119. طاهرى، ابوالقاسم. روش تحقيق و مأخذشناسى، انتشارات دانشگاه پيام نور، 1374.

120. طباطبايى، محيط. روش جديد تحقيق در ايران، گوهر، سال سوم، شماره 7 و 8، مهر و آبان 1354

121. طوسى، بهرام. راهنماى پژوهش و اصول علمى مقاله‏نويسى، چاپ دوم، مشهد، 1373.

122. طوسى، بهرام. مهارت‏هاى مطالعه، نشر و كتاب فرّخ، چاپ دوم، مشهد، 1364.

123. طوسى، بهرام. هنر نوشتن و مهارت‏هاى مقاله‏نويسى، نشر و كتاب فرّخ، چاپ پنجم، مشهد، 1365.

124. عليئى، محمد ولى. مدل‏هاى علّى در حوزه روش تحقيق، فصلنامه مصباح، شماره 10، تابستان 1373.

125. على‏آبادى، احمد. طريقه تفكر و تحقيق، تهران، دانشگاه تهران، 1346، 220 ص.

126. على‏آبادى، گيتا. تجزيه و تحليل محتوا در مطبوعات، مجله رسانه، 1373.

127. غلام رضايى، محمد. روش تحقيق و شناخت مراجع ادبى، چاپ اول، تهران، انتشارات جامى، 1374 ش.

128. فاخرى، سيدعليرضا. راهنماى تحقيق، معاونت امور اساتيد، چاپ اول، قم، 1377.

129. فتاحى‏پور، احمد. روش تحقيق و مأخذيابى، با همكارى مهديه وزيرنيا، دانشكده علوم و ارتباطات اجتماعى تهران، 1347، 51 ص. (پلى‏كپى)

130. فرمانفرماييان، حافظ. روش‏هاى تحقيق و مأخذشناسى، مؤسسه علوم ادارى و بازرگانى دانشكده حقوق تهران، (پلى كپى).

131. فريد، يداللّه. كاربرد جغرافيا در روش تحقيق شهر و روستا، تبريز، دانشگاه تبريز، 1371.

132. فريد، يداللّه. مقدمه بر روش تحقيق شهرهاى ايران، دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تبريز، مؤسسه تحقيقات اجتماعى و علوم انسانى، 1349.

133. فلّاح بابايى، حسن. روش تحقيق و تأليف، قم، نشر مرتضى، 1371 ش.

134. فلاطورى، جواد. مقصود از تحقيقات علمى و روش آن، شهرت و تحقيقات علمى، شيوه نقل، راهنماى كتاب، سال 5، شماره 8، 9، 10، آبان، آذر و دى 1341.

135. فناييان، لقاءاللّه. روش تحقيق و نگارش رساله، تهران 1351، 165 ص.

136. فيروزان، ت. روش تحقيق محتوا، كتاب آگاه مسائل ايران و خاورميانه، ج 1، تهران، انتشارات آگاه، 1360.

137. قائم‏مقامى، جهانگير. روش تحقيق در تاريخ‏نگارى، انتشارات دانشگاه ملى ايران، تهران، 1358، 144 ص.

139. قائمى، على. روش تحقيق (در يك مكتب)، دارالتبليغ اسلامى، قم، 1358، 339 ص.

140. قاسمى پويا، اقبال. آشنايى با مفهوم هدف‏ها و روش تحقيق برنامه معلم پژوهنده، پژوهش‏نامه آموزش و پرورش، تهران، پژوهشكده تعليم و تربيت رنگ نگاشت، شماره 4، 1379.

141. كازنو، ژان. روش‏هاى پژوهش در جامعه‏شناسى وسايل ارتباط جمعى، باقر ساروخانى، نامه علوم اجتماعى، دوره اول، شماره 4، تير 1353، ص 141 ـ 147.

142. كاظمى، سيدعباس. چگونه تحقيق كنيم؟ چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسين عليه‏السلام ، 1379.

143. كالتون. س. ام. موزر / ج: روش تحقيق، كاظم ايزدى، چاپ سوم، تهران، انتشارات كيهان، زمستان 1371. 529 ص.

144. كامپنهود، لوك وان و ريمون كيوى. روش تحقيق در علوم اجتماعى، عبدالحسين نيك‏گهر، چاپ اول، تهران، فرهنگ معاصر، 1370.

145. كتبى، مرتضى. بررسى روش‏هاى تحقيقى غرب در برخورد با مسائل روان‏شناسى اجتماعى در ايران، با همكارى ميشل ويلت، نامه علوم اجتماعى، دوره دوم، شماره سوم، زمستان، 1356.

146. كتبى، مرتضى. مسائل انسانى تحقيق در علوم اجتماعى ايران، با همكارى ليلا سپهرى، نامه علوم اجتماعى دوره اول، پاييز 1347.

147. كرلينگر، فرد. نگرش علمى در علوم رفتارى، عزت‏الله كيوان، نامه پژوهشكده، سال دوم، شماره اول.

148. كلارك، كيتسن. مقدمه‏اى بر روش تحقيق در تاريخ، اوانس، اونسيان، تهران، انتشارات اساطير، 1362، 92 ص.

149. گرجى، ابوالقاسم. محقق و موضوع تحقيق، المحقق الطباطبايى فى ذكراه السنوية الاولى، المجلد الثالث، (بخش فارسى مقالات)، ص 1319 ـ 1335، الطبعة الاولى، قم، مؤسسة آل‏البيت عليهم‏السلام لاحياء التراث، شعبان 1417.

150. گويا، زهرا. تاريخچه تحقيق عمل و كاربرد آن در آموزش، فصل‏نامه تعليم و تربيت تهران، پژوهشكده تعليم و تربيت شماره 36، 1372

151. گويا، زهرا. عمل آموزشى و اهميت نقش معلم به عنوان محقق، پژوهش در آموزش، (مجموعه مقاله‏ها) تك نگاشت، 17، تهران، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1372.

152. ماهيار، عباس. مرجع‏شناسى (1)، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ هفتم، خرداد 1373.

153. مايل هروى، نجيب. نقد و تصحيح متون، بنياد پژوهش‏هاى آستان قدس، 1369.

154. محدثى، جواد. راهنماى پژوهش، چاپ اول، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، پاييز 1374.

155. محدثى، جواد. روش‏ها (روش تحقيق). چاپ اول، نشر معروف، قم، 1373.

156. محمدى‏نژاد، حسن. الفباى پژوهش، تهران 1356، 61 ص.

157. محمدى‏نژاد، حسن. روش‏هاى تحقيق و آمار در علوم سياسى و جامعه‏شناسى، مؤسسه عالى علوم سياسى و جزايى، 1354، 279 ص.

158. مرادى، نوراللّه. مرجع‏شناسى، شناخت خدمات و كتاب‏هاى مرجع، چاپ اول، تهران، فرهنگ معاصر، 1372.

159. مرتضوى، عليرضا. ضوابط و اصول نقد، كانون فرهنگ و هنر اسلامى، 1364.

160. مركز آموزش مديريت دولتى ايران، روش‏شناسى تدوين پايانه‏نامه كارشناسى ارشد و دكترا، مركز پژوهش‏هاى مديريت، بخش نظامدهى و هدايت پايان‏نامه‏هاى تحصيلى، 1376.

161. مصدق، حميد. مقدمه‏اى بر روش تحقيق، مدرسه عالى مديريت كرمان، تهران 1350، 176 ص.

162. معاضد، مهين‏دخت. كتابشناسى نقد كتاب، انجمن كتاب، 1355.

163. منجد، صلاح‏الدين. روش تحقيق و تصحيح كتاب‏هاى خطى، محمود فاضل (يزدى مطلق) مشهد، انتشارات كتابخانه جامع گوهرشاد، 1364.

164. منجد، صلاح‏الدين. روش تصحيح نسخه‏هاى خطى، حسين خديو جم، تهران. سازمان آبان، 1355. 40 ص.

165. منجد، صلاح‏الدين. قواعد تحقيق المخطوطات، قاهره، معهد المخطوطات العربية، 1955 م.

166. مور. س. ك. وج. گالتون. روش تحقيق، كاظم ايزدى، تهران، نشر كيهان، 1367.

167. مور، نيك. چگونه پژوهش كنيم؟، فاطمه رهادوست، چاپ اول، تهران، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، 1372 ش.

168. مولوى، اسد. منهج تحقيق المخطوطات، الطبعة الاولى، قم، مؤسسه آل‏البيت عليهم‏السلام لاحياء التراث، ربيع‏الاول، 1408 ه .

169. مهدوى، محمدتقى. چكيده‏نويسى مفاهيم و روش‏ها، چاپ اول، مركز اسناد و مدارك علمى ايران، تهران، 1366 ش.

170. مهرداد، جعفر. روش تحقيق، با همكارى پروين كجورى، شيراز، كانون تربيت، 1361، 268 ص.

171. مهرمحمدى، محمود. پژوهش در آموزش و پرورش، فصلنامه تعليم و تربيت، تهران، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1376.

172. مهرمحمدى، محمود. نظام پژوهشى متعادل در عرصه علوم انسانى، جستارهايى در پژوهش در قلمرو آموزش، تهران، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1379.

173. مهندسى، خسرو. روش‏هاى تحقيق در علوم اجتماعى، مشهد، دانشگاه مشهد، 1366.

174. ميردال، گونار. عينيت در پژوهش‏هاى اجتماعى، مجيد روشنگر، تهران، 1357، 139 ص.

175. ناتل خانلرى. شيوه و روش تحقيق، سخن، دوره 25، شماره 3 و 4 مرداد و شهريور 1355.

176. نادرى، عزت الله و مريم سيف نراقى. روش‏هاى تحقيق و چگونگى ارزشيابى آن در علوم انسانى با تأكيد بر علوم تربيتى، چاپ چهارم، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر، زمستان 1371.

177. نادرى، عزت‏اللّه و مريم سيف نراقى و فرنگيس شاهپوريان. راهنماى عملى فراهم سازى طرح تحقيق، چاپ سوم، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر، پاييز 1375.

178. نبوى، بهروز. مقدمه‏اى بر روش تحقيق در علوم اجتماعى، مؤسسه عالى حسابدارى، تهران 1350، 211 ص.

179. نراقى، احسان. هدف و روش تحقيقات اجتماعى در ايران، نامه علوم اجتماعى، دوره اول، شماره 3، بهمن 1348.

180. نكونام، جعفر. روش تحقيق كتابخانه‏اى با تأكيد بر علوم اسلامى، چاپ اول، انتشارات اشراق دانشگاه قم، بهمن 1379.

181. نيسارى، سليم. تحقيق و رساله نويسى، تهران، دانشكده علوم دانشگاه تهران، 49 ص.

182. وايزبرگ، هربرت. درآمدى به تحقيق پيمايشى و تحليل داده‏ها، با همكارى بروس. د. براون، ترجمه جمال عابدى، تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1362، 262 ص.

183. وديعى، كاظم. مقدمه بر روش تحقيق در جغرافيا و راهنماى مطالعات جغرافيايى و عمران منطقه‏اى، دهخدا، 1348، 279 ص.

184. وزيرى، هوشنگ. راهنما براى تهيه گزارش تحقيقى، تهران، دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران، 1351.

185. وزين‏پور، نادر. بر سمند سخن، (گفتار ششم: مرجع‏شناسى و شيوه‏هاى تحقيق و پژوهش، گفتار هجدهم: شيوه تهيه پايان‏نامه تحصيلى)، چاپ نهم: تهران، انتشارات فروغى، پاييز 1378.

186. هارون، عبدالسلام. تحقيق النصوص و نشرها، قاهره، 1385 ه . ق.

187. هوم، گراهم. گفتارى در باب نقد، ترجمه نسرين پروينى، تهران، اميركبير، 1365.

188. هومن، حيدرعلى، شناخت روش علمى در علوم رفتارى (پايه‏هاى پژوهشى)، چاپ دوم، تهران، نشر پارسا، 1374.

189. ياحقى، محمدجعفر و محمدمهدى ناصح. راهنماى نگارش و ويرايش، (بخش چهارم، روش تحقيق و پژوهش علمى)، چاپ هشتم، مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، 1368.

190. يار محمديان، محمدحسين، اصفهانيان، وحيد. راهنماى نگارش و تدوين پايان‏نامه، انتشارات مانى با همكارى دانشگاه آزاد اسلامى خوراسگان، اصفهان، چاپ اول، 1378.

191. يانگ. شين پائو. راه و رسم پژوهش در روستا، عليرضا آيت‏اللهى، بهنار نيك فرجام، دانشگاه شيراز، مركز جمعيت‏شناسى، 1363.142 ص.

••• پى‏نوشت‏ها

* ـ در كتاب‏شناسى پژوهشى حاضر، علاوه بر منابع فراوانى كه نگارنده به صورت متفرقه در بازديد از كتابخانه‏ها و كتاب‏فروشى‏ها با آن‏ها مواجه شده و مشخصات آن‏ها را گردآورى نموده است، از منابع ذيل نيز استفاده شده است.
1. كتاب‏شناسى روش تحقيق. محمدعلى رونق، نشر دانش (مجله)، سال پنجم، شماره سوم، آذر و دى 1363، ص 60
2. كتاب‏شناسى تحقيق. نقد و نگارش. كتاب «رسالت قلم»، ص 204 (مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات سمينار نويسندگان علوم و معارف اسلامى)، معاونت پژوهشى سازمان تبليغات اسلامى‏قم‏وپژوهشكده باقرالعلوم عليه‏السلام ، چاپ اول، پاييز 1371
3. كتاب‏شناسى نگارش و ويرايش و روش تحقيق. كتاب «راهنماى نگارش و ويرايش»، محمدجعفر ياحقى، محمدمهدى ناصح، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، چاپ هشتم، مشهد، 1368، ص 173ـ 189
4. گزيده كتاب‏شناسى پژوهش. كتاب «پيش شرط‏هاى پژوهش در علوم دينى»، رضا بابايى، مركز فعاليت‏ها و پژوهش‏هاى قرآن و عترت عليهم‏السلام ، دانشگاه آزاد اسلامى، چاپ اول، 1378، ص 201 ـ 205
5. منابع روش پژوهش، مرجع‏شناسى و رساله نويسى. كتاب «بر ساحل سخن»، سيد ابوالقاسم حسينى، قم، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامى، چاپ سوم، تابستان، 1377، ص 351 ـ 354
6. روش‏هاى تحقيق و چگونگى ارزشيابى آن در علوم انسانى. دكتر عزت اللّه نادرى و دكتر مريم سيف نراقى، تهران، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر، چاپ چهارم، زمستان، 1371، ص 256 ـ 258
7. كتاب‏شناسى توصيفى روش تحقيق. مركز اسناد و مدارك علمى ايران، تهران 1366

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما